ROMANO 12

1Maʌ̃ba djabarã, Ãcõrẽba bãrãra quĩrã djuburiad̶a bẽrã, mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya ara bãdjida Ãcõrẽa diad̶amãrẽã. Idji itea bia b̶ead̶adua bãrãra bia unumãrẽã. Mãwã bãrãba wãrãda idji itea bia od̶ia. 2Naʌ̃ ẽjũãnebemarãba quĩrĩã panʌ quĩrãca nĩbarãnadua, ãtebʌrʌ crĩcha djiwid̶i Ãcõrẽba dia b̶ʌd̶eba jipa nĩbad̶adua. Mãwã Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌra bãrãba cawad̶ia. Jũma idjia quĩrĩã b̶ʌra bia b̶ʌa, jipa b̶ʌa, idjab̶a idjia bia unu b̶ʌa. 3Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra b̶ʌsia idji itea ne o b̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãa naʌ̃da jaraya: ni ab̶aʌba crĩchaiẽ́ b̶ʌa ara idjida dji dromaara b̶ʌda. Bãrãba Critora ĩjãped̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽba bãdjiza awara awara diasia ne od̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã idjia diad̶a quĩrãca bãdjia o panʌnebemada jipa crĩchad̶adua. 4Dadji cacuara ab̶a b̶ʌmĩna dadji cacuad̶e zocãrã eropanʌa, jʌwada, jĩrũda, boroda, ne jũmaa. Baribʌrʌ dadji cacuad̶e b̶eaba ab̶arida od̶acaa. 5Ara maʌ̃ quĩrãca dadjirãra zocãrã panʌmĩna, Crito ume panʌ bẽrã cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌa. Mãwã dadjirã jũmarãda cacua ab̶aʌd̶e ãbaa panʌa. 6Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãza ne od̶amãrẽã awara awara diasia. Idjia ʌ̃cʌrʌa diasia idjid̶eba bed̶ead̶amãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, ãdjia wãrãda ĩjã panʌneba mãwã bed̶ead̶ida panʌa. 7Idjia ʌ̃cʌrʌa diasia djãrã carebad̶amãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, djãrãra carebad̶ida panʌa. Idjia ʌ̃cʌrʌa diasia idji bed̶eada jaradiad̶amãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, idji bed̶eara jaradiad̶ida panʌa. 8Idjia ʌ̃cʌrʌa diasia djabarã careba panʌneba biara ĩjãnamãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, djabarãra carebad̶ida panʌa biara ĩjãnamãrẽã. Ʌ̃cʌrʌa diasia ne dia panʌneba djãrã carebad̶amãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, sobiad̶eba diad̶ida panʌa. Ʌ̃cʌrʌa diasia djabarã boroda b̶ead̶amãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, quĩrãcuita jipa o b̶ead̶ida panʌa. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌa diasia djãrã quĩrã djuburiad̶amãrẽã. Mãwã diasibʌrʌ, b̶ʌsrid̶ad̶eba quĩrã djuburiad̶ida panʌa. 9Sod̶eba dji quĩrĩã b̶ead̶adua. Jũma cadjiruara igarad̶adua. Biadrʌ ẽpẽnadua. 10Wãrã quĩrĩãneba dji quĩrĩã b̶ead̶adua. Crĩcha biad̶eba dji waya b̶ead̶adua idjab̶a djãrãda biara crĩchad̶adua. 11Coa b̶earãnadua, ãtebʌrʌ zoquea b̶ead̶adua. Dadjirã Boro Jesuba quĩrĩã b̶ʌra sod̶eba jũma od̶adua. 12Ãcõrẽneba ne edad̶ida cawa panʌ bẽrã b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. Bia mĩga panʌne droad̶adua. Ewariza Ãcõrẽa iwid̶id̶adua. 13Ãcõrẽ ẽberãrã dji ne neẽ́ qued̶eara carebad̶adua. Bãrã ded̶e zebʌdara bia edad̶adua. 14Bãrã biẽ́ od̶i carea ẽpẽ b̶earãa bia jarad̶adua. Wãrãda biyabʌrʌ jarad̶adua. Biẽ́ b̶ead̶ida jararãnadua. 15B̸ʌsrid̶a b̶ea ume b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. Sopua b̶ea ume sopua b̶ead̶adua. 16Jũmarã ume bia b̶ead̶adua. Djãrã cãyãbara biara b̶eada crĩcharãnadua, ãtebʌrʌ mĩã djuburi qued̶ea ume bia b̶ead̶adua. Crĩcharãnadua bãrãba djãrã cãyãbara biara cawa panʌda. 17Ab̶aʌba bãrãda biẽ́ oibʌrʌ, ab̶ari quĩrãca orãnadua. Jũmarã quĩrãpita biada od̶adua. 18Bãrãareba jʌrʌd̶adua jũmarã ume necai panani carea. 19Djabarã, ab̶aʌba bãrãda biẽ́ osira ab̶arica biẽ́ orãnadua. Ãtebʌrʌ iduaribid̶adua Ãcõrẽba cawa omãrẽã. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃abʌrʌ cadjirua o b̶eara cawa oya. Mʌ̃abʌrʌ cawa oya ãdjia cadjirua oped̶ad̶a quĩrãca.” 20Idjab̶a Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌ dji quĩrũda jarra b̶ʌd̶e ne cobidua. Opichia b̶ʌd̶e baido diadua. Mãwã oibʌrʌ, idjira bio peraya.” 21Ab̶aʌba bãrãda biẽ́ o b̶aibʌrʌ ab̶arica orãnadua. Ãtebʌrʌ bia od̶adua idjira peraped̶a idjia biẽ́ o b̶ʌra idu b̶ʌmãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\