ROMANO 10

1Djabarã, mʌ̃a sod̶eba quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba israelerãra ẽdrʌ edaida. Maʌ̃ carea mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶abaria. 2Mʌ̃a jaraya ãdjirãba Ãcõrẽra wãrãda ẽpẽ quĩrĩã panʌda. Mãwãmĩna Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌd̶ebemada ãĩ crĩcha panʌa. 3Ãcõrẽba sãwã ẽberãrã jipa unubarida ãdjirãba cawad̶acaa. Maʌ̃da igarad̶aped̶a ara ãdjia o panʌneba jʌrʌ panʌa Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶i carea. 4Baribʌrʌ Crito ĩjãbʌdara Ãcõrẽba jipa unubaria. Maʌ̃ bẽrã ley ĩjã o panʌneba jipa b̶ead̶i carea waa jʌrʌd̶iẽ́ panʌa. 5Moiseba b̶ʌsia sãwã ẽberãrãra Ãcõrẽba diad̶a leyd̶eba poya jipa b̶ead̶ida. Nãwã b̶ʌsia: “Ẽberãba naʌ̃ leyba jara b̶ʌra ĩjã o b̶aibʌrʌ, zocai b̶aya.” 6Baribʌrʌ Crito ĩjãbʌrʌda Ãcõrẽba jipa unubaria. Maʌ̃ ẽberãba jarabaria: “Bʌ sod̶e crĩcharãdua ab̶aʌda bajãnaa wãida b̶ʌda Crito naʌ̃ dud̶aa zebi carea. 7Crĩcharãdua ab̶aʌda beud̶arã panabadamaa wãida b̶ʌda Crito ʌ̃rẽbabi carea.” 8Baribʌrʌ Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌa Ãcõrẽ bed̶eara cawaicha b̶ʌa. Bʌ iteba idji bed̶eara jaraida b̶ʌa idjab̶a bʌ sod̶eba ĩjãida b̶ʌa.” Idji bed̶eara daiba nãwã jaradia panʌa jũmarãba ĩjãnamãrẽã: 9bʌ iteba Jesura jũmarã Boroad̶a aibʌrʌ, idjab̶a Ãcõrẽba idjira ʌ̃rẽbabisida bʌ sod̶eba ĩjãibʌrʌ, Ãcõrẽba ẽdrʌ edaya. 10Wãrãda ab̶aʌba sod̶eba ĩjãibʌrʌ, Ãcõrẽba jipa unuya. Iteba Jesura jũmarã Boroad̶a aibʌrʌ Ãcõrẽba ẽdrʌ edaya. 11Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Idji ĩjã b̶ʌba idji quĩrĩãbe ĩjã b̶aẽ́a.” 12Ãcõrẽra jũmarã Boro bẽrã judiorãra, judiorãẽ́ sid̶a ab̶arica obaria. Idjía quĩrã djuburia iwid̶ibʌdara bio carebabaria. 13Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Dadjirã Boro Ãcõrẽa quĩrã djuburia iwid̶ibʌdara jũma ẽdrʌ edaya.” 14Baribʌrʌ ẽberãrãba wad̶i dadjirã Boro Jesucrito ĩjãnaẽ́ panʌne ¿sãwã idjía quĩrã djuburiada iwid̶id̶i? Idjid̶ebemada wad̶i ũrĩnaẽ́ panʌne ¿sãwã ĩjãni? Idjab̶a ni ab̶aʌba ãdjía jaradiad̶e wãẽ́bʌrʌ ¿sãwã idjid̶ebemada ũrĩni? 15Ãcõrẽba ni ab̶aʌda diabueẽ́bʌrʌ, ¿sãwã jaradiad̶e wãni? Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bed̶ea bia jarad̶e zebʌdara bio bia b̶eaa.” 16Baribʌrʌ jũma judiorãba bed̶ea bia Critod̶ebemada ĩjãnaẽ́ basía. Isaía cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ Boro, daiba jaraped̶ad̶ara ¿caiba ĩjãsi?” 17Wãrãda ẽberãrãba Critod̶ebemada naãrã ũrĩnida panʌa poya ĩjãni carea. 18Baribʌrʌ mʌ̃a iwid̶iya: ¿Judiorãba maʌ̃ bed̶eara ũrĩnaẽ́ basica? Wãrãda ũrĩsid̶aa. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Idjid̶ebemada jũma naʌ̃ ẽjũãne jarasid̶aa. Maʌ̃ bed̶eara tʌmʌed̶a jara wãsid̶aa. 19Mʌ̃a wayacusa iwid̶iya: ¿judiorãba maʌ̃ bed̶eara cawad̶aca basica? Mãẽ, cawasid̶aa judiorãẽ́ba cawaped̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ carea Moiseba Ãcõrẽneba judiorãa naãrã jarasia: Mʌ̃a edad̶aẽ́ puru careba b̶ʌd̶eba mʌ̃a bãrãra jiwaid̶a b̶ʌya mʌ̃da quĩrĩãnamãrẽã. Mʌ̃ adua b̶ad̶a puru careba b̶ʌd̶eba mʌ̃a bãrãra quĩrũbigaya mʌ̃da quĩrĩãnamãrẽã. 20Idjab̶a Isaíaba Ãcõrẽneba ne wayaa neẽ́ nãwã jarasia: Mʌ̃ jʌrʌd̶aẽ́ pananaba mʌ̃ra unusid̶aa. Mʌ̃nebema iwid̶id̶aẽ́ pananarãa ara mʌ̃djid̶ebemada cawabisia. 21Baribʌrʌ israelerãnebemada Isaíaba Ãcõrẽneba nãwã jarasia: Ewariza mʌ̃a jʌwa wabadjia ẽberãrã cʌwʌrʌ zarea b̶ea, mʌ̃ ĩjãẽ́ b̶eara mʌ̃maa zed̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\