APOCALIPSI 6

1Maʌ̃be mʌ̃a unusia Oveja Zaqueba cartad̶e cara b̶eada ab̶a ogabʌrʌda. Idjab̶a ũrĩsia animarã zaca zocai b̶ea quĩmãrẽ panʌnebema ab̶aʌba nãwã jara b̶ʌda: “Acʌd̶e zedua.” Idji bed̶eara baa jĩguabʌrʌ quĩrãca b̶asia. 2Araa acʌd̶e wãsid̶e cawayo torroda unusia. Maʌ̃ cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌba idji jʌwad̶e enedrʌmada erob̶asia. Ab̶aʌba idjía nepeda diasia. Ara maʌ̃da ʌ̃cʌrʌ poyaped̶a dewararã poyai carea wãsia. 3Mãwãnacarea Oveja Zaqueba wayacusa cartad̶e cara b̶eada ab̶a ogabʌrʌd̶e mʌ̃a ũrĩsia dewarabema animarã zaca zocai b̶ʌba nãwã jara b̶ʌda: “Acʌd̶e zedua.” 4Araa acʌd̶e wãsid̶e cawaẽ́ne cawayo purea b̶ʌda odjasia. Ab̶aʌba maʌ̃ cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌ́a djõbada neco waib̶ʌada diasia. Ãcõrẽba idjía idu ãrĩbisia ẽberãrã naʌ̃ ẽjũãne ãbaa necai duanʌda, mãwã djõ duanʌba dji quena duananamãrẽã. 5Mãwãnacarea Oveja Zaqueba wayacusa cartad̶e cara b̶eada ab̶a ogabʌrʌd̶e mʌ̃a ũrĩsia dewarabema animarã zaca zocai b̶ʌba nãwã jara b̶ʌda: “Acʌd̶e zedua.” Araa acʌd̶e wãsid̶e mʌ̃a cawayo pãĩmada unusia. Maʌ̃ cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌba ne zʌgʌa zabadada idji jʌwad̶e erob̶asia. 6Maʌ̃ne mʌ̃a ũrĩsia animarã zaca zocai b̶ea ẽsi ab̶a bed̶ea b̶ʌda. Maʌ̃ba dji cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌ́a nãwã jarasia: “Trigoda idu bia zaubirãdua. Mãwã trigo libra ume nẽdoi carea ẽberãda ewari ab̶a trajaida b̶ʌa. Cebada sid̶a idu bia zaubirãdua. Mãwã cebada sei libra nẽdoi carea ẽberãda ewari ab̶a trajaida b̶ʌa. Baribʌrʌ nedraga diabarida, uva sid̶a idu bia zaubidua nedragada, uva b̶a sid̶a baramãrẽã.” 7Mãwãnacarea Oveja Zaqueba wayacusa cartad̶e cara b̶eada ab̶a ogabʌrʌd̶e mʌ̃a ũrĩsia dewarabema animarã zaca zocai b̶ʌba nãwã jara b̶ʌda: “Acʌd̶e zedua.” 8Araa acʌd̶e wãsid̶e mʌ̃a unusia cawayo cuaracuara b̶ʌda. Maʌ̃ cawayo ʌ̃rʌ̃ chũmʌ trʌ̃ra “Beuid̶ebema” abadaa. Idji caid̶u ab̶a nĩbabadjia “Beud̶arã panabada ẽjũã” abadada. Jũma naʌ̃ ẽjũãne ẽberãrã quĩmãrẽ b̶eaza Ãcõrẽba ãdjía ab̶a idu beabisia. Maʌ̃ ẽberãrãra beasid̶aa djõ duanʌba, jarrababa, cacua biẽ́ duanʌba, idjab̶a animarã naʌ̃ ẽjũãnebema minijĩchia b̶ea bid̶a. 9Mãwãnacarea Oveja Zaqueba wayacusa cartad̶e cara b̶eada ab̶a ogabʌrʌd̶e mʌ̃a unusia Ãcõrẽ bed̶ea jaradia panʌ carea beaped̶ad̶arã jaureda. Ãdjirãra bajãne Ãcõrẽa ne babue diabada edrecare duanasid̶aa. 10Nãwã jĩgua jarasid̶aa: “Jũmarã Boro, bʌra bio bia quirua idjab̶a wãrãda bed̶ea ab̶a b̶ʌa. ¿Bʌa sãʌ̃be dud̶abemarãra cawa oi dairã beaped̶ad̶a carea?” 11Ãcõrẽba ãdjiza wua torroda jʌ̃namãrẽã diasia. Maʌ̃be nãwã panusia: “Wad̶i necai jʌ̃ãnadua ab̶a ẽberãrãba bãrã beaped̶ad̶a quĩrãca bãrã djabarã Crito nezocarãda jũma daucha beabʌdad̶aa.” 12Mãwãnacarea Oveja Zaqueba wayacusa cartad̶e cara b̶eada ab̶a ogabʌrʌda mʌ̃a acʌ b̶asia. Maʌ̃ne de uremiada dji cãbãyã uresia. Sopua carea jʌ̃bada pãĩma b̶ʌ quĩrãca ʌ̃mãdaura pãĩmasia. Jed̶ecora oa quĩrãca jũma pureasia. 13Nãũrã dji cãbãyã puábʌrʌd̶e nejõ dji ca jurrubari quĩrãca chĩdaura bajãneba egorod̶aa jurrusia. 14Bajãra carta bʌratʌbʌrʌ quĩrãca nẽbasia. Jũma eyara, pusad̶e b̶ea morro sid̶a naãrã b̶ead̶ama panenaẽ́ basía. 15Maʌ̃be naʌ̃ ẽjũãnebema bororãda, ãdjiarebemada, zarrarã bororãda, ne bara b̶eada, naʌ̃ ẽjũãne dji dromarãda, nezoca b̶eada, nezocaẽ́ b̶ea sid̶a eya uriad̶e idjab̶a eyad̶e mõgara cob̶ead̶e mĩrũcuasid̶aa. 16Ãdjirãba nãwã jarasid̶aa: “Eya, mõgara, dai ʌ̃rʌ̃ b̶aed̶adua. Daida mẽrãnadua jãʌ̃ bugue biya quirud̶e chũmʌ quĩrãpitabemada idjab̶a Oveja Zaqueba cawa oid̶ebemada. 17Ãdjia cawa od̶i ewari dromada jũẽsia. ¿Caiba maʌ̃gʌra droai?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\