APOCALIPSI 15

1Wayacusa ne jarai waib̶ʌada mʌ̃a bajãne unusia. Maʌ̃ ne jarai carea mʌ̃a cawa crĩchaẽ́ b̶esia. Bajãnebema nezocarãda siete panasid̶aa. Ãdjirãza jĩrũarebema bia mĩgabid̶ira ab̶a eropanasid̶aa. Maʌ̃ bia mĩgabi siete panʌ jũma mãwãnacarea Ãcõrẽ quĩrũbid̶eba cawa oira jõya. 2Maʌ̃ awara mʌ̃a pusa quĩrãca unusia vidrio quĩrãca ẽsã quiruda idjab̶a urua nũmʌda. Maʌ̃ icawa jũma dji animarã minijĩchia b̶ʌ ĩjãped̶ad̶aẽ́ra duanasid̶aa. Ãdjirãba maʌ̃ animarãa, jʌwaba od̶a idji za quĩrãca b̶ʌ́a bid̶a bia bed̶ead̶aẽ́ basía idjab̶a idji trʌ̃nebema numeroda ãdji dratud̶e, jʌwad̶e bid̶a idu b̶ʌbid̶aẽ́ basía. Ãcõrẽba arpa diad̶ada ãdjirãba eropanasid̶aa. 3Arpa zabʌdad̶e Ãcõrẽ nezoca Moise trʌ̃ãbida, Oveja Zaque trʌ̃ãbi sid̶a nãwã trʌ̃ã panasid̶aa: Dairã Boro Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌ, bʌa o b̶ʌra waib̶ʌa b̶ʌa. Bʌa o b̶ʌ carea ẽberãrãba cawa crĩchad̶aẽ́ panabadaa. Jũmarã Boro, bʌa o b̶ʌra jipa b̶ʌa idjab̶a arid̶e b̶ʌa. 4Dairã Boro, ¿caiba bʌra wayaẽ́ b̶ai? ¿Caiba bʌra dji dromaana aẽ́? Bʌdrʌ dji wãrã Ãcõrẽa. Druazabemarãda zed̶aped̶a bʌ́a bia bed̶ead̶ia bʌa jipa o b̶ʌra unubid̶a bẽrã. 5Mãwãnacarea ʌ̃taa acʌbʌrʌd̶e mʌ̃a Ãcõrẽ deda bajãne unusia. Dji ed̶aara b̶ʌ dejãne wua eatʌ jira b̶ʌra ewa nũmasia. 6Maʌ̃ ded̶eba bajãnebema nezoca siete panʌra dajadaa zesid̶aa. Bia mĩgabid̶i siete panʌra eropanasid̶aa. Lino wua od̶a totroa dorrodorroa quiruda jʌ̃ panasid̶aa. Ãdji ju caita oro od̶aba trãjʌ̃ b̶easia. 7Maʌ̃be animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌnebema ab̶aʌba ãdjirãa eped̶eco jũgurua oro od̶ada ab̶a ab̶a diasia. Maʌ̃ eped̶ecora ewariza zocai b̶ʌ Ãcõrẽ quĩrũbiba bira b̶easia. 8Maʌ̃be Ãcõrẽ dorrodorroaba, ʌb̶ʌa bid̶a idji ded̶e ed̶a cowaga nũmesia. Maʌ̃ba ni ab̶aʌda maʌ̃ ded̶e ed̶a poya wãnaẽ́ basía ab̶a bajãnebema nezocarã siete panʌba bia mĩgabid̶i siete panʌ jõbʌrʌd̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\