APOCALIPSI 21

1Mãwãnacarea mʌ̃a bajã djiwid̶ida, ẽjũã djiwid̶i sid̶a unusia. Maʌ̃ne naʌ̃ ẽjũãra, bajã sid̶a neẽ́ basía. Pusa sid̶a neẽ́ basía. 2Idjab̶a mʌ̃a unusia Ãcõrẽ puru djiwid̶i Jerusaleʌ̃ abadada idji b̶ʌmaʌba bajãneba ed̶aa zebʌrʌda. Maʌ̃ purura biya querasia wẽrã quima edabʌrʌd̶e bio djio b̶ʌ quĩrãca. 3Maʌ̃be mʌ̃a ũrĩsia ab̶aʌda Ãcõrẽ bugue biya quirumaʌba nãwã jĩgua bed̶eabʌrʌda: “¡Ũrĩnadua! Id̶ira Ãcõrẽra ẽberãrã tãẽna b̶ʌa. Idjira ãdjirã ume b̶aya. Maʌ̃ne ãdjirãra idji ẽberãrãda b̶ead̶ia. Wãrãda idjidrʌ ãdjirã ume b̶aya idjab̶a ãdjirã Ãcõrẽ baya. 4Ãdji daub̶ara idjia jũma jareya. Jũma naẽna b̶ad̶ara jõna bẽrã waa beud̶aẽ́a, jĩãnaẽ́a, aujĩãnaẽ́a, idjab̶a puara neẽ́ b̶aya.” 5Maʌ̃be dji bugue biya quirud̶e chũmʌba nãwã jarasia: “Mʌ̃a ne jũma djiwid̶ida o b̶ʌa.” Idjab̶a nãwã jarasia: “Naʌ̃ bed̶eara cartad̶e b̶ʌdua wãrã bed̶ea bẽrã idjab̶a wãrãda mãwãi bẽrã.” 6Mãwãnacarea idjia mʌ̃́a nãwã jarasia: “Mʌ̃a oida b̶ad̶ara jũma osia. Mʌ̃ra dji Alpaa idjab̶a dji Omegaa. Maʌ̃ba jara b̶ʌa mʌ̃ra dji naãrãbemada idjab̶a dji jĩrũarebemada. Bariduada opichia b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃a baido bogadrʌ b̶ʌda bari dobiya. Maʌ̃ baidoba zocai b̶aida diabaria. 7Cadjirua poyaped̶ad̶arãba jũma maʌ̃gʌra edad̶ia warraba dji zezad̶eba ne edabari quĩrãca. Mʌ̃ra ãdji Ãcõrẽ baya idjab̶a mʌ̃ warrarãda b̶ead̶ia. 8Baribʌrʌ Crito ẽpẽni carea waya b̶eara, mʌ̃ bed̶ea ĩjãnaẽ́ b̶eara, mʌ̃a quĩrĩãca o b̶eara, mĩã beabadara, aud̶ua obadara, jãĩbanara, jʌwaba od̶a ãcõrẽ ĩjã b̶eara, sewaid̶a b̶ea sid̶a tʌbʌ urua azupre bara uruga nũmʌne bia mĩga b̶ead̶ia. Ãcõrẽba bariduada tʌbʌ uruad̶e b̶atabueibʌrʌ, b̶arima umé beusiad̶a abadaa.” 9Maʌ̃be bajãnebema nezocarã siete eped̶eco eropananada ab̶a mʌ̃maa zesia. Maʌ̃ bajãnebema nezocarãba ãdji eped̶ecod̶e siete eropananaba naʌ̃ ẽjũãne b̶eara jĩrũare bia mĩgabisid̶aa. Dji mʌ̃maa zed̶aba nãwã jarasia: “Wãna. Mʌ̃a acʌbiya Oveja Zaqueba quima edabʌrʌda.” 10Ara maʌ̃da Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶ʌd̶e idjia mʌ̃ra eya waib̶ʌa ʌ̃tʌ b̶ʌmaa edesia. Mama unubisia Ãcõrẽ puru djiwid̶i Jerusaleʌ̃ abadada Ãcõrẽ b̶ʌmaʌba bajãneba ed̶aa zebʌrʌda. 11Ãcõrẽ dorrodorroaba maʌ̃ purura dorrodorroa b̶asia. Urua b̶asia mõgara biya quiru nẽbʌa b̶ʌ quĩrãca, jaspe mõgara quĩrãca. Ẽsã querasia vidrio quĩrãca. 12Maʌ̃ purura ʌ̃tʌ mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶asia. Ed̶a wãbadara doce panasid̶aa. Ed̶a wãbadaza bajãnebema nezocada ab̶a b̶asia. Maʌ̃ awara Israel warrarã doce panana trʌ̃da ed̶a wãbadaza ab̶a b̶ʌ́ b̶easia. 13Ed̶a wãbadara ʌ̃mãdau odjabariare ũbea panasid̶aa, ʌ̃mãdau b̶aebariare ũbea panasid̶aa, orro ab̶aare ũbea panasid̶aa, idjab̶a dewarabema orroare ũbea panasid̶aa. 14Maʌ̃ puru aud̶u jũrã ca b̶ʌra doce mõgara ʌ̃rʌ̃ b̶asia. Mõgaraza Oveja Zaqueba doce diabued̶arã trʌ̃da ab̶a b̶ʌ́ b̶easia. 15Bajãnebema nezoca mʌ̃ ume bed̶ea b̶ad̶aba ẽjũã zabada oro od̶ada erob̶asia. Puru, dji ed̶a wãbada, puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ sid̶a zai carea erob̶asia. 16Maʌ̃ ẽjũã zabadaba bajãnebema nezocaba purura zasía. Dji puru zad̶ara jũmaena ab̶arica b̶asia. Dji drasoara, dji jed̶ea sid̶a ab̶arica b̶asia. Dji zad̶ara 2,200 kilómetro b̶asia. Dji drasoada, dji ʌ̃tʌada, dji jed̶ea sid̶a jũmaena ab̶arica b̶asia. 17Maʌ̃be puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ sid̶a zasía. Dji zad̶ara bicaca 144 b̶asia. Naʌ̃ ẽjũãnebemarãba zabada quĩrãca bajãnebema nezocaba zasía. 18Maʌ̃ purura jũmaena oro idji awa quiru od̶a basía. Maʌ̃ra vidrio ẽsã quiru quĩrãca b̶asia. Dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌra jaspe mõgaraba cad̶a basía. 19Maʌ̃ aud̶u jũrã ca b̶ʌra doce mõgara ʌ̃rʌ̃ b̶asia. Maʌ̃ mõgarara jũmaena biya qued̶easia. Naãrãbemada jaspe mõgara basía. Maʌ̃are zapiro mõgarada b̶asia. Maʌ̃are ágata mõgarada b̶asia. Maʌ̃are esmeralda mõgarada b̶asia. 20Maʌ̃are ónice mõgarada b̶asia. Maʌ̃are cornalina mõgarada b̶asia. Maʌ̃are crisólito mõgarada b̶asia. Maʌ̃are berilo mõgarada b̶asia. Maʌ̃are topacio mõgarada b̶asia. Maʌ̃are crisopraso mõgarada b̶asia. Maʌ̃are jacinto mõgarada b̶asia. Jĩrũare amatista mõgarada b̶asia. 21Maʌ̃ purud̶e ed̶a wãbada doce panʌra neta nẽbʌa b̶ʌ od̶a basía. Ed̶a wãbadaza neta ab̶a od̶a basía. O puru ẽsi b̶ʌra oro idji awa quiru od̶a basía. Maʌ̃ra ẽsã querasia vidrio quĩrãca. 22Maʌ̃ purud̶e Ãcõrẽ de dromara mʌ̃a unuẽ́ basía neẽ́ bẽrã. Ẽberãrãba dadjirã Boro Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌ quĩrãpita, Oveja Zaque quĩrãpita bid̶a bia bed̶ead̶ia idji de dromane obadaped̶ad̶a quĩrãca. 23Ʌ̃mãdau neẽ́, jed̶eco neẽ́ bid̶a maʌ̃ purura ʌ̃na nũmabaria Ãcõrẽ dorrodorroaba, Oveja Zaqueba dia b̶ʌ ʌ̃naa bid̶a. 24Maʌ̃ puru ʌ̃naaba druaza ʌ̃na b̶ead̶ia jũmarãda maʌ̃ ʌ̃naane nĩbad̶amãrẽã. Idjab̶a druazabema bororãba ne bia eropanʌra maʌ̃ purud̶aa eded̶ia. 25Diamasira neẽ́ bai bẽrã maʌ̃ purud̶e ed̶a wãbadara ewariza jũãtrʌd̶aca baya. 26Jũma druazabemarãba ne bia eropanʌra maʌ̃ purud̶aa eded̶ia. 27Baribʌrʌ ne jũma Ãcõrẽba bia unucara maʌ̃ purud̶e ed̶a edecara panʌa. Cadjirua obadara, sewaid̶a b̶ea sid̶a ed̶a wãcara panʌa. Ab̶abe ewariza zocai b̶ead̶i cartad̶e trʌ̃ b̶ʌ́ b̶eadrʌ poya ed̶a wãnia. Maʌ̃ cartara Oveja Zaqueba erob̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\