APOCALIPSI 16

1Maʌ̃be mʌ̃a ũrĩsia ab̶aʌda Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌd̶eba jĩgua bed̶eabʌrʌda. Maʌ̃ba bajãnebema nezocarã siete panʌ́a nãwã jarasia: “Jãʌ̃ siete eped̶eco jũgurua Ãcõrẽ quĩrũbiba bira b̶eara ẽjũãnaa weabued̶e wãnadua.” 2Ara maʌ̃da ab̶a wãped̶a idji eped̶ecod̶e b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa weabuesia. Maʌ̃ba animarã minijĩchia b̶ʌ trʌ̃ dratud̶e wa jʌwad̶e b̶ʌ́ erob̶eara, maʌ̃ animarã za quĩrãca b̶ʌ jʌwaba od̶aa bia bed̶eabada sid̶a aid̶a cadjirua minijĩchia b̶ʌba jũma birasia. 3Mãwãnacarea dewara nezocaba idji eped̶ecod̶e b̶ʌda pusad̶e weabuesia. Maʌ̃ba pusara oa babisia. Ẽberã beud̶a oa quĩrãca ũmesia. Maʌ̃ne jũma pusad̶e zocai b̶eara quinisid̶aa. 4Mãwãnacarea dewara nezocaba idji eped̶ecod̶e b̶ʌda doza idjab̶a baido bogadrʌ b̶eaza weabuesia. Maʌ̃ba baidora jũma oa bacuasia. 5Maʌ̃ne mʌ̃a ũrĩsia baido wagabari bajãnebema nezocaba Ãcõrẽa nãwã jarabʌrʌda: ¡Bʌdrʌ dji wãrã Ãcõrẽa! Bʌra id̶i b̶ʌa idjab̶a naẽna b̶asia. Bʌa ẽberãrãra jipa cawa osia. 6Ãdjirãba bʌ ẽberãrã oada, bʌd̶eba bed̶eabadarã oa sid̶a erozoabisid̶aa. Maʌ̃ carea bʌa ãdjirãa oada dobibʌrʌa ãdjia biẽ́ oped̶ad̶a quĩrãca. 7Maʌ̃be mʌ̃a ũrĩsia ab̶aʌba bajãne b̶ʌ quera babadamaʌba nãwã jarabʌrʌda: “Dai Boro Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌ, wãrãda bʌa jipa arid̶e cawa obaria.” 8Mãwãnacarea dewara nezocaba idji eped̶ecod̶e b̶ʌda ʌ̃mãdau ʌ̃rʌ̃ weabuesia. Maʌ̃ba ʌ̃mãdaura wetara uruabisia ẽberãrãda bámãrẽã. 9Ʌ̃mãdau jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba ãdjirã bio babʌda carea Ãcõrẽda biẽ́ jarabadjid̶aa, idjiabʌrʌ mãwã bia mĩgabi b̶ʌ bẽrã. Baribʌrʌ ãdjia cadjirua obadara igarad̶aẽ́ basía idjab̶a Ãcõrẽdrʌ dji dromaana ad̶aẽ́ basía. 10Mãwãnacarea dewara nezocaba idji eped̶ecod̶e b̶ʌda animarã minijĩchia b̶ʌ bugue ʌ̃rʌ̃ weabuesia. Ara maʌ̃da maʌ̃ animarãba poya b̶ʌ druad̶e ewarira pãĩma nũmesia. Maʌ̃ne puaba ẽberãrãba ãdji quĩrãmera cabadjid̶aa. 11Ãdji pua carea, ãdji aid̶a carea Ãcõrẽ bajãne b̶ʌda biẽ́ jarabadjid̶aa. Baribʌrʌ ãdjia cadjirua obadara igarad̶aẽ́ basía. 12Mãwãnacarea dewara nezocaba idji eped̶ecod̶e b̶ʌda Euprate do waib̶ʌad̶e weabuesia. Ara maʌ̃da dora poasia ʌ̃mãdau odjabariareba druazabema bororã djõne zebʌdad̶e bia chãnamãrẽã. 13Idjab̶a mʌ̃a jai cadjirua baujĩã quĩrãca b̶eada ũbea unusia. Ab̶a je ited̶eba ẽdrʌsia. Ab̶a animarã minijĩchia b̶ʌ ited̶eba ẽdrʌsia. Idjab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabari dji wãrãẽ́ b̶ʌ ited̶eba ab̶a ẽdrʌsia. 14Maʌ̃ jairãba ne ununaca waib̶ʌada quĩrãtanoa obadjid̶aa. Idjab̶a jũma druazabema bororãmaa wãnaped̶a jarasid̶aa ãbaa Ãcõrẽ ume djõne wãnamãrẽã. Ãcõrẽ dji droma b̶ʌba jũmarã poyai ewarid̶e mãwã djõnia. 15Maʌ̃ bororãra ẽjũã Armagedoʌ̃ abadamaa djõne edesid̶aa. Maʌ̃ trʌ̃ra hebreo bed̶eaa. (Jesuba nãwã jarasia:) “¡Ũrĩnadua! Ne drʌabari quĩrãca mʌ̃ra cawaẽ́ne zeya. Bio bia b̶ead̶ia dau ʌb̶ʌa b̶eara idjab̶a cacuad̶e jʌ̃bada jʌ̃ b̶eara. Mãwã mʌ̃ zebʌrʌd̶e ãdjira ãcad̶a b̶ead̶aẽ́a ni quĩrã perad̶aẽ́a.” 17Mãwãnacarea jĩrũarebema nezocaba idji eped̶ecod̶e b̶ʌda naʌ̃ ded̶aad̶e weabuesia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌd̶eba idji bugue biya quirumaʌba bed̶eaba nãwã jĩgua jarasia: “Ya jõsia. Waaẽ́a.” 18Ara maʌ̃da baara purewa eda nũmesia, dji cãbãyã b̶ae nũmesia, jururua nũmesia, idjab̶a de uremiada dji cãbãyã ure nũmasia. Ãcõrẽba ẽberã od̶a ewarid̶eba maʌ̃ de uremia quĩrãca wad̶i urecaa. 19Maʌ̃ de uremiaba egorora draped̶a puru droma b̶ad̶ada puru ũbea panʌ quĩrãca tab̶esia. Idjab̶a jũma naʌ̃ ẽjũãnebema purura ãrĩsid̶aa. Ãcõrẽba quĩrãdoaẽ́ basía Babilonia puru dromada cawa oi carea. Idji quĩrũbid̶eba maʌ̃ purura bio cawa osia uva b̶a bio asega b̶ʌ dawabʌrʌ quĩrãca. 20De uremiaba pusad̶e morro b̶eara, eya b̶ea sid̶a jũma nẽbabisia. 21Bajãneba hieloda mõgara waib̶ʌa quĩrãca ẽberãrã ʌ̃rʌ̃ jurrusia. Maʌ̃ hielo zʌgʌara berara cien libra b̶easia. Maʌ̃ hielo jurru nũmʌba bio mĩga panʌ bẽrã ẽberãrãba Ãcõrẽda biẽ́ jarasid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\