APOCALIPSI 9

1Mãwãnacarea dewarabema nezocaba idji cachiruda zásia. Maʌ̃ne mʌ̃a chĩdau bajãneba naʌ̃ ẽjũãnaa b̶aed̶ada unusia. Ab̶aʌba uria dau cʌre b̶ʌ jũãtrʌ b̶ʌ ewabarida maʌ̃ chĩdaúa diasia. 2Maʌ̃ uria jũãtrʌ b̶ʌ ewasid̶e uriad̶eba nãrĩda ʌ̃taa cowasia pea bá wãbʌrʌ cowabari quĩrãca. Maʌ̃ cowaaba ʌ̃mãdaura, bajã pãwãrã b̶ʌ sid̶a jũma pãĩma nũmesia. 3Maʌ̃ne ad̶ichichi waib̶ʌada maʌ̃ cowaad̶eba naʌ̃ ẽjũãnaa wãwãzoasia. Ãcõrẽba maʌ̃ ad̶ichichia ʌb̶ʌada diasia ẽberãrã cad̶amãrẽã drusõrẽba cabʌrʌ quĩrãca. 4Idjia ad̶ichichia jarasia naʌ̃ ẽjũãnebema chiruara, bacuru sid̶a ãrĩrãnamãrẽã. Ãtebʌrʌ ab̶abe ẽberãrã Ãcõrẽ sẽyã ãdji dratud̶e neẽ́ b̶eada cabisia. 5Ãcõrẽba ad̶ichichia ẽberãrãra idu beabiẽ́ basía, ãtebʌrʌ jed̶eco juesumabe idu puabisia. Maʌ̃ puara drusõrẽba cad̶a pua quĩrãca b̶asia. 6Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãra beu jʌrʌd̶ia baribʌrʌ beud̶aẽ́a. Wãrãda beu quĩrĩã pananimĩna beud̶aẽ́a. 7Maʌ̃ ad̶ichichira cawayo sordaoba djõne edebari quĩrãca b̶easia. Ãdji borod̶e nepe oro od̶a quĩrãca b̶ʌda jʌ̃ b̶easia. Ãdji quĩrãdarrara ẽberã quĩrãca b̶easia. 8Ãdji bud̶ara wẽrã bud̶aca b̶easia. Ãdji quid̶ara imama quid̶aca b̶easia. 9Ãdji cacuara jiorro od̶aba jũãtrʌ b̶easia. Ãdji i jĩguara jururuga nũmasia cawayo zocãrã ãdji carreta bara ẽberãrã djõ panʌmaa pira wãbʌda quĩrãca. 10Ãdji drura drusõrẽne quĩrãca quid̶a cũmia b̶easia. Jed̶eco juesuma ãdji druba ẽberãrãra poya biẽ́ o panania. 11Maʌ̃ ad̶ichichi borora uria dau cʌre b̶ʌ wagabaria. Idji trʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e Abadoʌ̃ abadaa. Griego bed̶ead̶e Apolioʌ̃ abadaa. 12Nabema mĩã djuburi b̶ead̶i jarad̶ara jõsia, baribʌrʌ wad̶ibid̶a umé panʌa. 13Mãwãnacarea dewarabema nezocaba idji cachiruda zásia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ quĩrãpita quera babada oro od̶a cachu quĩmãrẽ panʌareba ab̶a bed̶ea b̶ʌda mʌ̃a ũrĩsia. 14Dji bed̶ea b̶ʌba bajãnebema nezoca cachiru zad̶aa nãwã jarasia: “Do waib̶ʌa Euprate abadama bajãnebema nezoca quĩmãrẽ jʌ̃ panʌda ẽrã b̶ʌdua.” 15Ara maʌ̃da idjia maʌ̃ quĩmãrẽ panʌra ẽrã b̶ʌsia naʌ̃ ẽjũãne b̶eara berara ẽsidra quenanamãrẽã. Ãcõrẽba ãdjira erob̶asia ara maʌ̃ poad̶e, ara maʌ̃ jed̶ecod̶e, ara maʌ̃ ewarid̶e mãwã quenanamãrẽã. 16Maʌ̃ne mʌ̃a ũrĩsia ab̶aʌba jarabʌrʌda cawayod̶e wãbada sordaorãda jũmasãwã enebʌdada. Dosciento miyoʌ̃ enebʌdaad̶a asia. 17Mʌ̃a cãĩmocara quĩrãca ununa cawayora nãwã b̶easia: ãdji borora imama boro quĩrãca b̶easia. Ãdji ited̶eba uruada, azupreda, idjab̶a nãrĩda cowabadjia. Dji ʌ̃rʌ̃ chũmeaba ãdji jãare jũãtrʌbarida jʌ̃ b̶easia. Maʌ̃ jũãtrʌbarira purega b̶asia, zapiro mõgara quĩrãca pãwãrã b̶asia idjab̶a azupre quĩrãca cuara b̶asia. 18Cawayo ited̶eba cowa b̶ʌ nãrĩba, uruaba, azupre bid̶a naʌ̃ ẽjũãne b̶eara berara ẽsidra quenasid̶aa. 19Maʌ̃gʌrã cawayoba ãdji ited̶eba cowa b̶ʌba, ãdji dru bid̶a ẽberãrãra beabadjid̶aa. Ãdji drura dama quĩrãca b̶asia. Maʌ̃ba ẽberãrãra cad̶aped̶a beabadjid̶aa. 20Mãwãmĩna ẽberãrã quininaẽ́ bad̶aba wad̶ibid̶a ãdjia cadjirua obadara igarad̶aẽ́ basía. Ãdjia jai ẽpẽbadara igarad̶aẽ́ basía. Jʌwaba od̶a ãcõrẽra igarad̶aẽ́ basía: dji oro od̶ada, parata od̶ada, bronce od̶ada, mõgara od̶ada, bacuru od̶a sid̶a igarad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ jʌwaba od̶a ãcõrẽba ununacamĩna, ũrĩnacamĩna, idjab̶a nĩbad̶acamĩna, ẽberãrãba maʌ̃ra igarad̶aẽ́ basía. 21Idjab̶a mĩã beabadara, djãrã nʌ̃gʌbadara, aud̶ua nĩbabadara, ne drʌabada sid̶a ẽberãrãba igarad̶aẽ́ basía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\