APOCALIPSI 7

1Mãwãnacarea mʌ̃a bajãnebema nezocarãda quĩmãrẽ unusia. Ãdjira naʌ̃ ẽjũã iquid̶aza nũmeasia. Ãdjia nãũrãda ni ab̶aʌareba naʌ̃ ẽjũãne, pusad̶e, ni ab̶aʌ bacurumaa bid̶a idu puabid̶aẽ́ basía. 2Maʌ̃ne mʌ̃a unusia dewara nezoca bajãnebemada ʌ̃mãdau odjabariareba zebʌrʌda. Maʌ̃gʌba dji zocai b̶ʌ Ãcõrẽ sẽyã b̶ʌbarida erob̶asia. Idjia bajãnebema nezocarã quĩmãrẽ panʌ́a nãwã jĩgua jarasia: “Naʌ̃ ẽjũãra, pusara, bacuru sid̶a ãrĩrãnadua ab̶a daiba Ãcõrẽ sẽyãra idji nezocarã dratud̶e jũma b̶ʌbʌdad̶aa.” Mãwã jarasia Ãcõrẽba ʌb̶ʌada bajãnebema nezocarã quĩmãrẽ panʌ́a diad̶a bẽrã naʌ̃ ẽjũãra, pusa sid̶a ãrĩnamãrẽã. 4Maʌ̃ne mʌ̃a ũrĩsia Ãcõrẽ sẽyã erob̶eara jũmasãwã panʌda. 144 mil panasid̶aa. Jũma ãdjirãra Israel ẽberãrãnebema basía. 5Israel warra Judad̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Gad̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. 6Aserd̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Neptalid̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Manased̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. 7Simeoʌ̃neba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Levid̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Isacard̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. 8Zabuloʌ̃neba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Josed̶eba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. Idjab̶a Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶ada doce mil panasid̶aa. 9Mãwãnacarea wayacusa cãĩmocara quĩrãca mʌ̃a ẽberãrãda zocãrã unusia. Ni ab̶aʌba ãdjirãra poya juachad̶aẽ́ basía. Druazabemada, puruzabemada, bed̶eazabema sid̶a ʌ̃cʌrʌ duanasid̶aa. Jũmarãba cacuad̶e jʌ̃bada torroada jʌ̃ b̶easia idjab̶a b̶ʌsrid̶a panʌ bẽrã uruta queduaca b̶eada ãdji jʌwad̶e erob̶easia. Ãdjirãra Ãcõrẽ bugue biya quiru quĩrãpita idjab̶a Oveja Zaque quĩrãpita bid̶a ʌ̃ta duanasid̶aa. 10Maʌ̃ne jũmarãba nãwã jĩgua jarasid̶aa: “¡Dai Ãcõrẽ naʌ̃ bugue biya quirud̶e chũmʌba, Oveja Zaque bid̶a dairãra ẽdrʌ edasid̶aa!” 11Maʌ̃ne animarã zaca b̶ea quĩmãrẽ panʌra, veinticuatro drõãrã sid̶a Ãcõrẽ bugue biya quiru caita panasid̶aa. Jũma bajãnebema nezocarãda ãdjirã aud̶u jũrã ʌ̃ta duanasid̶aa. Maʌ̃ne bugue biya quiru quĩrãpita maʌ̃ bajãnebema nezocarãra chĩrãborod̶e quĩrã ed̶aa b̶arru copanenaped̶a Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa. 12Nãwã jarasid̶aa: ¡Bãrãba jara panʌ quĩrãca wãrãa! Ewariza jũmarãba dairã Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ida panʌa dji dromaara b̶ʌ bẽrã, ne cawaara b̶ʌ bẽrã, ne jũma poya erob̶ʌ bẽrã idjab̶a bio ʌb̶ʌa b̶ʌ bẽrã. Idjía bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa idjab̶a bio biya quiruad̶a ad̶ida panʌa. ¡Wãrãda bia b̶ʌa mãwã b̶aida! 13Maʌ̃be veinticuatro drõãrãnebema ab̶aʌba mʌ̃́a iwid̶isia: “¿Bʌa cawa b̶ʌca za cacuad̶e jʌ̃bada torroa jʌ̃ b̶eara cairãda jãwã b̶eada? ¿Cawa b̶ʌca sãmaʌba zesid̶ada?” 14Mʌ̃a panusia: “Bʌabʌrʌ cawa b̶ʌa.” Maʌ̃ne idjia jarasia: “Naʌ̃ ẽberãrãra jĩrũarebema ewari bio minijĩchia b̶ʌd̶ebema ẽdrʌped̶ad̶arãa. Oveja Zaque oaba ãdjia cacuad̶e jʌ̃badara totroa tãtosid̶aa. 15Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ bugue biya quiru quĩrãpita duanʌa. Idji ded̶e ãsa, diamasi bid̶a idji itea ne o panʌa. Maʌ̃ bugue biya quirud̶e chũmʌba ãdjirãra waga b̶aya. 16Waa jarra b̶ead̶aẽ́a ni opichia b̶ead̶aẽ́a. Beseaba waa baẽ́ b̶ead̶ia idjab̶a jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba mĩã sẽẽ́a. 17Oveja Zaqueba ãdjirãra Ãcõrẽ bugue biya quiruma waga b̶aya. Ãdjirãra edeya zocai b̶ai dia b̶ʌ baido bogadrʌ nũmeamaa dod̶amãrẽã. Maʌ̃ne Ãcõrẽba ãdjirã daub̶ara jũma jareya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\