APOCALIPSI 22

1Mãwãnacarea bajãnebema nezocaba do pãpãrã quiruda mʌ̃́a unubisia. Ẽsã querasia vidrio quĩrãca. Maʌ̃ baidoba zocai b̶aida diabaria. Ãcõrẽ idjab̶a Oveja Zaque bugue biya quirud̶eba maʌ̃ dora purud̶ebema o jed̶ea b̶ʌ ẽsi wea b̶ʌa. Do orroza bacuru nejõ zocai b̶ai diabarida b̶asia. Maʌ̃ bacurura jed̶ecoza zaubaria. Maʌ̃ba jara b̶ʌa poaza b̶arima doce zaubarida. Maʌ̃ bacuru queduada b̶ʌa druazabemarã cacua bia pananamãrẽã. 3Ãcõrẽba biẽ́ b̶ai jarad̶ada maʌ̃ purud̶e neẽ́ baya. Ãcõrẽ idjab̶a Oveja Zaque bugue biya quirura maʌ̃ purud̶e b̶aya. Mama Ãcõrẽ nezocarãba idjía bia bed̶ead̶ia. 4Idji quĩrãra ununia idjab̶a idji trʌ̃ra ãdjirã dratud̶e b̶ʌ́ erob̶ead̶ia. 5Diamasira neẽ́ baya. Dadji Boro Ãcõrẽba ʌ̃naada diai bẽrã, ĩbĩrã neẽ́ idjab̶a ʌ̃mãdau neẽ́ bid̶a ẽberãrãra bia b̶ead̶ia. Ewariza ãdjirãra idji ume ãbaa dji bororãda b̶ead̶ia. 6Maʌ̃be bajãnebema nezocaba mʌ̃́a jarasia: “Jũma naʌ̃ bed̶eara wãrãa idjab̶a wãrãda mãwãya. Dadjirã Boro Ãcõrẽba idjid̶eba bed̶eabadarãa bed̶eabibaria. Idjiabʌrʌ bajãnebema nezocada diabuesia idji nezocarãa cawabimãrẽã dãrãẽ́ne cãrẽda sãwãida.” 7Jesuba jarasia: “¡Ũrĩnadua, mʌ̃ra isabe zeya! Naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa dãrãẽ́ne cãrẽda sãwãida. Bio bia b̶ʌa jũma naʌ̃ cartad̶e jara b̶ʌ ĩjã b̶ʌra.” 8Mʌ̃ra Juaʌ̃a. Jũma maʌ̃gʌra unusia idjab̶a ũrĩsia. Mãwãnacarea mʌ̃ra bajãnebema nezoca jĩrũ caita chĩrãne b̶arru cob̶esia bia bed̶eai carea. Mãwã osia idjia jũma maʌ̃gʌra unubid̶a bẽrã. 9Baribʌrʌ idjia jarasia: “Jãwã orãdua, ãtebʌrʌ Ãcõrẽabʌrʌ bia bed̶eadua. Mʌ̃ra Ãcõrẽ nezocada jãwã quirua bʌ quĩrãca, djabarã Ãcõrẽneba bed̶eabadarã quĩrãca, idjab̶a jũma naʌ̃ cartad̶e jara b̶ʌ ĩjã b̶ea quĩrãca.” 10Idjab̶a jarasia: “Naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa dãrãẽ́ne cãrẽda sãwãida. Maʌ̃ra mẽrã erob̶arãdua jũma dãrãẽ́ne mãwãi bẽrã. 11Cadjirua o b̶ʌra idji cawa cadjiruad̶e b̶adua. Ne jũma Ãcõrẽba quĩrĩãca o b̶ʌra idji cawa maʌ̃ne b̶adua. Baribʌrʌ jipa o b̶ʌba ewariza jipa o b̶aida b̶ʌa. Idjab̶a Ãcõrẽ itea bia b̶ʌra ewariza Ãcõrẽ itea bia b̶aida b̶ʌa.” 12Jesuba jarasia: “¡Ũrĩnadua, mʌ̃ra isabe zeya! Zebʌrʌd̶e mʌ̃a jũmarãa ne diai carea eneya ãdjia oped̶ad̶a quĩrãca. 13Mʌ̃ra dji Alpaa idjab̶a dji Omegaa. Maʌ̃ba jara b̶ʌa mʌ̃ra dji naãrãbemada idjab̶a dji jĩrũarebemada. 14Bio bia b̶eaa cacuad̶e jʌ̃bada tãto erob̶eara. Ãdjirãra purud̶e ed̶a wãnida panʌa nejõ zocai b̶ai diabarida jõni carea. 15Baribʌrʌ cadjirua obadara, jãĩbanara, aud̶ua obadara, mĩã beabadara, jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽbadara, idjab̶a sewa oya b̶eara jũma dajadaare duanenia. 16Mʌ̃ra Jesua. Bajãnebema nezocada diabuesia jũma maʌ̃gʌra djabarã b̶eaza jaramãrẽã. Mʌ̃ra David̶eba zed̶aa, idjid̶eba tununaa. Mʌ̃ra Diaped̶abema Chĩdau Uruga B̸ʌ abadaa.” 17Ãcõrẽ Jaureba, Oveja Zaque quima abada bid̶a nãwã jara panʌa: “¡Zedua!” Maʌ̃ ũrĩ b̶ʌba jaraida b̶ʌa: “¡Zedua!” Dji opichia b̶ʌra zeida b̶ʌa baido zocai b̶ai diabarida domãrẽã. Maʌ̃ baido do quĩrĩã b̶ʌba bari doida b̶ʌa. 18Naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa dãrãẽ́ne cãrẽda sãwãida. Naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌ ũrĩ b̶earãa mʌ̃a jaraya: bariduaba naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌda aud̶u jaraibʌrʌ, Ãcõrẽba naʌ̃ cartad̶e bia mĩgai jara b̶ʌba idjira bia mĩgabiya. Idjab̶a bariduaba naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌda maãrĩ awara jaraibʌrʌ, Ãcõrẽba idjía nejõ zocai b̶ai diabarid̶ebemada idu jõbiẽ́a idjab̶a Ãcõrẽ purud̶e ed̶a idu wãbiẽ́a. Maʌ̃ nejõnebemada, maʌ̃ purud̶ebema sid̶a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa. 20Jũma naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌda Jesuba wãrãana a b̶ʌa. Nãwã jara b̶ʌa: “¡Wãrãda mʌ̃ra isabe zeya!” Bia b̶ʌa isabe zeida. ¡Zedua dairã Boro Jesu! 21Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesuba idji biad̶eba jũma bãrãra careba b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\