APOCALIPSI 14

1Mãwãnacarea mʌ̃a unusia Oveja Zaquera Sioʌ̃ eya borod̶e nũmʌda. Idji ume ẽberãrãda 144 mil panasid̶aa. Ãdjirã dratud̶e Oveja Zaque trʌ̃da, dji Zeza trʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ erob̶easia. 2Maʌ̃ne bajãnaa mʌ̃a ũrĩsia do bũga nũmʌ quĩrãca, baa jururua nũmʌ quĩrãca. Mʌ̃a ũrĩnara arpa zabadarãba biya zá duanʌ quĩrãca b̶asia. 3Maʌ̃ne Ãcõrẽ bugue biya quiru quĩrãpita, animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌ quĩrãpita, veinticuatro drõãrã quĩrãpita bid̶a trʌ̃ãbi djiwid̶ida trʌ̃ã duanasid̶aa. Ni ab̶aʌba maʌ̃ trʌ̃ãbira poya trʌ̃ã cawad̶aẽ́ basía. Ab̶abe maʌ̃ 144 mil ẽberãrã Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãnebema ẽdrʌ edad̶aba trʌ̃ã cawasid̶aa. 4Maʌ̃ ẽberãrãra wẽrã adua b̶easia. Ãcõrẽ itea ni maãrĩ bid̶a biẽ́ b̶ead̶aẽ́ basía. Oveja Zaque wãbʌrʌza ẽpẽbadaa. Ãcõrẽba ãdjirãra idji itea, Oveja Zaque itea bid̶a b̶ead̶amãrẽã naʌ̃ ẽjũãnebemada ẽdrʌ edasia. Néud̶ebema naãrã ewad̶a Ãcõrẽa diad̶a quĩrãca panʌa. 5Sewara ni ab̶a bid̶a od̶acaa. Ab̶ed̶a cadjirua neẽ́ b̶eaa. 6Mãwãnacarea mʌ̃a bajãnebema nezocada unusia bajãne wãb̶aribusida. Idjia bed̶ea biada erob̶asia jũma naʌ̃ ẽjũãnebemarãa, druazabemarãa, bed̶eazabemarãa, puruzabemarãa bid̶a jarai carea. Maʌ̃ bed̶eara ewariza mãwã b̶aya. 7Idjia nãwã jĩgua jarasia: “¡Ãcõrẽra wayad̶adua! Idjia cawa oi ewarira jũẽna bẽrã idjidrʌ dji dromaana ad̶adua. Bajãda, egoroda, pusada, baido bogadrʌ b̶ea sid̶a od̶a bẽrã idjía bia bed̶ead̶adua.” 8Maʌ̃ bajãnebema nezoca caid̶u dewarada zeped̶a nãwã jarasia: “Babilonia puru dromara jũma ãrĩsia. Wãrãda jũma ãrĩsia. Maʌ̃ purud̶ebemarãba aud̶ua o duanʌba druazabemarãa ab̶arica cadjiruada obisid̶aa itua õgo diabʌda quĩrãca.” 9Maʌ̃ bajãnebema nezoca wãnacarea dewarada wãb̶ari zesia. Idjia nãwã jĩgua jarasia: “Bariduaba animarã minijĩchia b̶ʌ́a, jʌwaba od̶a idji za quĩrãca b̶ʌ́a bid̶a bia bed̶eaibʌrʌ, idjab̶a dratud̶e wa jʌwad̶e maʌ̃ animarã sẽyãda idu b̶ʌbibʌrʌ, Ãcõrẽba quĩrũbid̶eba maʌ̃ ẽberãra bio biẽ́ b̶ʌya uva b̶a asega b̶ʌ dawabʌrʌ quĩrãca. Maʌ̃ ẽberãra jũma bajãnebema nezocarã quĩrãpita, Oveja Zaque quĩrãpita bid̶a azupre uruaba bio bia mĩga b̶aya. 11Maʌ̃ ẽberã bia mĩga b̶ʌma tʌbʌ uruara quica baya. Ewariza cowa nũmaya. Bariduaba animarã minijĩchia b̶ʌ́a, jʌwaba od̶a idji za quĩrãca b̶ʌ́a bid̶a bia bed̶eaibʌrʌ, ʌ̃nãũnira neẽ́ b̶aya. Maʌ̃ animarã trʌ̃ idu b̶ʌbiped̶ad̶aba ãsa, diamasi bid̶a ʌ̃nãũnira neẽ́ panania.” 12Maʌ̃ carea Ãcõrẽ ẽberãrãba naʌ̃ ẽjũãne bio droad̶ida panʌa. Idjia ĩjã obi b̶ʌ bed̶eada ĩjã o b̶ead̶ida panʌa idjab̶a Jesura bio ĩjã pananida panʌa. 13Mãwãnacarea mʌ̃a bajãnaa ũrĩsia ab̶a nãwã bed̶eabʌrʌda: “Cartad̶e nãwã b̶ʌdua: id̶iba ʌ̃taa bia b̶ead̶ia dadjirã Boro Jesu ĩjã panʌne beubʌdara.” Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaureba nãwã jarasia: “Wãrãda bia b̶ead̶ia. Ãdjirãra bia mĩga panananebemada ʌ̃nãũnia. Ãdjia bia oped̶ad̶a carea Ãcõrẽba ne biada bajãne diaya.” 14Mãwãnacarea mʌ̃a ʌ̃taa acʌbʌrʌd̶e jʌ̃rãrã torroda unusia. Ẽberã zaca b̶ʌda maʌ̃ jʌ̃rãrã ʌ̃rʌ̃ chũmʌda unusia. Nepe oro od̶ada jʌ̃ b̶asia. Idji jʌwad̶e neco pewed̶ea era b̶ʌda erob̶asia. 15Mãwã b̶ʌd̶e Ãcõrẽ de droma bajãne b̶ʌd̶eba nezocada ab̶a dajadaa zeped̶a dji jʌ̃rãrã ʌ̃rʌ̃ chũmʌ́a nãwã jĩgua jarasia: “Ẽjũãnebema néura jũma purea tab̶ʌa. Ewai jara nũmʌ bẽrã bʌ necoba ewadua.” 16Ara maʌ̃da jʌ̃rãrã ʌ̃rʌ̃ chũmʌba idji necoba naʌ̃ ẽjũãnebema néura b̶arima ab̶abe orrawe tubʌrʌba jũma ewasia. 17Maʌ̃be dewara nezocada Ãcõrẽ de droma bajãne b̶ʌd̶eba dajadaa zesia. Idjia bid̶a neco pewed̶ea era b̶ʌda erob̶asia. 18Maʌ̃ne quera babada bajãne b̶ʌmaʌba dewara nezocada zesia. Maʌ̃ nezocaba quera babada uruada urua erob̶abaria. Idjia bajãnebema nezoca neco pewed̶ea era erob̶ʌ́a nãwã jĩgua jarasia: “Ẽjũãnebema uvara jũma purea nũmʌ bẽrã bʌ neco pewed̶ea era b̶ʌba uvara dji cʌmʌne ewadua.” 19Ara maʌ̃da bajãnebema nezocaba idji necoba naʌ̃ ẽjũãnebema néura b̶arima ab̶abe orrawe tubʌrʌba uvara cʌmʌne jũma ewasia. Maʌ̃be uvara dji biwadʌgabadad̶e cuabuesia dji b̶a piai carea. Maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada. 20Uvara Jerusaleʌ̃ puru dajada biwadʌgasia. Maʌ̃ne oada mamaʌba mĩga weab̶ari wãsia. Dji nãbuada cawayo ite jʌ̃bada ʌ̃tʌad̶e jũẽsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\