ROMANO 13

1Jũmarãda naʌ̃ ẽjũãnebema bororã jʌwaed̶a b̶ead̶ida panʌa Ãcõrẽba b̶ʌd̶a bẽrã. Neẽ́a Ãcõrẽba b̶ʌd̶aẽ́ra. 2Maʌ̃ bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebema bororã igara b̶ʌba Ãcõrẽba b̶ʌd̶ada igara b̶ʌa. Dji mãwã igara b̶eara ãdji boroba cawa oya. 3Wãrãda jipa o b̶eaba ãdji boroba cawa oida wayad̶acaa, ãtebʌrʌ cadjirua o b̶eabʌrʌ wayabadaa. Maʌ̃ bẽrã bãrã bororã ume ne wayaa neẽ́ b̶a quĩrĩã panʌbʌrʌ, biada od̶adua ãdjia bia ununamãrẽã. 4Wãrãda bãrã bororãra Ãcõrẽba idji nezocarã quĩrãca b̶ʌsia bãrãda carebad̶amãrẽã. Baribʌrʌ bãrãba cadjiruada od̶ibʌrʌ, ãdjida wayad̶adua wãrãda bio cawa od̶ida panʌ bẽrã. Ãdjira Ãcõrẽ nezocarã quĩrãca panʌa cadjirua o b̶eara cawa od̶i carea. 5Maʌ̃ bẽrã bãrãra naʌ̃ ẽjũãnebema bororã jʌwaed̶a b̶ead̶ida panʌa cawa orãnamãrẽã. Maʌ̃ awara ãdjirã jʌwaed̶a b̶ead̶ida panʌa, cawa panʌ bẽrã mãwã b̶aira jipa b̶ʌda. 6Maʌ̃ carea bãrãba parata diad̶ida panʌra bãrã bororãa diabadaa. Jũma dadjirã druara ãdjid̶e b̶ʌ bẽrã idjab̶a ãdjirãra Ãcõrẽ nezocarã quĩrãca panʌ bẽrã, bãrãba maʌ̃ paratara diad̶ida panʌa. 7Jũmarãa diad̶adua bãrãba ãdjiza diad̶ida panʌ quĩrãca. Bãrã bororãa parata diad̶ida panʌra diad̶adua. Bãrãba wayad̶ida panʌra wayad̶adua. Bãrãba bia jarad̶ida panʌra bia jarad̶adua. 8Bãrãba diai bara panʌbʌrʌ, jẽda diad̶aẽ́ b̶earãnadua. Ab̶abe dji quĩrĩã b̶ead̶adua. Djãrã quĩrĩã b̶ʌba jũma Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra ĩjã o b̶ʌa. 9Maʌ̃ leyba jara b̶ʌa: “Daunemarãdua, mĩã bearãdua, ne drʌarãdua, djãrãba erob̶ʌra awuarãdua.” Maʌ̃ra idjab̶a jũma maʌ̃ leyba jara b̶ʌ sid̶a naʌ̃ crĩcha ab̶aʌba jũma jara b̶ʌa: “Djãrãra quĩrĩãdua ara bʌdji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.” 10Quĩrĩã erob̶ʌba djãrãra biẽ́ ocaa. Djãrã quĩrĩã b̶ʌd̶e jũma Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra ĩjã o b̶ʌa. 11Jũma maʌ̃gʌra o pananadua cawa panʌ bẽrã naʌ̃ ewarira sãwã b̶ʌda. Ʌ̃rʌ̃manadua. Waa cãĩ b̶earãnadua. Dadjirã naʌ̃ ẽjũã cadjiruad̶ebema ẽdrʌd̶i ewarira caitaara b̶ʌa dadjia naãrã ĩjãped̶ad̶a cãyãbara. 12Naʌ̃ ewari cadjiruara jõbod̶oa diamasi nũmanada ʌ̃nadrʌbod̶o quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã dadjirãba cadjiruada idu b̶ʌd̶aped̶a biada od̶ida panʌa. Mãwã dadjirãra cadjiruad̶ebemada jũma jũãtrʌ b̶ead̶ia sordaoba jũãtrʌbariba idji cacua jũãtrʌ erob̶ʌ quĩrãca. 13Dadjirãra quĩrãipa nĩbad̶ida panʌa ãsa nĩbabada quĩrãca. B̸ʌsrid̶a obadad̶e beu nĩbad̶iẽ́ panʌa, aud̶uada o nĩbad̶iẽ́ panʌa, caicaya b̶ead̶iẽ́ panʌa, idjab̶a djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ crĩchad̶iẽ́ panʌa. 14Ãtebʌrʌ dadjirã Boro Jesucrito nĩbad̶a quĩrãca nĩbad̶adua. Naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra iduaribirãnadua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\