APOCALIPSI 17

1Bajãnebema nezocarã siete eped̶eco eropananada ab̶a mʌ̃maa zeped̶a nãwã jarasia: “Wãna. Mʌ̃a acʌbiya sãwã Ãcõrẽba wẽrã aud̶ua trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌda cawa oida. Maʌ̃ wẽrãra do zocãrã ʌ̃rʌ̃ chũmabaria. 2Naʌ̃ ẽjũãnebema bororãba idji ume cadjiruada obadjid̶aa. Idjab̶a maʌ̃ wẽrãba aud̶ua o b̶ʌda unu panʌ bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebemarãba aud̶uada obadjid̶aa ituaba beu duanʌ quĩrãca.” 3Ara maʌ̃da Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶ʌd̶e bajãnebema nezocaba mʌ̃ra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa edesia. Mama mʌ̃a unusia wẽrãda animarã minijĩchia b̶ʌ ʌ̃rʌ̃ chũmʌda. Maʌ̃ animarãra purea b̶asia idjab̶a trʌ̃ zocãrã Ãcõrẽ biẽ́ jara b̶ʌda idji cacuad̶e b̶ʌ́ erob̶asia. Maʌ̃ animarãba siete boroda idjab̶a die cachuda erob̶asia. 4Maʌ̃ wẽrãba wua pursupursua b̶ʌda idjab̶a purea b̶ʌda jʌ̃ b̶asia. Oroba, mõgara nẽbʌaba, neta nẽbʌa b̶ʌ bid̶a djio b̶asia. Taza oro od̶ada idji jʌwad̶e erob̶asia. Maʌ̃ tazara ne jũma Ãcõrẽba quĩrĩãcaba idjab̶a jũma maʌ̃ wẽrãba aud̶ua o b̶ʌba bira b̶asia. 5Ẽberãba cawaiẽ́ b̶ʌ trʌ̃da idji dratud̶e erob̶asia. Nãwã b̶ʌ́ b̶asia: Mʌ̃ra Babilonia puru dromaa. Mʌ̃ra wẽrã aud̶uarã papaa, idjab̶a ne jũma naʌ̃ ẽjũãne Ãcõrẽba quĩrĩãca papaa. 6Acʌbʌrʌd̶e mʌ̃a cawasia maʌ̃ wẽrãra Ãcõrẽ ẽberãrã oaba, Jesud̶ebema jaradia panʌ carea beaped̶ad̶a oaba beu chũmʌda. Maʌ̃ wẽrã ununa carea mʌ̃a cawa crĩchaẽ́ b̶esia. 7Maʌ̃be bajãnebema nezocaba mʌ̃́a nãwã iwid̶isia: “¿Sãwãẽrã cawa crĩchaẽ́ b̶ʌ? Maʌ̃ wẽrãnebemada, idji edebʌrʌ animarã minijĩchia b̶ʌd̶ebema sid̶a mʌ̃a cawabiya. Animarã siete boro erob̶ʌd̶ebemada, die cachu erob̶ʌd̶ebema sid̶a cawabiya. 8Bʌa ununa animarã minijĩchia b̶ʌra naẽna zocai b̶asia, id̶ira neẽ́a, baribʌrʌ ewari ab̶a uria dau cʌre b̶ʌd̶eba ẽdrʌya. Mãwãnacarea Critoba idjira ewariza biẽ́ b̶ʌya. Naʌ̃ ẽjũãne b̶eaba idji unubʌdad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ panenia. Naʌ̃ ẽjũã oi naẽna ãdjirã trʌ̃ra ewariza zocai b̶ead̶i cartad̶e b̶ʌẽ́ b̶easia. 9Bʌa ununaba ne jara quĩrĩã b̶ʌ cawai careara ne cawa b̶aida b̶ʌa. Siete bororãba jara b̶ʌa siete eyada. Maʌ̃ siete eya ʌ̃rʌ̃ dji wẽrã aud̶uada chũmʌa. 10Idjab̶a maʌ̃ siete bororãba jara b̶ʌa ẽberãrã bororãda siete panʌda. Maʌ̃ siete bororãnebemada juesuma beusid̶aa. Ab̶aʌba wad̶i ẽberãrãra poya erob̶ʌa. Idjab̶a ab̶abemada wad̶i odjaẽ́ b̶ʌa. Baribʌrʌ idji zebʌrʌd̶e ẽberãrã boroda b̶eimĩna dãrã b̶aẽ́a. 11Animarã minijĩchia b̶ʌ naẽna b̶ad̶a id̶i neẽ́ba jara b̶ʌa ẽberãrã boro dewara zeid̶ebemada. Idjira maʌ̃ siete bororãnebemaa. Critoba idjira ewariza biẽ́ b̶ʌya. 12Bʌa die cachu ununaba jara b̶ʌa ẽberãrã bororã die pananinebemada. Ãdjirãra wad̶ibid̶a ẽberãrã bororãẽ́a. Baribʌrʌ animarã minijĩchia b̶ʌra ẽberãrã boroda b̶ebʌrʌd̶e ãdjirã sid̶a ẽberãrã bororãda b̶ead̶ia. Mãwãmĩna dãrãnaẽ́a. 13Maʌ̃ die bororãba ab̶ari crĩchada edad̶ia. Ãdji druara animarã minijĩchia b̶ʌ jʌwaed̶a b̶ʌd̶ia. 14Maʌ̃ne ãdjirãra Oveja Zaque ume djõnia. Baribʌrʌ Oveja Zaqueba ãdjirãra poyaya idjida jũma dji droma b̶ea Boro bẽrã idjab̶a jũma bororã cãyãbara dji dromaara b̶ʌ bẽrã. Poyabʌrʌd̶e idji bio ĩjã panʌra idji ume panania. Ãdjirãra trʌ̃sia idjab̶a edasia.” 15Maʌ̃be bajãnebema nezocaba mʌ̃́a nãwã jarasia: “Wẽrã aud̶ua chũmʌma bʌa doda zocãrã unusia. Maʌ̃ do zocãrãba jara b̶ʌa puruzabemada, bed̶eazabemada, druazabema sid̶a. 16Bʌa die cachu ununaba, animarã minijĩchia b̶ʌ bid̶a maʌ̃ wẽrã aud̶ua b̶ʌra igarad̶aped̶a quĩrãmania. Maʌ̃ bẽrã jũma idjia erob̶ʌra jãrĩnia. Ab̶ed̶a ãcad̶a b̶ʌd̶ia. Ãdjirãba idji djarada cod̶ia idjab̶a babued̶ia. 17Ãcõrẽba maʌ̃ die bororã sod̶e b̶ʌsia idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca od̶amãrẽã. Maʌ̃ carea ab̶ari crĩchada edad̶aped̶a ãdji druara animarã minijĩchia b̶ʌ jʌwaed̶a b̶ʌd̶ia ab̶a Ãcõrẽba jarad̶ara jũma mãwãbʌrʌd̶aa. 18Bʌa ununa wẽrã aud̶uaba puru dromada jara b̶ʌa. Maʌ̃ purud̶ebema boroba druazabema bororãda idji jʌwaed̶a erob̶ʌa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\