ROMANO 4

1¿Cãrẽda jarad̶i drõã naẽnabema Abrahaʌ̃nebemada? ¿Sãwã Ãcõrẽba jipa unusi? 2Abrahaʌ̃ba ne bia o b̶ʌd̶eba Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ad̶abara, ara idjid̶ebemada poya bia bed̶eacasia. Baribʌrʌ wãrã arada ni cãrẽ sid̶a oẽ́ basía Ãcõrẽ quĩrãpita bia bed̶eai carea. 3Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã jara b̶ʌa: “Abrahaʌ̃ba Ãcõrẽra ĩjãsia. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba idjira jipa unusia.” 4Ab̶aʌba trajuda oibʌrʌ, idjia edabʌrʌra bari edaẽ́a, ãtebʌrʌ idji trajubari dji boroba diaya. 5Baribʌrʌ Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ai carea ne oẽ́ b̶ʌba Ãcõrẽda ĩjãibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra jipa unuya. Cadjirua o b̶eaba Ãcõrẽda ĩjãsid̶ara Ãcõrẽba jipa unubaria. 6Ara maʌ̃ quĩrãca Daviba jarasia: Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ai carea ne oẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽba jipa unusira bio bia b̶aya. 7Nãwã jarasia: Ẽberãrãba Ãcõrẽ ley ĩjã od̶aẽ́ pananada idjab̶a cadjirua oped̶ad̶ada Ãcõrẽba quĩrãdoasira bio bia panania. 8Ẽberãba cadjirua od̶a carea Ãcõrẽba bed̶ead̶e b̶ʌẽ́ana aibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra bio bia b̶aya. 9Maʌ̃ba ¿ab̶abe cacua wẽãgo b̶eadrʌ bio bia pananica? ¿Cacua wẽãgoẽ́ b̶ea sid̶a bio bia pananaẽ́ca? Daiba jarasid̶aa Abrahaʌ̃ba Ãcõrẽra ĩjãna bẽrã Ãcõrẽba idjira jipa unusida. 10Baribʌrʌ ¿Ãcõrẽba idjira sãʌ̃be jipa unusi? ¿Jipa unusica idji cacua wẽãgod̶acarea wa wẽãgoi naẽna? Wãrãda idji cacua wẽãgoi naẽna Ãcõrẽba idjira jipa unusia. 11Abrahaʌ̃ba Ãcõrẽra ĩjãna bẽrã, cacua wẽãgoẽ́ b̶ad̶amĩna Ãcõrẽba idjira jipa unusia. Maʌ̃ cawabi carea Abrahaʌ̃ba jĩrũare idji cacuara wẽãgosia. Cacua wẽãgoẽ́ b̶eaba Ãcõrẽda ĩjãnibʌrʌ, Abrahaʌ̃ra ãdjirã zezaa, ab̶ari quĩrãca ĩjã panʌneba Ãcõrẽba jipa unu b̶ʌ bẽrã. 12Idjab̶a Abrahaʌ̃ba idji cacua wẽãgoi naẽna ĩjã b̶ad̶a quĩrãca cacua wẽãgo b̶eaba ĩjãnibʌrʌ Abrahaʌ̃ra ãdjirã zezaa. 13Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a, idjid̶eba zed̶i ẽberãrãa bid̶a naʌ̃ ẽjũãra diayad̶a asia. Baribʌrʌ mãwã jaraẽ́ basía Abrahaʌ̃ba idji leyda ĩjã od̶a bẽrã. Ãtebʌrʌ mãwã jarasia Abrahaʌ̃ra jipa ununa bẽrã. Mãwã jipa unusia Abrahaʌ̃ba idjida ĩjãna bẽrã. 14Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley ĩjã o b̶eaba Ãcõrẽba diai jarad̶ara edabʌdabara, dadji quĩrĩãbe Critora ĩjã panacasid̶aa idjab̶a Ãcõrẽba diai jarad̶ara edad̶aẽ́ bacasia. 15Maʌ̃ leyd̶eba Ãcõrẽba cawa oya. Wãrãda leyda neẽ́ bad̶abara, dadjirãra maʌ̃ ley igarabʌda carea bed̶ead̶e pananaẽ́ bacasia. 16Ãcõrẽba diai jarad̶ara dadjirãba edad̶ia idjida ĩjã panʌ bẽrã. Ãcõrẽba idji biad̶eba maʌ̃ra bari dia b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã jũma Abrahaʌ̃ ẽberãrãba maʌ̃ra wãrãda edad̶ia. Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶eba panʌba Ãcõrẽda ĩjã panʌbʌrʌ maʌ̃ra edad̶ia. Baribʌrʌ ab̶abe ãdjiabʌrʌ edad̶aẽ́a, ãtebʌrʌ judiorãẽ́ bid̶a Abrahaʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽda ĩjãnibʌrʌ edad̶ia. Mãwã Abrahaʌ̃ra jũma dadjirã, dji Ãcõrẽ ĩjã b̶ea zezaa. 17Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃a bʌra b̶ʌsia zocãrã puru b̶ea zezada b̶amãrẽã.” Wãrãda Ãcõrẽ quĩrãpita Abrahaʌ̃ra jũma dadjirã, dji Ãcõrẽ ĩjã b̶ea zezaa. Ãcõrẽba beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbabibaria idjab̶a ne neẽ́nebemada obaria. Ara maʌ̃ Ãcõrẽda Abrahaʌ̃ba ĩjã b̶asia. 18Ãcõrẽba nãwã jarasia: “Bʌd̶eba yõbʌdarãda zocãrã duanania.” Abrahaʌ̃ba poya warra unuẽ́da cawa b̶ʌmĩna ĩjãsia Ãcõrẽba warra unubida idjia jarad̶a quĩrãca. Mãwã ĩjã b̶ʌd̶eba zocãrã puru b̶ea zezada b̶esia Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca. 19Warra unui carea jũmawãyã drõãda b̶ʌmĩna Abrahaʌ̃ba maʌ̃gʌra wad̶ibid̶a bio ĩjã b̶asia. Idjira berara cien poa b̶asia. Idji quima Sara sid̶a warra tocada cawa b̶ʌmĩna Abrahaʌ̃ba wad̶ibid̶a bio ĩjã b̶asia. 20Idjia ni maãrĩ bid̶a crĩchaẽ́ basía Ãcõrẽba diai jarad̶ara diaẽ́da. Ãtebʌrʌ sod̶eba wãrãda bio ĩjã b̶asia idjab̶a Ãcõrẽa bia bed̶eabadjia. 21Idjia cawa b̶asia Ãcõrẽba oi jarad̶ara wãrãda jũma poya oida. 22Abrahaʌ̃ba mãwã ĩjãna bẽrã Ãcõrẽba jipa unusia. 23Ãcõrẽ Bed̶ead̶e mãwã b̶ʌ́ b̶ʌa. Baribʌrʌ maʌ̃ bed̶eara ab̶abe idjid̶ebemada bed̶ea b̶ʌẽ́a. 24Ãtebʌrʌ dadjirãnebema sid̶a bed̶ea b̶ʌa, dadjirãba ĩjã panʌneba Ãcõrẽba jipa unu b̶ʌ bẽrã. Ãcõrẽba dadji Boro Jesura beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia. Ara maʌ̃ Ãcõrẽda dadjirãba ĩjã panʌa. 25Idjia Jesura b̶ʌsia dadjirã cadjirua carea beumãrẽã. Maʌ̃be beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia dadjirãra idji quĩrãpita jipa b̶ʌi carea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\