APOCALIPSI 20

1Mãwãnacarea mʌ̃a bajãnebema nezocada ed̶aa zebʌrʌda unusia. Idjia uria dau cʌre b̶ʌ jũãtrʌ b̶ʌ ewabarida erob̶asia. Idjab̶a carena omoga chũmʌda idji jʌwad̶e erob̶asia. 2Jera jidaped̶a mil poa jʌ̃ b̶ʌsia. Maʌ̃ jera drõã naẽnabema damaa, diauru idjab̶a Satana abadaa. 3Bajãnebema nezocaba idjira uria dau cʌre b̶ʌd̶e ed̶aa b̶atabueped̶a jũãtrʌ nũmʌsia ni ab̶aʌba poya ewarãnamãrẽã. Maʌ̃ba diauruba druazabemarãda waa cũrũgaẽ́a ab̶a mil poa jõbʌrʌd̶aa. Mil poa bad̶acarea idjira ẽrã b̶ʌya naʌ̃ ẽjũãne dãrãẽ́ b̶amãrẽã. 4Maʌ̃be mʌ̃a bugueda zocãrã unusia. Maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ chũmeara Ãcõrẽba b̶ʌsia Crito ume dji bororãda b̶ead̶amãrẽã. Idjab̶a mʌ̃a ẽberãrã ob̶ʌá tʌped̶ad̶a jaureda unusia. Mãwã ob̶ʌá tʌsid̶aa Jesuba jaradiad̶a ĩjã panʌ carea idjab̶a Ãcõrẽ bed̶ea jaradia panʌ carea. Ãdjirãba animarã minijĩchia b̶ʌ́a, idji za quĩrãca b̶ʌ jʌwaba od̶aa bid̶a bia bed̶ead̶aẽ́ basía. Idji sẽyãra ãdji dratud̶e, jʌwad̶e bid̶a idu b̶ʌbid̶aẽ́ basía. Ãdjirãra ʌ̃rẽbad̶aped̶a Crito ume dji bororãda mil poa panesid̶aa. 5Maʌ̃ ʌ̃rẽbaped̶ad̶ara Ãcõrẽba naãrã ʌ̃rẽbabid̶a basía. Dewara beud̶arãra ʌ̃rẽbad̶aẽ́ basía ab̶a mil poa jõnacarea. 6Ãcõrẽba naãrã ʌ̃rẽbabi ẽberãrãra bio bia b̶ead̶ia. Ãdjirãra waa beud̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ sacerdoterãda, Crito sacerdoterã sid̶a b̶ead̶ia. Idjab̶a mil poa Crito ume dji bororãda b̶ead̶ia. 7Mil poa jõnacarea diaurura jʌ̃ b̶ad̶ada ẽrã b̶ʌya. 8Maʌ̃ne idjia jũma druaza cũrũgad̶e wãya. Gog druad̶ebemarãda, Magog druad̶ebemarã sid̶a cũrũgaya. Maʌ̃ druad̶ebema sordaorãda pusa ĩbʌ quĩrãca zocãrã panʌda edeya Ãcõrẽ ẽberãrã ume djõnamãrẽã. 9Jũma naʌ̃ ẽjũãra ãdjirãba biraya. Maʌ̃ne Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ puruda, idji ẽberãrã duanʌmaa aud̶u jũrã edad̶ia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba uruada bajãneba b̶aebiya. Maʌ̃ba ãdjirãra jũma bá quenaya. 10Mãwãnacarea Ãcõrẽba diaurura ẽberãrã cũrũga erob̶ad̶ada tʌbʌ urua azupre bara uruga nũmʌne b̶atabueya. Naẽna Ãcõrẽba animarã minijĩchia b̶ʌda, Ãcõrẽneba bed̶eabari dji wãrãẽ́ sid̶a maʌ̃ tʌbʌ uruad̶e b̶atabuesia. Mama ãdjira, diauru sid̶a ewariza ãsa, diamasi bid̶a bio bia mĩga panania. 11Mãwãnacarea mʌ̃a bugue waib̶ʌa torroa b̶ʌda unusia. Maʌ̃ bugued̶e chũmʌ sid̶a unusia. Idji quĩrãpita jũma naʌ̃ ẽjũãra, bajã sid̶a nẽbasid̶aa. Ni ab̶aʌba waa ununaẽ́ basía. 12Idjab̶a mʌ̃a unusia beuped̶ad̶arã dji dromarãda, dji ed̶aara qued̶ea sid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita duanʌda. Maʌ̃ne cartada ewaracuasia. Maʌ̃ cartad̶e jũma ẽberãrãba oped̶ad̶ada b̶ʌ́ b̶easia. Dewara carta sid̶a ewarasia. Maʌ̃ cartad̶e ewariza zocai b̶ead̶i ẽberãrã trʌ̃da b̶ʌ́ b̶easia. Jũma beuped̶ad̶ara Ãcõrẽba cawa osia ãdjirãba oped̶ad̶a quĩrãca. Jũma ãdjia oped̶ad̶ara cartad̶e b̶ʌ́ b̶asia. 13Jũma pusad̶e beuped̶ad̶ara Ãcõrẽ quĩrãpita zesid̶aa. Ab̶ed̶a jũma beuped̶ad̶a jaurera ãdji panabadamaʌba Ãcõrẽ quĩrãpita zesid̶aa. Maʌ̃be Ãcõrẽba ãdjiza cawa osia ãdjia oped̶ad̶a quĩrãca. 14Beud̶ira Ãcõrẽba jõbisia tʌbʌ uruad̶e b̶atabuebʌrʌ quĩrãca. Beuped̶ad̶a panabada ẽjũã sid̶a tʌbʌ uruad̶e b̶atabuesia. Ãcõrẽba bariduada tʌbʌ uruad̶e b̶atabueibʌrʌ, b̶arima umé beusiad̶a abadaa. 15Ẽberãrã ewariza zocai b̶ead̶i cartad̶e trʌ̃ b̶ʌẽ́ b̶eara Ãcõrẽba tʌbʌ uruad̶e b̶atabuesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\