APOCALIPSI 8

1Oveja Zaqueba cartad̶e siete cara b̶ead̶a jĩrũarebema ogasid̶e bajãne dãrã chupea nũmesia. 2Mãwãnacarea mʌ̃a unusia bajãnebema nezocarãda Ãcõrẽ quĩrãpita siete ʌ̃ta duanʌda. Siete cachiruda ãdjirãa diasia. 3Maʌ̃be dewara nezoca bajãnebemada zeped̶a Ãcõrẽa quera babadama ʌ̃ta nũmesia. Maʌ̃ quera babada oro od̶ara Ãcõrẽ bugue quĩrãpita b̶ʌa. Bajãnebema nezocaba idji jʌwad̶e quera babada eped̶ecoda erob̶asia. Maʌ̃ eped̶ecora oro od̶a basía. Ab̶aʌba idjía incienso querada waib̶ʌa diasia jũma Ãcõrẽ ẽberãrãba iwid̶iped̶ad̶a ume ãbaa bá diamãrẽã. Ara maʌ̃da quera babada ʌ̃rʌ̃ incienso querara bá nũmʌsia. 4Ãcõrẽ ẽberãrãba iwid̶iped̶ad̶ara maʌ̃ bajãnebema nezocaba incienso quera bá nũmʌ cowaa ume ãbaa Ãcõrẽmaa tũãpa cowasia. 5Maʌ̃be bajãnebema nezocaba quera babada eped̶ecoda edaped̶a quera babada ʌ̃rʌ̃ tʌbʌdau urua b̶ʌba birasia. Maʌ̃ tʌbʌdau uruara naʌ̃ ẽjũãnaa peatasia. Maʌ̃ba baada jururuasia, dji cãbãyã jĩgua b̶ae nũmesia, purewa eda nũmesia, idjab̶a naʌ̃ ẽjũãra ure nũmesia. 6Maʌ̃be bajãnebema nezocarã siete panʌba ãdji siete cachiru edaped̶ad̶ara zad̶i carea eronũpanesid̶aa. 7Ab̶aʌba idji cachiruda zásia. Ara maʌ̃da hieloda cue quĩrãca naʌ̃ ẽjũãnaa jurrusia. Idjab̶a uruada oa ume puera b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa jurrusia. Maʌ̃ba naʌ̃ ẽjũãra, bacuru sid̶a berara ẽsidra bá wãsia. Mama chiruara jũma bá wãsia. 8Mãwãnacarea dewarabema nezocaba idji cachiruda zásia. Ara maʌ̃da eya waib̶ʌa quĩrãca b̶ʌda purega jida nũmʌda ab̶aʌba pusad̶e b̶atabuesia. Maʌ̃ba pusara berara ẽsidra oa babisia. 9Maʌ̃ne pusad̶ebema animarãda berara ẽsidra quinisid̶aa idjab̶a barcora berara ẽsidra jũma ãrĩsid̶aa. 10Mãwãnacarea dewarabema nezocaba idji cachirura zásia. Ara maʌ̃ne chĩdau waib̶ʌa uruga jida nũmʌda bajãneba b̶aesia. Berara ẽsidra naʌ̃ ẽjũãne b̶ea dod̶e, baido bogadrʌ b̶ead̶e bid̶a b̶aesia. 11Maʌ̃ chĩdau trʌ̃ra Asea abadaa. Idji b̶aed̶ama baidora jũma aseasia. Maʌ̃ baidoba ẽberãrãra zocãrã quinisid̶aa. 12Mãwãnacarea dewarabema nezocaba idji cachirura zásia. Ara maʌ̃da ʌ̃mãdaura, jed̶eco sid̶a berara ẽsidra pãĩma nũmesia. Chĩdau b̶ea sid̶a berara ẽsidra pãĩmacuasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ãsa b̶aida b̶ad̶ada berara ẽsidra pãĩma nũmasia. Diamasi bid̶a jed̶ecora, chĩdau b̶ea sid̶a ʌ̃na b̶aida b̶ad̶ada berara ẽsidra ʌ̃naẽ́ basía. 13Mʌ̃a ʌ̃taa acʌbʌrʌd̶e ũrĩsia nejõbʌ ʌ̃tʌ wãb̶ari b̶ʌba jĩgua jara b̶ʌda: “¡Mĩã djuburi b̶ead̶ia! ¡Mĩã djuburi b̶ead̶ia! ¡Mĩã djuburi b̶ead̶ia naʌ̃ ẽjũãne b̶eara dewarabema nezoca ũbea panʌba ãdji cachiru zabʌdad̶e!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\