APOCALIPSI 3

1“Djabarã Sardi purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Ãcõrẽ quĩrãpita jaureda siete panʌa. Ãdji zocabariba chĩdauda idji jʌwad̶e siete erob̶ʌa. Idjia nãwã jara b̶ʌa: Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. Ẽberãrãba jara panʌa bãrãba Ãcõrẽra bio ĩjã panʌ bẽrã zocai b̶eada. Baribʌrʌ wãrã arada bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnaẽ́ panʌ bẽrã dji beud̶arãa. 2¡Quĩrãcuitad̶adua! Mʌ̃a unu b̶ʌa bãrãba o panʌra Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ʌẽ́da. Bãrãba bia o panʌra jũma idu b̶ʌbod̶od̶aa. Baribʌrʌ maʌ̃gʌra wayacusa bia ẽpẽnadua. 3Wãrã bed̶ea bãrãba ũrĩped̶ad̶ara quĩrãnebad̶adua. Maʌ̃gʌra bio ĩjãnadua. Cadjiruada igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶adua. Bãrãra quĩrãcuita b̶ead̶aẽ́bʌrʌ, ne drʌabari quĩrãca mʌ̃ra cawaẽ́ne zeya bãrã cawa oi carea. 4Baribʌrʌ bãrã Sardid̶ebemarã zocãrãẽ́be cadjiruad̶e nĩnaẽ́a bãrãba cacuad̶e jʌ̃ panʌra mititiabid̶aẽ́ panʌ quĩrãca. Bãrãdrʌ mʌ̃ ume ãbaa nĩbad̶i carea bia panʌ bẽrã totroa quiru jʌ̃ panʌda mʌ̃ ume ãbaa nĩbad̶ia. 5Cadjirua poyaped̶ad̶aba ara maʌ̃ quĩrãca totroa quiruda jʌ̃nia. Ãdji trʌ̃ra ewariza zocai b̶ead̶i cartad̶e ed̶a b̶ʌ́ b̶ea bẽrã mʌ̃a ãyã b̶ʌẽ́a. Ãtebʌrʌ mʌ̃ Zeza quĩrãpita, idji nezocarã bajãnebema quĩrãpita bid̶a ãdjirãra mʌ̃reana aya. 6Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra.” 7“Djabarã Piladelpia purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Ãcõrẽ quĩrãpita Bio Biya Quirura, Wãrãda Bed̶ea Ab̶a B̸ʌra Davi puru boroa. Idjia ewabʌrʌra ni ab̶aʌba poya jũãtrʌ b̶ʌd̶aẽ́a. Idjia jũãtrʌ b̶ʌbʌrʌra ni ab̶aʌba poya ewad̶aẽ́a. 8Idjia nãwã jara b̶ʌa: Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. ¡Ũrĩnadua! Ed̶a wãbadada mʌ̃a bãrã na ewa nũmʌsia. Maʌ̃gʌra ni ab̶aʌba poya jũãtrʌ b̶ʌd̶aẽ́a. Bãrãra mãcua ʌb̶ʌaẽ́ panʌmĩna mʌ̃ bed̶eara bio ĩjã panʌa. Mʌ̃ra igarad̶aẽ́ panʌa. 9¡Ũrĩnadua! Bãrã jĩrũ caita mʌ̃a diauru ẽberãrãda chĩrãborod̶e copanebiya. Maʌ̃ne ãdjirãba cawad̶ia mʌ̃a bãrãra quĩrĩã b̶ʌda. Ãdjirãra Ãcõrẽ ẽberãrãana abadamĩna wãrãẽ́a. Ãdjirãra sewaid̶a b̶eaa. 10Bãrã mʌ̃ carea bia mĩga panʌra jũma droa panʌa mʌ̃a jarad̶a quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebemarã bia mĩgad̶i ewari zebʌrʌd̶e mʌ̃a bãrãra wagaya. Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃a jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶eara bia mĩgabiya sãwã od̶i cawaya. 11Mʌ̃ra dãrãẽ́ne zeya. Maʌ̃ bẽrã bãrãba id̶i ĩjã panʌ quĩrãca ĩjã pananadua. Mãwã ni ab̶aʌba bãrã nepeda jãrĩnaẽ́a. 12Cadjirua poyaped̶ad̶ara mʌ̃ Ãcõrẽ ded̶ebema de jĩrũ quĩrãca b̶ʌya. Mãwã idji ded̶ebemada ãyã wãnaca baya. Ãdji dratud̶e mʌ̃ Ãcõrẽ trʌ̃da b̶ʌya idjid̶erãda cawabi carea. Idjab̶a mʌ̃ Ãcõrẽ puru trʌ̃ Jerusaleʌ̃ Djiwid̶i abada sid̶a ãdji dratud̶e b̶ʌya maʌ̃ purud̶ebemada cawabi carea. Maʌ̃ purura bajãneba mʌ̃ Ãcõrẽ b̶ʌmaʌba zeya. Idjab̶a ãdji dratud̶e mʌ̃ trʌ̃ djiwid̶ida b̶ʌya mʌ̃reda cawabi carea. 13Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra.” 14“Djabarã Laodicea purud̶ebema wagabari bajãnebema nezoca itea cartad̶e nãwã b̶ʌdua: Wãrã Bed̶ea trʌ̃ jarabadaba Ãcõrẽnebemada wãrãda jũma arid̶e jarabaria. Idjid̶eba Ãcõrẽba ne jũmada osia. Idjia nãwã jara b̶ʌa: 15Bãrãba o panʌra mʌ̃a cawa b̶ʌa. Mʌ̃ra igarad̶aẽ́ panʌa baribʌrʌ sod̶eba ẽpẽnaẽ́ panʌa. Mãwã bãrãra baido cũrãsa quĩrãca panʌẽ́a ni baido jʌ̃wʌ̃rʌ̃ã quĩrãca panʌẽ́a. Sod̶eba wãrãda ẽpẽnaẽ́bʌrʌ, mʌ̃maarã biara b̶acasia mʌ̃ra ab̶ed̶a ẽpẽnaẽ́da. 16Baribʌrʌ baido jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãjʌ̃wʌ̃rʌ̃ã b̶ʌ quĩrãca panʌa; mʌ̃ra igarad̶aẽ́ panʌmĩna sod̶eba wãrãda ẽpẽnaẽ́ panʌa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãra igaraya baido jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãjʌ̃wʌ̃rʌ̃ã b̶ʌ mʌ̃ ited̶eba webʌrʌ quĩrãca. 17Bãrãba jara panʌa ne jũma eropanʌda, ne jũmada edasid̶ada. Bãrãba edad̶ida panʌra waa neẽ́ana a panʌa. Baribʌrʌ adua panʌa mĩã djuburi panʌda, biẽ́ panʌda, ne neẽ́ panʌda, daub̶errea panʌda, idjab̶a ãcad̶a panʌda. 18Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãa crĩcha biada diaya: oro tʌbʌd̶e dorrab̶arid̶a idji awa quiruda mʌ̃neba nẽdod̶adua. Mãwã bãrãra wãrã arada ne bara b̶ead̶ia. Idjab̶a wua totroa quiruda mʌ̃neba nẽdod̶adua jʌ̃ni carea. Mãwã bãrã ãcad̶a panana carea quĩrã perad̶aẽ́a. Idjab̶a dau tada mʌ̃neba nẽdod̶adua bãrã daud̶e tad̶aped̶a bia ununi carea. 19Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ ẽberãrãra quẽãbaria idjab̶a ubaria mʌ̃ bed̶ea ĩjã od̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã wayacusa mʌ̃maa zed̶aped̶a sod̶eba wãrãda ẽpẽ pananadua. 20¡Ũrĩnadua! Mʌ̃ra ded̶e ed̶a wãbadama b̶ʌa. Dajadaareba trʌ̃ b̶ʌa bãrãba ewad̶aped̶a mʌ̃ra idu ed̶a wãbid̶amãrẽã. Bariduaba mʌ̃ bed̶eada ũrĩped̶a dji ed̶a wãbadara ewaibʌrʌ, mʌ̃ra ed̶a wãped̶a idji ume ne coya. 21Mʌ̃a cadjiruara poyad̶a bẽrã mʌ̃ Zeza ume idji bugue biya quirud̶e chũmesia. Ara maʌ̃ quĩrãca cadjirua poyaped̶ad̶ara mʌ̃ bugue biya quirud̶e mʌ̃ ume chũmebiya. 22Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba ũrĩdua Ãcõrẽ Jaureba djabarãa jara b̶ʌra.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\