APOCALIPSI 12

1Ne jarai waib̶ʌada bajãne odjasia. Mʌ̃a unusia wẽrãba ʌ̃mãdauda wua quĩrãca jʌ̃ b̶ʌda. Idji jĩrũra jed̶eco ʌ̃rʌ̃ b̶asia. Doce chĩdauda borob̶ari quĩrãca jʌ̃ b̶asia. 2Maʌ̃ wẽrãra b̶iogoa b̶asia. Warra toid̶e nũmʌ bẽrã puaba b̶iabadjia. 3Maʌ̃be dewara ne jaraida bajãne odjasia. Mʌ̃a je droma purega b̶ʌda unusia. Maʌ̃ jeba boroda siete erob̶asia idjab̶a cachuda die erob̶asia. Nepeda boroza jʌ̃ b̶easia. 4Idji druba jãrãwẽbʌrʌba chĩdauda berara ẽsidra bajãneba naʌ̃ ẽjũãnaa jurrubisia. Maʌ̃ jera wẽrã warra toi carea b̶ʌma nũmesia warra zaque ara tobʌrʌda mĩ carea. 5Maʌ̃ne wẽrãba umaquĩrã warrada tosia. (Maʌ̃ warraba quĩrã djuburia neẽ́ jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶eaa idji bed̶eada ĩjã obiya.) Baribʌrʌ jeba mĩ naẽna Ãcõrẽba maʌ̃ warrara ʌ̃taa edesia idji bugue biya quirud̶e chũmʌmaa. 6Maʌ̃be wẽrãra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌmaa mĩrũ wãsia. Mama 1,260 ewari idjira waga erob̶ai carea Ãcõrẽba jũma o erob̶asia. 7Mãwãnacarea bajãnebema nezoca dji droma Miguel abadada idjiare panʌ nezocarã sid̶a je ume bajãne djõbucasid̶aa. Maʌ̃ne jera idjiare panʌ sid̶a djõbucasid̶aa. 8Baribʌrʌ jeba, idjiare panʌ bid̶a poyad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã ãdjira bajãne waa poya pananaẽ́ basía. 9Maʌ̃ne je dromara, jũma idjiare panʌ sid̶a naʌ̃ ẽjũãnaa b̶atabuesid̶aa. Maʌ̃ jera naẽnaed̶a bad̶a dama basía. Idji trʌ̃ra Diauru idjab̶a Satana abadaa. Idjia naʌ̃ ẽjũãne b̶eara jũma cũrũga erob̶ʌa. 10Maʌ̃be mʌ̃a ũrĩsia ab̶aʌda bajãne jĩgua bed̶ea b̶ʌda. Maʌ̃ba nãwã jarasia: Id̶ibʌrʌ dadji Ãcõrẽba idji ẽberãrãra ẽdrʌ edabʌrʌa. Id̶ibʌrʌ idji ʌb̶ʌad̶eba jũmarã boroda b̶aya. Crito idjia ẽdrʌ edabari diai jarad̶aba jũma poya erob̶aya. Dadji djabarã biẽ́ jarabarida bajãneba ud̶aa b̶atabuesid̶aa. Idjia ãsa, diamasi bid̶a dadji Ãcõrẽ quĩrãpita djabarãra biẽ́ jarabadjia. 11Dadji djabarãba Oveja Zaque oa erozoad̶aba idjab̶a idji bed̶ea jara panʌneba poyasid̶aa. Ãdjirã Crito carea bead̶ira wayad̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ beud̶i carea panasid̶aa. 12¡Maʌ̃ bẽrã jũma bajãne b̶eara b̶ʌsrid̶ad̶adua! Baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũãne b̶eara, pusad̶e b̶ea sid̶a mĩã djuburi b̶ead̶ia diaurura bãrãmaa zed̶a bẽrã. Idjira dãrã b̶aẽ́da cawa b̶ʌ bẽrã bio quĩrũ b̶ʌa. 13Jeba cawasia idjira naʌ̃ ẽjũãnaa b̶atabuesid̶ada. Maʌ̃ carea wẽrã warra tod̶ara biẽ́ oi carea ẽpẽsia. 14Baribʌrʌ jeba biẽ́ orãmãrẽã Ãcõrẽba wẽrãa nejõbʌ droma ida diasia ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌmaa wãb̶ari wãmãrẽã. Mama Ãcõrẽba idjira poa ũbea ẽsidra waga erob̶ai carea jũma o erob̶asia. 15Maʌ̃ bẽrã jeba idji ited̶eba baidoda do quĩrãca cumabuesia wẽrãra do b̶arrea edemãrẽã. 16Baribʌrʌ egoroba wẽrãra carebasia. Egorora yã dogoped̶a jeba ited̶eba do quĩrãca cumabued̶ara jũma dosia. 17Maʌ̃ carea jera wẽrã ume bio quĩrũsia. Ara maʌ̃da idjira wẽrãneba yõped̶ad̶a waabemarã ume djõne wãsia. Maʌ̃ yõped̶ad̶ara Ãcõrẽ bed̶ea ĩjã o b̶earãa, Jesucritoba jaradiad̶a ĩjã b̶earãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\