APOCALIPSI 4

1Mãwãnacarea wayacusa cãĩmocara quĩrãca mʌ̃a unusia bajãne ed̶a wãbadada ewa nũmʌda. Maʌ̃ne mʌ̃a naãrã ũrĩna cachiru jĩgua quĩrãca bed̶ea b̶ʌba jarasia: “Nama ʌ̃taa zedua. Mʌ̃a cawabiya nocoarebema ewarid̶e cãrẽda sãwãida.” 2Ara maʌ̃da mʌ̃ra Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶esia. Maʌ̃ne mʌ̃a unusia bugue biya quiru bajãne b̶ʌda. Maʌ̃ bugued̶e ab̶a chũmasia. 3Maʌ̃ bugued̶e chũmʌra urua b̶asia jaspe mõgara quĩrãca idjab̶a cornalina mõgara urua b̶abari quĩrãca. Eumada maʌ̃ bugue biya quiru aud̶u jũrã b̶asia. Maʌ̃ eumara esmeralda mõgara quĩrãca urua b̶asia. 4Bugue biya quiru aud̶u veinticuatro bugue biya qued̶eaba jũrã b̶asia. Maʌ̃ bugue biya qued̶ead̶e veinticuatro drõãrãda chũpanasid̶aa. Ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌra totroa querasia. Idjab̶a oro od̶a nepeda jʌ̃ panasid̶aa. 5Maʌ̃ne Ãcõrẽ bugue biya quiru ẽsi b̶ʌd̶eba baada purewa eda nũmabadjia, jururua nũmabadjia, dji cãbãyã b̶ae nũmabadjia. Maʌ̃ bugue quĩrãpita ĩbĩrãda siete urua nũpanasid̶aa. Siete jaure Ãcõrẽ quĩrãpita b̶eada mãwã panʌa. 6Maʌ̃ bugue quĩrãpe pusa pãpãrã b̶ʌ quĩrãca b̶asia. Maʌ̃ra vidrio ẽsã quiru quĩrãca b̶asia. Bugue jʌwa araare, jʌwa acʌare, jẽdaare, nocoare bid̶a animarã zaca zocai b̶eada quĩmãrẽ panasid̶aa. Ãdjirãra jãare, ẽcarraare bid̶a dauba bira panasid̶aa. 7Ab̶a imama zaca b̶asia. Ab̶a paca zaca b̶asia. Ab̶a dji quĩrãdarrara ẽberã quĩrãca b̶asia. Idjab̶a ab̶a nejõbʌ waib̶ʌa wãb̶ari b̶ʌ zaca b̶asia. 8Maʌ̃ quĩmãrẽbema zocai panʌba ida sei eropanasid̶aa. Ãdji cacuara jũma dauba bira panasid̶aa. I edre bid̶a dauba bira panasid̶aa. Ãsa, diamasi bid̶a ãdjirãba ʌ̃nãũnaẽ́ nãwã jarabadaa: Bio bia quirua, bio bia quirua, bio bia quirua dadjirã Boro Ãcõrẽra. Idjia jũma poya o b̶ʌa. Idjira b̶asia, id̶i b̶ʌa, idjab̶a ewariza b̶aya. 9Ãcõrẽ ewariza zocai b̶ʌra idji bugue biya quirud̶e chũmabaria. Maʌ̃ne dji animarã zaca zocai b̶eaba idjía bio bia quiruad̶a abadaa, bia bed̶eabadaa, idjab̶a bia b̶ʌad̶a abadaa. Mãwã jarabʌdaza veinticuatro drõãrãda Ãcõrẽ ewariza zocai b̶ʌ quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenaped̶a bia bed̶eabadaa. Maʌ̃be ãdji nepeda dji bugued̶e chũmʌ quĩrãpita b̶ʌd̶aped̶a nãwã jarabadaa: 11Dairã Boro Ãcõrẽ, bʌdrʌ bia b̶ʌa jũmarãba bio biya quiruad̶a ad̶ida, wayad̶ida, idjab̶a bʌa jũma poya erob̶aida bia b̶ʌad̶a ad̶ida. Bʌa ne jũmada od̶a bẽrã bia b̶ʌa jũmarãba mãwã jarad̶ida. Wãrãda bʌa quĩrĩãna bẽrã ne jũmada osia idjab̶a ne jũmada bʌd̶eba b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\