ROMANO 15

1Dadjia ĩjã b̶ʌd̶ebema bio cawa b̶eaba mãcua adua qued̶eara carebad̶ida panʌa. Ab̶abe dadjia quĩrĩã panʌda od̶iẽ́ panʌa. 2Ãtebʌrʌ djãrãba quĩrĩã panʌdrʌ od̶ida panʌa ãdjida bia b̶ead̶amãrẽã idjab̶a biara ĩjãnamãrẽã. 3Wãrãda Crito bid̶a ara idjia quĩrĩã b̶ʌra oẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca mãwãsia. Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽ, ãdjirãba bʌ biẽ́ jarasid̶ad̶e mʌ̃ sid̶a biẽ́ jarasid̶aa.” 4Ne jũma Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌd̶ara dadjirãa jaradiai carea b̶ʌa. Dadjirãra sobiabibaria idjab̶a carebabaria jũma droad̶amãrẽã. Mãwã dadjirãba wãrãda cawa panʌa Ãcõrẽ ume ewariza bia pananida. 5Ãcõrẽba dadjirãra sobiabibaria idjab̶a carebabaria jũma droad̶amãrẽã. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa ara maʌ̃ Ãcõrẽba bãrãra careba b̶aida ab̶arica crĩchad̶amãrẽã Jesucritoba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. 6Mãwã bãrãba dadjirã Boro Jesucrito Zeza Ãcõrẽa ãbaa bia bed̶ea panania. 7Critoba bãrã bia edad̶a quĩrãca dji bia edad̶adua. Maʌ̃ unubʌdad̶e ẽberãrãba Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ia. 8Mʌ̃a jaraya: Critora zesia dai judiorã carebai carea. Mãwã Ãcõrẽba judiorã drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌd̶ara Jesucritoba osia. Maʌ̃ba unubisia Ãcõrẽra wãrãda bed̶ea ab̶a b̶ʌda. 9Idjab̶a Critora zesia judiorãẽ́ba Ãcõrẽa bia bed̶ead̶amãrẽã ãdjirãra quĩrã djuburiad̶a bẽrã. Maʌ̃nebemada Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃a bʌda judiorãẽ́ tãẽna bia jaraya. Mʌ̃a bʌ́a bia jara trʌ̃ãya. 10Idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Bãrã judiorãẽ́, Ãcõrẽ puru ume b̶ʌsrid̶ad̶adua. 11Idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Jũma bãrã judiorãẽ́, dadjirã Boro Ãcõrẽa bia bed̶ead̶adua. Jũma puru b̶ea, idjía bia bed̶ead̶adua. 12Idjab̶a Isaíaba idji cartad̶e nãwã b̶ʌsia: Jeséd̶eba ab̶a zeya. Maʌ̃gʌra jũma puru b̶ea Boroda b̶eya. Israelerãẽ́ba idjira ĩjãnia ne jũma bia ãdjia jʌ̃ã panʌra diamãrẽã. 13Ne jũma bia dadjia jʌ̃ã panʌra Ãcõrẽba diaya. Bãrãba idjida ĩjã panʌ bẽrã mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa idjia bãrãra bio b̶ʌsrid̶abida idjab̶a necai b̶ʌida. Mãwã Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba bãrãba biara cawad̶ia ne jũma bia dadjia jʌ̃ã panʌra wãrãda edad̶ida. 14Djabarã, mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba biada wãrãda o panʌda idjab̶a bio cawa panʌ bẽrã poya dji jaradiad̶ida. 15Mãwãmĩna naʌ̃ cartad̶e mʌ̃a ʌ̃cʌrʌ crĩchada ebud̶a b̶ʌsia bãrãba quĩrãdoarãnamãrẽã. Mãwã b̶ʌsia Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra b̶ʌd̶a bẽrã judiorãẽ́ tãẽna Jesucrito nezocada b̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã bed̶ea bia Ãcõrẽnebemada ãdjirãa jaradia b̶ʌa. Ĩjãsid̶ara sacerdoteba animarã babue diabʌrʌ quĩrãca mʌ̃a ãdjirãra Ãcõrẽa dia b̶ʌa bia unumãrẽã. Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaureba ãdjirãra Ãcõrẽ itea bia b̶ʌya. 17Jesucrito ume b̶ʌ bẽrã mʌ̃a Ãcõrẽ itea o b̶ʌ carea bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. 18Baribʌrʌ ara mʌ̃djid̶ebemada ni maãrĩ bid̶a bia bed̶eaẽ́a. Ab̶abe Critoba mʌ̃neba od̶ad̶ebemada bia bed̶eaya. Wãrãda mʌ̃neba Critoba carebasia judiorãẽ́ba Ãcõrẽra ĩjãnamãrẽã. Mʌ̃a jaradia b̶ʌd̶eba, o b̶ʌd̶eba, ne ununaca o b̶ʌd̶eba bid̶a mãwã carebasia. Mʌ̃a Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba jũma maʌ̃gʌra osia. Jerusaleʌ̃neba ab̶a Ilirico druad̶aa bed̶ea bia Critod̶ebemada mʌ̃a jũma jaradiaida b̶ad̶ama jaradiasia. 20Wãrãda bed̶ea bia Critod̶ebemada mʌ̃a jaradia quĩrĩã b̶ʌa wad̶i ũrĩnacama. Dewaraʌba jaradia b̶ʌma mʌ̃a jaradia quĩrĩãẽ́a. 21Mãwã mʌ̃a Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca o b̶ʌa. Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Idjid̶ebema jarad̶aca bad̶ama ẽberãrãba ũrĩnia. Idjid̶ebema ũrĩnaca bad̶aba cawad̶ia. 22Maʌ̃ carea b̶arima zocãrã mʌ̃ra bãrãmaa wã quĩrĩã b̶ʌmĩna poya wãẽ́ b̶ʌa. 23Baribʌrʌ namara jũma jaradiad̶a bẽrã ara nama caitara neẽ́a sãma Critod̶ebema jaradiaida. Maʌ̃ba mʌ̃ra España druad̶aa wãida crĩcha b̶ʌa. Wãbʌrʌd̶e bãrãma wib̶ariya. Mãwã crĩcha b̶ʌa dãrãbʌrʌ bẽrã bãrã acʌd̶e wã quĩrĩã b̶ʌda. Bãrã ume dãrã b̶ʌsrid̶ad̶acarea ãĩbẽrã bãrãba poya carebad̶isicada mʌ̃ bia wãmãrẽã. 25Baribʌrʌ ara nawena mʌ̃ra Jerusaleʌ̃naa wãya paratada Ãcõrẽ ẽberãrãa diai carea. 26Maʌ̃ paratara djabarã Macedonia druad̶ebemarãba, Acaya druad̶ebemarã bid̶a b̶ʌsrid̶a jʌrʌ pesid̶aa Ãcõrẽ ẽberãrã Jerusaleʌ̃nebema dji ne neẽ́ qued̶eara carebad̶i carea. 27Maʌ̃ djabarã judiorãẽ́ba b̶ʌsrid̶a maʌ̃ paratara djabarã judiorã itea jʌrʌ pesid̶aa. Wãrãda mãwã od̶ida panasid̶aa judiorãa diai bara panʌ quĩrãca. Judiorãẽ́ba ne jũma bia Ãcõrẽnebemada judiorãneba edasid̶a bẽrã, djabarã judiorãa ne bia naʌ̃ ẽjũãnebemada diad̶ida panʌa. 28Maʌ̃ parata djabarã Jerusaleʌ̃nebemarãa diad̶acarea mʌ̃ra España druad̶aa wãya. Wãbʌrʌd̶e bãrãma wib̶ariya. 29Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãma jũẽbʌrʌd̶e Critoba dadjirãra bio carebaida. 30Djabarã, Ãcõrẽ Jaured̶eba dadjirãra dji quĩrĩã panʌa. Maʌ̃ bẽrã dadjirã Boro Jesucritod̶eba mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya mʌ̃ careba Ãcõrẽa iwid̶id̶amãrẽã. 31Idjía iwid̶id̶adua Judea druad̶ebema Jesu ĩjãẽ́ b̶eaba mʌ̃ra biẽ́ orãnamãrẽã. Idjab̶a iwid̶id̶adua mʌ̃a parata Ãcõrẽ ẽberãrã Jerusaleʌ̃nebema itea edebʌrʌra bia edad̶amãrẽã. 32Mãwãnacarea Ãcõrẽba quĩrĩãibʌrʌ, mʌ̃ra bãrãmaa b̶ʌsrid̶a wãya idjab̶a bãrã tãẽna bia ʌ̃nãũ b̶aya. 33Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽ dadji necai b̶ai diabarira jũma bãrã ume b̶aida. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\