APOCALIPSI 19

1Mãwãnacarea mʌ̃a bajãnaa zocãrã nãwã bed̶ea duanʌda ũrĩsia. ¡Biya quirua dadjirã Boro Ãcõrẽra! Idjiabʌrʌ ẽberãrãra ẽdrʌ edasia. Idjidrʌ dji dromaara b̶ʌa idjab̶a dji ʌb̶ʌara b̶ʌa. 2Idjia jipa arid̶e cawa obaria. Wẽrã aud̶ua trʌ̃ b̶ʌga b̶ad̶ara cawa osia maʌ̃ wẽrãba cadjirua o b̶ʌd̶eba jũma naʌ̃ ẽjũãnebemarãa ab̶arica cadjiruada obid̶a bẽrã. Ãcõrẽba maʌ̃ wẽrãra biẽ́ b̶ʌsia idji nezocarãda quenana bẽrã. 3Wayacusa nãwã jĩgua jarasid̶aa: ¡Biya quirua dadjirã Boro Ãcõrẽra! Jãʌ̃ puru bá nũmʌ cowaara ewariza cowa nũmaya. 4Maʌ̃ne veinticuatro drõãrãda, animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌ sid̶a chĩrãne b̶arru copanesid̶aa Ãcõrẽa bia bed̶ead̶i carea. Ãcõrẽ idji bugue biya quirud̶e chũmʌne ãdjirãba nãwã bia bed̶easid̶aa: ¡Maʌ̃gʌra wãrãa! ¡Dadjirã Boro Ãcõrẽra biya quirua! 5Idjab̶a mʌ̃a ũrĩsia Ãcõrẽ bugue biya quirumaʌba ab̶a nãwã bed̶eabʌrʌda: ¡Jũma Ãcõrẽ nezocarã, dadjirã Ãcõrẽa bia bed̶ead̶adua! ¡Ãcõrẽ waya b̶earã, idjía bia bed̶ead̶adua! ¡Dji droma b̶eaba, dji ed̶aara b̶ea bid̶a bia bed̶ead̶adua! 6Maʌ̃be zocãrã jĩgua bed̶ea duanʌda mʌ̃a ũrĩsia. Maʌ̃ra do jururuga nũmʌ quĩrãca b̶asia, baa dji cãbãyã b̶aebʌrʌ quĩrãca b̶asia. Ãdjirãba nãwã jara duanasid̶aa: ¡Biya quirua dadjirã Boro Ãcõrẽra! ¡Dadjirã Boro Ãcõrẽba jũma poya o b̶ʌa! ¡Idjidrʌ jũmarã Boroa! 7¡B̸ʌsrid̶ad̶ia! ¡Capipiad̶ia! Idjidrʌ dji Dromaana ad̶ia, Oveja Zaque quima edai ewarira jũẽna bẽrã. Idji quima baira djiosia. 8Ãcõrẽba idjira dji biara b̶ʌ lino wua totroa dorrodorroa quiruba djiobisia. (Maʌ̃ biara b̶ʌ lino wuaba jara b̶ʌa Ãcõrẽ ẽberãrãba jipa obadad̶ebemada.) 9Bajãnebema nezocaba mʌ̃́a jarasia: “Cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Oveja Zaque quima edabʌrʌ carea ne cobʌdamaa jʌred̶arãda bio bia b̶eaa.” Idjab̶a jarasia: “Maʌ̃gʌra wãrã bed̶ea Ãcõrẽba jarad̶aa.” 10Ara maʌ̃da mʌ̃ra bajãnebema nezoca jĩrũ caita chĩrãne b̶arru cob̶esia idjía bia bed̶eai carea. Baribʌrʌ idjia mʌ̃́a jarasia: “Jãwã orãdua, ãtebʌrʌ Ãcõrẽabʌrʌ bia bed̶eadua. Mʌ̃ra Ãcõrẽ nezocada jãwã quirua bʌ quĩrãca idjab̶a djabarã Jesuba jaradiad̶a ĩjã b̶ea quĩrãca.” Jesuba jaradiad̶ara Ãcõrẽ Jaureba idji nezocarãa bed̶eabibaria. 11Mãwãnacarea mʌ̃a unusia bajãne ed̶a wãbadada ewa nũmʌda. Cawaẽ́ne cawayo torroda odjasia. Maʌ̃ cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌra “Bed̶ea Ab̶a B̸ʌ” idjab̶a “Wãrã Ara” abadaa. Idjia ẽberãrãra jipa cawa obaria idjab̶a jipa o b̶ʌd̶eba dji quĩrũ ume djõbaria. 12Idji daura tʌbʌ quĩrãca urua b̶asia. Nepeda zocãrã jʌ̃ b̶asia. Idji borod̶e trʌ̃da b̶ʌ́ erob̶asia baribʌrʌ ab̶abe idjiabʌrʌ maʌ̃ trʌ̃ra cawa b̶asia. 13Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra oad̶e tʌ edad̶a basía. Idji trʌ̃ra Ãcõrẽ Bed̶ea abadaa. 14Idji caid̶u bajãnebema sordaorãda cawayo torro b̶ea ʌ̃rʌ̃ zesid̶aa. Ãdjia cacuad̶e jʌ̃ b̶eara dji biara b̶ʌ lino wua totroa quiru basía. Ni maãrĩ bid̶a mititiaẽ́ b̶easia. 15Ãcõrẽ Bed̶ea abada ited̶eba djõbada neco pewed̶ea b̶ʌda odja b̶asia druazabemarã poyai carea. Idji jʌwad̶e erob̶ʌ jiorro od̶aba ãdjirãa ĩjã obiya. Uva biwadʌgabʌrʌ quĩrãca ãdjirãra cawa oya Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌba quĩrũbid̶eba mãwã cawa obi bẽrã. 16Idjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃ b̶ʌd̶e idji b̶acara ʌ̃rʌ̃ naʌ̃ trʌ̃da b̶ʌ́ erob̶ʌa: “Jũmarã bororã cãyãbara dji dromaara b̶ʌ, idjab̶a jũma dji droma b̶ea Boro.” 17Maʌ̃be mʌ̃a unusia bajãnebema nezocada ʌ̃mãdau ʌ̃rʌ̃ nũmʌda. Idjia jũma ne mĩguia cobada ʌ̃tʌ wãb̶aribadarãa nãwã jĩgua jarasia: “Zed̶adua. Ãbaa dji jʌred̶adua ne cod̶i waib̶ʌa Ãcõrẽba o b̶ʌma. 18Mama ẽberãrã boro djarada, sordaorã boro djarada, mẽsrã b̶ea djarada, cawayo djarada, cawayo ʌ̃rʌ̃ wãbada djara sid̶a cod̶ia. Jũma ẽberãrã djarada cod̶ia: nezocaẽ́ djarada, nezoca djarada, dji ed̶aara qued̶ea djarada, idjab̶a dji dromarã b̶ea djara sid̶a cod̶ia.” 19Maʌ̃be mʌ̃a unusia animarã minijĩchia b̶ʌda, naʌ̃ ẽjũãnebema bororãda, jũma ãdji sordaorã sid̶a ãbaa dji jʌre duanʌda. Cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌ ume, idjiare panʌ sordaorã ume djõni carea duanasid̶aa. 20Djõbʌdad̶e cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌba animarã minijĩchia b̶ʌra, Ãcõrẽneba bed̶eabari dji wãrãẽ́ sid̶a jidasia. Maʌ̃ Ãcõrẽneba bed̶eabari dji wãrãẽ́ba animarã minijĩchia b̶ʌ trʌ̃neba ne ununaca waib̶ʌa b̶eada obadjia. Mãwã animarã minijĩchia b̶ʌ sẽyã idu b̶ʌbiped̶ad̶ara jũma cũrũgabadjia. Maʌ̃ animarã za quĩrãca b̶ʌ jʌwaba od̶aa bia bed̶eaped̶ad̶ara cũrũgabadjia. Cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌba maʌ̃ animarã minijĩchia b̶ʌra, Ãcõrẽneba bed̶eabari dji wãrãẽ́ sid̶a zocai panʌda tʌbʌ urua azupre bara uruga nũmʌne b̶atabuesia. 21Djõbada neco idji ited̶eba odja b̶ʌba dewararãda jũma quenasia. Maʌ̃be jũma ne mĩguia cobada ʌ̃tʌ wãb̶aribadara maʌ̃ djara co duanʌba jãwũãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\