APOCALIPSI 18

1Mãwãnacarea mʌ̃a bajãnebema nezocada unusia bajãneba ed̶aa zebʌrʌda. Maʌ̃ra dji droma basía. Idji dorrodorroaba naʌ̃ ẽjũãra ʌ̃naga nũmesia. 2Idjia nãwã jĩgua jarasia: ¡Babilonia puru dromara ãrĩsia! ¡Wãrãda jũma ãrĩsia! Ẽberãrã neẽ́a, ãtebʌrʌ jairãda mama panabadaa. Jũma jai cadjirua b̶eara mama panabadaa. Jũma ĩbana Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶eara mama panabadaa. 3Maʌ̃ purud̶ebemarãba aud̶ua o duanʌba druazabemarãa ab̶arica cadjiruada obisid̶aa itua õgo diabʌda quĩrãca. Druazabema bororãba ab̶ari quĩrãca obadjid̶aa wẽrã aud̶ua ume daunemabʌda quĩrãca. Maʌ̃ carea Babilonia purura jũma ãrĩsia. Maʌ̃ puruba ne bia waib̶ʌada jũmawãyã eda quĩrĩã b̶ad̶a bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebema ne nẽdobuebadarãda ne barasid̶aa. 4Maʌ̃be mʌ̃a ũrĩsia ab̶aʌba bajãneba nãwã jarabʌrʌda: Mʌ̃ ẽberãrã, Babilonia purud̶ebemada ãyã wãbʌrʌd̶adua jãʌ̃ puruba cadjirua o b̶ʌ quĩrãca orãnamãrẽã. Mãwãra Ãcõrẽba jãʌ̃ puru cawa obʌrʌd̶e bãrãra cawa oẽ́a. 5Jãʌ̃ puruba jũmawãyã cadjiruada o b̶ʌa. Ãdji cadjiruara mõgara pã buebʌda quĩrãca bajãnaa jũẽsia. Jũma ãdjia cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaẽ́ b̶ʌa. 6Jãʌ̃ purura biẽ́ od̶adua djãrã biẽ́ od̶a quĩrãca. Idjia djãrã biẽ́ od̶a cãyãbara b̶arima umé biẽ́ara od̶adua. Idjia djãrãra biẽ́ osia uva b̶a asega b̶ʌ õgo diabʌrʌ quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã idjira b̶arima umé biẽ́ara od̶adua uva b̶a asega b̶ʌ b̶arima umé õgo diabʌda quĩrãca. 7Jãʌ̃ purura bio bia mĩgabid̶adua idjab̶a bio sopuabid̶adua ãdji purura dji dromaana a panʌ bẽrã idjab̶a ne biada ad̶uba eropanʌana a panʌ bẽrã. Jãʌ̃ puruba nãwã crĩcha b̶ʌa: “Mʌ̃ra wẽrã dji droma idji bugued̶e chũmʌ quĩrãca b̶ʌa. Mʌ̃ra pẽdra wẽrã quĩrãca b̶ʌẽ́a. Mʌ̃ra sopua b̶aẽ́a.” 8Mãwã crĩcha b̶ʌ bẽrã dãrãẽ́ne jãʌ̃ purud̶ebemarãra quininia, sopuaba jĩãnia, idjab̶a jarrababa biẽ́ duanania. Dadjirã Boro Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌba cawa obʌrʌd̶e jãʌ̃ purura babueya. 9Jãʌ̃ puru ume druazabema bororãba cadjiruada obadjid̶aa daunemabʌda quĩrãca. Idjab̶a jãʌ̃ puruba ne bia ad̶uba erob̶ʌd̶ebemada edaped̶ad̶a bẽrã ne barasid̶aa. Maʌ̃ carea jãʌ̃ puru bá nũmʌ cowaa unubʌdad̶e jĩãnia. 10Waya panania Ãcõrẽba Babilonia puru cawa od̶a quĩrãca ãdjirã sid̶a cawa oida. Maʌ̃ carea tʌmʌba acʌ panʌne nãwã jarad̶ia: ¡Mĩã djuburi, mĩã djuburi Babilonia puru droma ne jũma obari bad̶ara! Ãcõrẽba jãʌ̃ purura isabe cawa osia. 11Naʌ̃ ẽjũãnebema ne nẽdobuebadara maʌ̃ puru carea aujĩãnia ãdjia nẽdobue panʌ nẽdod̶ira neẽ́ b̶ai bẽrã. 12Maʌ̃ purud̶e ne jũmada nẽdobuebadjid̶aa: oroda, paratada, mõgara nẽbʌa b̶eada, neta nẽbʌa b̶eada, dji biara b̶ʌ lino wuada, seda wuada, wua pursupursua b̶ʌda, wua purea b̶ʌda, bacuru tũã qued̶eada, elepante quid̶a od̶ada, bacuru nẽbʌa b̶ʌ od̶ada, bronce od̶ada, jiorro od̶ada, marmol mõgara od̶a sid̶a nẽdobuebadjid̶aa. 13Idjab̶a canelada, ne jũma tũãpa qued̶eada, incienso querada, mirra querada, olibano querada, uva b̶ada, olivo dragada, harina biada, trigoda, pacada, ovejada, cawayoda, carreta sid̶a nẽdobuebadjid̶aa. Ẽberãrã sid̶a nẽdobuebadjid̶aa nezocada b̶ead̶amãrẽã. 14Jũma maʌ̃ nẽdobuebadarãba nãwã jarad̶ia: “Ne jũma jãʌ̃ puruba awua b̶ad̶ara neẽ́ b̶esia. Jãʌ̃ puruba parata waib̶ʌa erob̶ad̶ara, ne biya qued̶ea ad̶uba erob̶ad̶a sid̶a jũma jõsia. Waa edad̶aẽ́a.” 15Wãrãda maʌ̃ purud̶aa ne jũma nẽdobued̶e wãbadaped̶ad̶ara bio ne barasid̶aa. Ãdjirãba waya panania Ãcõrẽba maʌ̃ puru cawa od̶a quĩrãca ãdjirã sid̶a cawa oida. Maʌ̃ carea tʌmʌba acʌ panʌne nãwã aujĩãnia: 16¡Mĩã djuburi, mĩã djuburi jãʌ̃ puru droma b̶ad̶ara! Jãʌ̃ purura wẽrã lino wua dji biara b̶ʌba djio b̶ʌ quĩrãca b̶asia. Wua pursupursua b̶ʌba idjab̶a purea b̶ʌba djio b̶ʌ quĩrãca b̶asia. Oro od̶aba, neta nẽbʌa b̶ʌba, mõgara nẽbʌa qued̶eaba djio b̶ʌ quĩrãca b̶asia. 17Baribʌrʌ jãʌ̃ puruba ne bara b̶ad̶ara isabe jõsia. Jũma barcod̶ebema bororãba, barcod̶e wãbadaba, barcod̶e trajabadaba, pusad̶e trajabada bid̶a tʌmʌba acʌ duanania. 18Maʌ̃ puru bá nũmʌ cowaa unubʌdad̶e nãwã jĩgua jarad̶ia: “¿Sãʌ̃gʌ puruda jãʌ̃ puru quĩrãca b̶ʌ?” 19Maʌ̃be sopuaba ãdji boro ʌ̃rʌ̃ egoro porada jãmãpod̶aped̶a nãwã jĩgua aujĩãnia: ¡Mĩã djuburi, mĩã djuburi jãʌ̃ puru droma b̶ad̶ara! Jãʌ̃ purura ne bara b̶ad̶a bẽrã, barco erob̶eara jãma ne barasid̶aa. Baribʌrʌ jãʌ̃ purura isabe jũma ãrĩsia. 20¡Jũma bajãne b̶eara b̶ʌsrid̶ad̶adua jãʌ̃ purura ãrĩna bẽrã! Ãcõrẽ ẽberãrã, Jesuba diabued̶arã, Ãcõrẽneba bed̶eabadarã sid̶a b̶ʌsrid̶ad̶adua. Jãʌ̃ puruba bãrã biẽ́ od̶a carea Ãcõrẽba cawa osia. 21Maʌ̃be bajãnebema nezoca dji dromaba mõgara waib̶ʌada yu droma quĩrãca b̶ʌda edaped̶a b̶atabuesia. Mãwã obʌrʌd̶e nãwã jarasia: Maʌ̃ mõgara juerza pusad̶aa b̶atabued̶a quĩrãca Babilonia puru dromara isabe jũma ãrĩya. Maʌ̃ purura waa ununaẽ́a. 22Maʌ̃ purud̶e arpa, chiru, cachiru zá duanʌ sid̶a waa ũrĩnaẽ́a. Ẽberãrãra trʌ̃ã duanʌ sid̶a waa ũrĩnaẽ́a. Maʌ̃ purud̶e ne obadara waa ununaẽ́a. Yud̶e ne b̶a duanʌ jĩguada waa ũrĩnaẽ́a. 23Maʌ̃ purud̶e ĩbĩrã uruara waa ununaẽ́a. Quima edabʌdad̶e b̶ʌsrid̶a b̶ʌga nũmʌra waa ũrĩnaẽ́a. Mamabema ne nẽdobuebadara naʌ̃ ẽjũãne dji dromada b̶easia. Mamabema jãĩbanarãba druazabemarãda jũma cũrũgabadjid̶aa. Maʌ̃ carea purura jũma ãrĩsia. 24Ãcõrẽneba bed̶eabadarã beaped̶ad̶a carea, Ãcõrẽ ẽberãrã beaped̶ad̶a carea, idjab̶a jũma naʌ̃ ẽjũãne beaped̶ad̶a carea bid̶a maʌ̃ purura bed̶ead̶e b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\