ROMANO 3

1Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌ bẽrã bãrãba crĩcha panʌsicada judiora Ãcõrẽ quĩrãpita mãcuaẽ́ b̶ʌda. Crĩcha panʌsicada cacua wẽãgo b̶ʌ sid̶a mãcuaẽ́ b̶ʌda. 2Mãwãẽ́a. Ne zocãrãneba judiorãra dji biarãa. Naãrã mʌ̃a jaraya mãwã panʌda Ãcõrẽba idji bed̶eara ãdjirãa diad̶a bẽrã. 3Mãwãmĩna ʌ̃cʌrʌ ãdjirãnebemaba idji bed̶eara ĩjãnaẽ́ basía. ¿Maʌ̃gʌ carea Ãcõrẽba oi jarad̶ara oẽ́ca? 4Mãwãẽ́a. Ãcõrẽba oi jarad̶ara wãrãda jũma oya. Ẽberãrãra jũmaena sewaid̶a b̶eamĩna Ãcõrẽra bed̶ea ab̶a b̶ʌa. Idji Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Bʌ bed̶eabʌrʌd̶e jũmarãba cawad̶ia bʌa jara b̶ʌra jipa b̶ʌda; ab̶aʌba bʌ biẽ́ jarabʌrʌd̶e bʌa cawabiya bʌra jipa b̶ʌda. 5Mʌ̃ra bed̶eaya ẽberãrã bed̶eabada quĩrãca. Ʌ̃cʌrʌba jarabadaa cadjirua o panʌne Ãcõrẽra jipa b̶ʌda ebud̶a unubibadada. Maʌ̃ne Ãcõrẽba cawa oibʌrʌ, idjira jipa b̶ʌẽ́ana abadaa. ¿Dji mãwã jara panʌ́a cãrẽda jarad̶i? ¿Jarad̶ica Ãcõrẽra jipa b̶ʌẽ́da cadjirua o b̶eara cawa oi bẽrã? 6¡Wãrãda mãwãẽ́a! Ãcõrẽda jipa b̶ʌẽ́bara, ¿sãwã naʌ̃ ẽjũãnebemarãra jipa cawa ocasi? 7Ʌ̃cʌrʌba jarabadaa sewa o panʌneba Ãcõrẽra sewa ocada ebud̶a unubibadada. Crĩchabadaa ãdjia sewa o panʌ carea ẽberãrãba Ãcõrẽa aud̶uara bia bed̶ead̶ida. Maʌ̃ bẽrã ãdjimaarã Ãcõrẽba cawa oiẽ́ b̶ʌa. 8Mãwãra ¿dadjirãba aud̶uara cadjiruada od̶ida panʌca ẽberãrãba Ãcõrẽa aud̶uara bia bed̶ead̶amãrẽã? Ʌ̃cʌrʌba ãdji crĩcha cadjiruad̶eba jarabadaa daiba mãwã jaradia panʌda. Mãwã jara b̶eara Ãcõrẽba wãrãda biẽ́ b̶ʌida b̶ʌa. 9Maʌ̃ bẽrã ¿cãrẽda jarad̶i? ¿Jarad̶ica dai judiorãda dewararã cãyãbara biara b̶eada? ¡Mãwãẽ́a! Mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e cawabisia judiorãba, judiorãẽ́ bid̶a cadjiruara obadada. 10Maʌ̃gʌd̶ebemada Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ẽberã jipa b̶ʌra ni ab̶a bid̶a neẽ́a. 11Ni ab̶aʌba adua b̶ʌa cãrẽda jipa b̶ʌda. Ni ab̶aʌba Ãcõrẽra jʌrʌcaa. 12Jũmarãba Ãcõrẽra igarasid̶aa. Jũmarãda Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ panesid̶aa. Ni ab̶aʌba biada ocaa. Bia o b̶ʌra ni ab̶a bid̶a neẽ́a. 13Ãdjia cadjirua bed̶eabadara beud̶a uria ewa nũmʌ quĩrãca b̶ʌa. Ãdji iteba sewada obadaa. Ãdjia jara panʌneba djãrãra biẽ́ obadaa damaba cabʌrʌ quĩrãca. 14Djãrã quĩrãma panʌneba ãdji iteba biẽ́ jarabadaa. 15Baridua carea mĩã beabadaa. 16Ãdji wãbʌdaza djãrã bia pananada ãrĩnaped̶a bia mĩgabibadaa. 17Djãrã ume necai b̶ead̶ira adua panʌa. 18Ni maãrĩ bid̶a Ãcõrẽra wayad̶acaa. 19Maʌ̃ bed̶ea Ãcõrẽ leyd̶e b̶ʌra dji ley ẽpẽ b̶earãa jara b̶ʌa. Mãwã ni ab̶aʌba poya jarad̶aẽ́a cadjirua neẽ́ b̶ʌda. Maʌ̃ leyd̶eba cawa panʌa jũma naʌ̃ ẽjũãnebemarãra Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e panʌda. 20Wãrãda Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley ĩjã o b̶ʌd̶eba ni ab̶aʌda Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶aẽ́a. Maʌ̃ leyba cawabi b̶ʌa dadjia cadjiruada obadada. 21Baribʌrʌ id̶ira Ãcõrẽba cawabisia maʌ̃ ley od̶aẽ́ne sãwã ẽberãrãra jipa unubarida. Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e idjab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba b̶ʌped̶ad̶a cartad̶e bid̶a maʌ̃nebemada b̶ʌ́ b̶ʌa. 22Ab̶aʌba Jesucritoda ĩjãsira Ãcõrẽba idjira jipa unubaria. Jesu ĩjãbʌdara idjia jũma mãwã jipa unubaria. Ni ab̶aʌda quĩrã awara unucaa. 23Wãrãda jũmarãba cadjiruada obadaa. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ biya quirud̶ebemada ãĩ b̶eaa. 24Baribʌrʌ Ãcõrẽba ni cãrẽ sid̶a obiẽ́ne idji biad̶eba ẽberãra jipa unubaria. Mãwã unubaria Jesucritoba idji beud̶ad̶eba cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌd̶a bẽrã. 25Ãcõrẽba Jesucritora b̶ʌsia cadjirua carea beumãrẽã. Dadjirã carea idji oara erozoasia. Maʌ̃ ĩjãbʌdad̶e Ãcõrẽba dadji cadjiruara quĩrãdoabaria. Jesucrito dadjirã cadjirua carea beud̶aba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba jipa cawa obarida. Crito zei naẽna cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba jũma droa b̶ʌd̶eba cawa oẽ́ b̶asia. 26Baribʌrʌ id̶ira Jesucritod̶eba Ãcõrẽba cadjiruara jũma jipa cawa obaria. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba Jesu ĩjãbʌdara jũma jipa unubaria. Mãwã ebud̶a b̶ʌa Ãcõrẽra ne jũmane jipa b̶ʌda. 27Maʌ̃ bẽrã ¿cãrẽã ara dadjid̶ebemada bia bed̶ead̶i? Poya bia bed̶ead̶aẽ́a. ¿Sãwãẽrã? Poya bia bed̶ead̶aẽ́a, Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley ĩjã o panʌneba idji quĩrãpita jipa panʌẽ́ bẽrã, ãtebʌrʌ Jesu ĩjã panʌneba dadjirãra idji quĩrãpita jipa panʌa. 28Dadjirãba jaradia panʌa Jesuda ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽba dadjirãra jipa unubarida. Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley ĩjã o panʌneba dadjirãra idji quĩrãpita jipa b̶ead̶acaa. 29¿Ãcõrẽra ab̶abe judiorã Ãcõrẽca? ¿Idjira judiorãẽ́ Ãcõrẽẽ́ca? Wãrãda Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌ bẽrã idjab̶a judiorãẽ́ Ãcõrẽa. Idjia jũma Jesu ĩjãbʌdara jipa unubaria. Cacua wẽãgo b̶eaba, cacua wẽãgoẽ́ b̶ea bid̶a Jesuda ĩjãsid̶ara jipa unubaria. 31Jesuda ĩjã panʌ bẽrã ¿Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra igara panʌca? Mãwãẽ́a, ãtebʌrʌ maʌ̃ leyba jara b̶ʌra obadaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\