APOCALIPSI 5

1Maʌ̃be mʌ̃a unusia bugue biya quirud̶e chũmʌba carta tuyad̶ada jʌwa araare erob̶ʌda. Maʌ̃ cartara quĩrã umena b̶ʌ́ b̶asia. Dji quĩrã tẽũne siete ceraba cara panasid̶aa ni ab̶aʌba ewararãnamãrẽã. 2Maʌ̃ne mʌ̃a bajãnebema nezoca dji dromada unusia. Idjia jĩgua iwid̶isia: “¿Caida bia b̶ʌ naʌ̃ cartad̶e cara b̶eara oguecuaped̶a ewarai carea?” 3Baribʌrʌ ni ab̶aʌda bia b̶aẽ́ basía maʌ̃ carta ewaraped̶a acʌi carea. Bajãne, naʌ̃ ẽjũãne, beud̶arã panabadama bid̶a neẽ́ basía. 4Maʌ̃ne mʌ̃ra dji quĩãne jĩã b̶esia ẽberã biada neẽ́ bad̶a bẽrã maʌ̃ carta ewaraped̶a acʌi carea. 5Baribʌrʌ veinticuatro drõãrãnebema ab̶aʌba mʌ̃́a nãwã jarasia: “Waa jĩãrãdua. Acʌdua, Juda ẽberãrãnebema Imama abadaba idji ume dji quĩrũda poyasia. Idjira David̶eba zed̶aa. Idjiabʌrʌ naʌ̃ cartad̶e siete cara b̶eara oguecuaped̶a ewaraida b̶ʌa.” 6Maʌ̃ne Ãcõrẽ bugue biya quiru caita, animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌ caita, idjab̶a veinticuatro drõãrã panʌ ẽsi mʌ̃a Oveja Zaqueda ʌ̃ta nũmʌda unusia. Idjira beaped̶ad̶a quĩrãca b̶asia. Idjia cachuda siete erob̶asia. Dau sid̶a siete erob̶asia. Maʌ̃ siete dauba jara b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita siete jaure panʌda. Maʌ̃gʌrãra Ãcõrẽba jũma naʌ̃ ẽjũãne diabuebaria. 7Maʌ̃ne Oveja Zaquera bugue biya quirud̶e chũmʌmaa wãped̶a carta idji jʌwa araare erob̶ʌra edasia. 8Maʌ̃ carta edad̶acarea animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌra idjab̶a veinticuatro drõãrã sid̶a idji quĩrãpita chĩrãborod̶e copanesid̶aa. Jũma ãdjirãba arpada, eped̶eco jũgurua sid̶a eropanasid̶aa. Maʌ̃ eped̶eco jũguruara incienso queraba bira b̶easia. Maʌ̃ incienso queraba jara b̶ʌa Ãcõrẽ ẽberãrãba idjía iwid̶ibʌdada. 9Veinticuatro drõãrãba, animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌ bid̶a naʌ̃ trʌ̃ãbi djiwid̶ida trʌ̃ãsid̶aa: Bʌra beaped̶ad̶a bẽrã bʌdrʌ bia b̶ʌa maʌ̃ carta edaped̶a dji cara b̶eara oguecuaida. Bʌ oa erozoad̶aba ẽberãrãda Ãcõrẽ itea nẽdosia. Bed̶eazabemada, puruzabemada, jũma druazabema sid̶a ʌ̃cʌrʌ nẽdosia. 10Bʌa ãdjirãra b̶ʌsia dadji Ãcõrẽ purud̶e sacerdoterãda b̶ead̶amãrẽã. Idjab̶a naʌ̃ ẽjũãne dji bororãda b̶ead̶ia. 11Maʌ̃be mʌ̃a acʌbʌrʌd̶e bajãnebema nezocarãda trʌ̃ã duanʌda unusia. Maʌ̃gʌrãra zocãrã panʌ bẽrã mʌ̃a poya juachaẽ́ basía. Ãdjirãra Ãcõrẽ bugue biya quiru, dji animarã zaca zocai b̶ea, idjab̶a veinticuatro drõãrã aud̶u jũrã panasid̶aa. 12Nãwã jĩgua trʌ̃ã panasid̶aa: ¡Oveja Zaque beaped̶ad̶ada bio bia b̶ʌa! Jũmarãba idjía bia bed̶ead̶ida panʌa ne jũma poya erob̶ʌ bẽrã, ne jũmada erob̶ʌ bẽrã, jũma cawa b̶ʌ bẽrã idjab̶a bio ʌb̶ʌa b̶ʌ bẽrã. Idjidrʌ dji dromaara b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa idjab̶a bio bia quiruad̶a ad̶ida panʌa. 13Maʌ̃ne mʌ̃a ũrĩsia jũma Ãcõrẽba od̶a bajãne b̶eaba, naʌ̃ ẽjũãne b̶eaba, beud̶arã jaureba, pusad̶e b̶ea bid̶a nãwã trʌ̃ã duanʌda: Jũmarãba dji bugue biya quirud̶e chũmʌ́a, Oveja Zaquea bid̶a ewariza bia bed̶ead̶ida panʌa. Ãdjida dji dromaana ad̶ida panʌa, bio bia quiruad̶a ad̶ida panʌa, idjab̶a ãdjia jũma poya eropananida bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa. 14Maʌ̃be animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌba nãwã jarasid̶aa: “Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.” Ara maʌ̃da veinticuatro drõãrãda chĩrãborod̶e copanenaped̶a dji ewariza zocai b̶ʌ́a bia bed̶easid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\