ROMANO 16

1Mʌ̃a bãrãa dadjirã djabawẽrã Pebeda bia jaraya. Idjira Cencrea purud̶e djabarã carebabaría. 2Dadjirã Boro trʌ̃neba bia edad̶adua Ãcõrẽ ẽberãrãba od̶ida panʌ quĩrãca. Idjia ẽberãrãda zocãrã carebasia. Mʌ̃ sid̶a bio carebasia. Maʌ̃ bẽrã ne jũmaneba idjira carebad̶adua. 3Djabawẽrã Priscilaa, djaba Aquilaa bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjira bia pananida. Ãdjia mʌ̃ quĩrãca ab̶arica Jesucrito trajura o panʌa. 4Ãdjira mʌ̃ carebad̶i carea minijĩchiad̶e panasid̶aa. Mʌ̃a, jũma djabarã judiorãẽ́ bid̶a ãdjía bia b̶ʌad̶a abadaa. 5Idjab̶a djabarã ãdji ded̶e dji jʌrebadarãa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. Mʌ̃ djaba bio quĩrĩã b̶ʌ Epenetoa ab̶ari quĩrãca jarad̶adua. Acaya druad̶e idjiabʌrʌ naãrã Jesucritora ĩjãsia. 6Djabawẽrã Mariaa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda idjira bia b̶aida. Idjia bãrãra bio careba b̶ʌa. 7Mʌ̃ djabarã judiorã Andronicoa, Juniaa bid̶a ab̶ari quĩrãca jarad̶adua. Ãdjira mʌ̃ ume ãbaa preso panasid̶aa. Ãdjid̶ebemada Jesuba diabued̶arãba bia crĩcha panʌa. Mʌ̃a Crito ĩjãi naẽna ãdjia ĩjãsid̶aa. 8Mʌ̃ djaba Ampliatoa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda idjira bia b̶aida. Dadjirã Boro Jesucritod̶eba idjira bio quĩrĩã b̶ʌa. 9Djaba Urbanoa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda idjira bia b̶aida. Idjia dai ume ãbaa Jesucritod̶ebemada jaradia b̶ʌa. Djaba Estaquía bid̶a ab̶arica jarad̶adua. Idji sid̶a mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa. 10Djaba Apelea jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda idjira bia b̶aida. Idjia unubisia Critora wãrãda ĩjã b̶ʌda. Jũma Aristobulo ẽberãrãa bid̶a ab̶ari quĩrãca jarad̶adua. 11Mʌ̃ djaba judio Herodioʌ̃a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda idjira bia b̶aida. Narciso ẽberãrã dadjirã Boro ĩjã b̶eaa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. 12Djabawẽrã Tripenaa, Triposaa bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjira bia pananida. Ãdjia dadjirã Boro itea bia o panʌa. Idjab̶a djabawẽrã Persidáa ab̶arica jarad̶adua. Idjia bid̶a dadjirã Boro itea bia o b̶ʌa. 13Djaba Rupo dadjirã Boroba edad̶aa, idji papaa bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjira bia pananida. Idji papara mʌ̃ papaca b̶ʌa. 14Djaba Asincritoa, Plegontea, Hermaa, Patrobáa, Hermea, idjab̶a djabarã ãdjirã ume duanʌ́a bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. 15Idjab̶a djaba Pilologoa, Juliaa, Olimpaa, Nereóa, idji djabawẽrãa, idjab̶a jũma Ãcõrẽ ẽberãrã ãdjirã ume duanʌ́a bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. 16Wãrã quĩrĩãneba dji bia edad̶adua. Jũma Crito ẽberãrãba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. 17Djabarã, mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya quĩrãcuita b̶ead̶amãrẽã. Ʌ̃cʌrʌba djabarãa awara awara crĩchabibadaa. Bãrãba wãrã bed̶ea cawaped̶ad̶ara ãdjirãba quĩrã awara jaradiabadaa. Maʌ̃ ẽberãrã ume ãbaa b̶earãnadua. 18Ãdjirãba dadjirã Boro Jesucritoba quĩrĩã b̶ʌra o panʌẽ́a, ãtebʌrʌ ãdjia quĩrĩã panʌdrʌ o panʌa. Ãdji bed̶ea biya quirud̶eba dji cũrũgaicha b̶eara cũrũgabadaa. 19Jũmarãba cawa panʌa bãrãba Ãcõrẽ bed̶eara wãrãda ĩjã o panʌda. Maʌ̃ carea mʌ̃ra b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Wãrãda mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãba biada o cawad̶ida idjab̶a cadjiruada od̶aẽ́da. 20Ãcõrẽ dadji necai b̶ai diabariba dãrãẽ́ne diaurura poyaped̶a bãrã jʌwaed̶a b̶ʌya. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida. 21Djaba Timoteo mʌ̃ ume ãbaa jaradia b̶ʌba quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Idjab̶a mʌ̃ djabarã judiorã Lucioba, Jasoʌ̃ba, Sosipatero bid̶a quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. 22Mʌ̃ra Tercioa. Pauloba mʌ̃́a naʌ̃ cartara b̶ʌbi b̶ʌa. Dadjirã Boro Jesucritod̶eba mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. 23Djaba Gayo bid̶a quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Mʌ̃ra idji ded̶e b̶ʌa. Djabarã jũmarãda idji ded̶e ãbaa dji jʌrebadaa. Naʌ̃ purud̶ebema parata wagabari Erastoba, djaba Cuarto bid̶a quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. 24Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida. 25Mʌ̃a bed̶ea bia Jesucritod̶ebemada jaradia b̶abaria. Ara maʌ̃ bed̶ead̶eba Ãcõrẽba bãrãra poya carebaya zarea b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ bed̶eara Ãcõrẽba naẽna cawabiẽ́ b̶asia baribʌrʌ id̶ira cawabisia. Idjid̶eba bed̶eabadarãba maʌ̃ra cartad̶e b̶ʌsid̶aa. Ãcõrẽ beucaba mãwã b̶ʌbisia druazabemarãba ũrĩnaped̶a Jesucritoda ĩjãnamãrẽã. Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ida panʌa. 27Idjira ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Ne jũmada cawa b̶ʌa. Jesucritod̶eba dadjirãba ewariza idjía bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\