APOCALIPSI 2

1Idjia mʌ̃́a nãwã jarasia: “Djabarã Epeso purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Idji jʌwa araarebemane chĩdau siete erob̶ʌba, siete ĩbĩrã oro od̶a tãẽna nĩba nãwã jara b̶ʌa: 2Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. Mʌ̃ itea bio traja panʌda idjab̶a bia mĩga panʌne jũma droa panʌda cawa b̶ʌa. Bãrãba dji cadjirua obadarãa iduaribid̶acada cawa b̶ʌa. Ʌ̃cʌrʌ bãrãmaa wãnaped̶a Jesucritoba diabuesiad̶a abadjid̶aa. Baribʌrʌ bãrãba quĩrãcuita acʌ panʌneba cawasid̶aa ãdjirãra sewaid̶a b̶eada. 3Bãrã mʌ̃ carea bia mĩga panʌne jũma droa panʌa idjab̶a sẽnaẽ́ mʌ̃ itea bia traja panʌa. 4Baribʌrʌ naʌ̃gʌda mʌ̃a biẽ́ unu b̶ʌa: bãrãba naãrã quĩrĩã erob̶ead̶ara id̶ira mãcua neẽ́ panʌa. 5Maʌ̃ bẽrã quĩrãnebad̶adua bãrãba naãrã quĩrĩã eropananada. Wayacusa Ãcõrẽmaa zed̶adua. Od̶adua bãrãba naãrã bia o panana quĩrãca. Bãrãda wayacusa Ãcõrẽmaa zed̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃a bãrã cawa od̶e wãya. Maʌ̃ne bãrã ĩbĩrãra ãyã b̶ʌya. 6Baribʌrʌ naʌ̃gʌda bia o panʌa: Nicolá ẽpẽ b̶eaba biẽ́ obadara bãrãba quĩrĩãnacaa. Mʌ̃a bid̶a quĩrĩãcaa. 7Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra. Cadjirua poyaped̶ad̶arãa mʌ̃a bacuru zocai b̶ai diabarid̶ebema nejõda idu jõbiya. Maʌ̃ bacurura Ãcõrẽ ẽjũã biya quirud̶e b̶ʌa.” 8“Djabarã Esmirna purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Dji beuped̶a wayacusa zocai b̶ʌra dji naãrãbemaa idjab̶a jĩrũarebemaa. Idjia nãwã jara b̶ʌa: 9Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. Bia mĩga panʌda idjab̶a ne neẽ́ b̶eada cawa b̶ʌa. Mãwãmĩna Ãcõrẽneba bãrãra ne bara b̶eaa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa ʌ̃cʌrʌ judiorãba bãrãnebemada biẽ́ bed̶eabadada. Ãdjirãra Ãcõrẽ ẽberãrãana abadamĩna mãwãẽ́a. Ãtebʌrʌ diauru ẽberãrãa. 10Bãrã dãrãẽ́ne bia mĩgad̶ira wayarãnadua. ¡Ũrĩnadua! Diauruba ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemada preso jidabiya ĩjã panani cawaya. Bãrãra dãrãnaẽ́ bia mĩgad̶ia. Baribʌrʌ bãrã beabʌda sid̶a ĩjã pananadua. Maʌ̃be mʌ̃a bãrãra ewariza zocai b̶ʌya. 11Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra. Cadjirua poyaped̶ad̶ara ewariza Ãcõrẽnebemada jĩga b̶ead̶aẽ́a.” 12“Djabarã Pergamo purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Djõbada neco quid̶a umena pewed̶ea era erob̶ʌba nãwã jara b̶ʌa: 13Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. Idjab̶a cawa b̶ʌa bãrã panabadama diaurura dji droma chũmebada bugued̶e chũmʌda. Mãwãmĩna bãrãba mʌ̃da wad̶ibid̶a ẽpẽ panʌa. Bãrã purud̶e diauru b̶abarima djaba Antipa mʌ̃ carea beasid̶ad̶e bãrãba mʌ̃ ĩjã panʌra igarad̶aẽ́ basía. Djaba Antipaba ne jũmane mʌ̃nebemada bed̶eabadjia. 14Baribʌrʌ naʌ̃gʌda mʌ̃a biẽ́ unu b̶ʌa. Ʌ̃cʌrʌ bãrã tãẽnabemaba Balaaʌ̃ba jaradiad̶ara ẽpẽ panʌa. Balaaʌ̃ba Baláa jaradiasia sãwã israelerãra cadjiruad̶e b̶aebida. Jʌwaba od̶a ãcõrẽa nedjara diad̶ada cobibadjia idjab̶a aud̶uada obibadjia. 15Idjab̶a ʌ̃cʌrʌ bãrã tãẽnabemaba Nicolá ẽpẽ b̶eaba jaradiabadara ẽpẽ panʌa. Maʌ̃ jaradiabadara mʌ̃a quĩrĩãcaa. 16Maʌ̃ bẽrã wayacusa Ãcõrẽmaa zed̶adua. Mãwã od̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃a dãrãẽ́ne bãrã cawa od̶e wãya. Maʌ̃ne neco mʌ̃ ited̶eba odja nũmʌba maʌ̃ ẽberãrã ume djõya. 17Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra. Cadjirua poyaped̶ad̶arãa mʌ̃a maná mẽrã b̶ad̶ara cobiya idjab̶a mõgara zaque totroa quiruda diaya. Maʌ̃ mõgara zaqued̶e trʌ̃ djiwid̶ida b̶ʌ́ b̶ʌa. Ni ab̶aʌba maʌ̃ trʌ̃ra adua b̶ʌa. Baribʌrʌ dji edabʌrʌba cawaya.” 18“Djabarã Tiatira purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Ãcõrẽ Warra daura tʌbʌ urua quĩrãca b̶ʌa, idji jĩrũra bronce ʌrad̶a uruabari quĩrãca b̶ʌa. Idjia nãwã jara b̶ʌa: 19Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. Bãrã quĩrĩãnebemada, mʌ̃ ĩjã panʌnebemada, mʌ̃ itea o panʌnebemada, idjab̶a jũma droa panʌnebema sid̶a cawa b̶ʌa. Bãrãba naãrã o panana cãyãbara id̶i biara o panʌda cawa b̶ʌa. 20Baribʌrʌ naʌ̃gʌda mʌ̃a biẽ́ unu b̶ʌa. Wẽrã Jezabel abadaba sewa jaradia b̶ʌra bãrãba iduaribi panʌa. Idjira Ãcõrẽneba bed̶eabariad̶a abaria. Maʌ̃ne idjia jaradia b̶ʌd̶eba mʌ̃ nezocarãra cũrũgabaria aud̶ua nĩbad̶amãrẽã idjab̶a nedjara jʌwaba od̶a ãcõrẽa diad̶ada cod̶amãrẽã. 21Mʌ̃a jʌ̃ã b̶asia idjia cadjiruara igaraped̶a Ãcõrẽmaa zemãrẽã baribʌrʌ idji aud̶ua nĩra igara quĩrĩãẽ́ basía. 22Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a idjira cacua piraba cʌd̶ad̶e b̶ʌya. Maʌ̃be jũma idji ume daunemabadaba idji quĩrãca cadjirua o panʌda igarad̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃a bia mĩgabiya. 23Idji warrarãra mʌ̃a quinibiya. Mãwã djabarã duanʌza cawad̶ia mʌ̃a jũmarã crĩchara, jũmarãba sod̶eba o quĩrĩã panʌ sid̶a cawa b̶ʌda. Bãdjiza oped̶ad̶a quĩrãca mʌ̃a cawa oya. 24Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ bãrã Tiatirad̶ebemaba maʌ̃ wẽrãba jaradia b̶ʌra ẽpẽnaẽ́ panʌa. Maʌ̃ awara diauruba idjid̶erãa cawabid̶a mẽrã erob̶ʌra jʌrʌd̶aẽ́ panʌa cawad̶i carea. Mʌ̃a ab̶abe jaraya bãrãba naʌ̃ ewarid̶e ĩjã panʌ quĩrãca ĩjã pananamãrẽã ab̶a mʌ̃ zebʌrʌd̶aa. Dewara bed̶eada ĩjã obiẽ́a. 26Cadjirua poyaped̶ad̶ara idjab̶a mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ ewariza oped̶ad̶ara mʌ̃a druazabema bororãda b̶ead̶amãrẽã b̶ʌcuaya mʌ̃ Zezaba mʌ̃ra jũmarã boroda b̶ʌd̶a quĩrãca. Maʌ̃be ãdjirãba quĩrã djuburia neẽ́ jũmarãa ĩjã obid̶ia. Zoco tod̶ozoabibʌda quĩrãca jũmarãda poyad̶ia. 28Mʌ̃a diaped̶abema chĩdauda ãdjirãa diaya. 29Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\