ROMANO 5

1Jesucritoda ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽba dadjirãra jipa unu b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã dadjirã Boro Jesucritod̶eba Ãcõrẽ ume necai duanʌa. 2Maʌ̃ awara Jesucrito ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãra ewariza carebabaria. Idjab̶a b̶ʌsrid̶a panʌa cawa panʌ bẽrã Ãcõrẽ biya quirud̶ebemada edad̶ida. 3Maʌ̃ awara dadjirã bia mĩga panʌne b̶ʌsrid̶a panabadaa cawa panʌ bẽrã maʌ̃gʌd̶eba biara droa cawad̶ida. 4Maʌ̃ droa panʌneba cawa panʌa Ãcõrẽba dadjirãra bia unu b̶ʌda. Maʌ̃gʌd̶eba cawa panʌa Ãcõrẽ bia quirud̶ebemada edad̶ida. 5Maʌ̃ra sewaẽ́a, ãtebʌrʌ wãrãda edad̶ia. Mãwã cawa panʌa Ãcõrẽba idji Jaureda dadjirãa diad̶a bẽrã. Idji Jaured̶eba dadjirã sod̶e cawabi b̶ʌa dadjirãra wãrãda bio quĩrĩã b̶ʌda. 6Dadjirã cadjiruad̶ebemada poya ẽdrʌd̶aẽ́ panasid̶ad̶e Ãcõrẽba b̶ʌd̶a ewarid̶e Critora dadjirã dji cadjiruarã carea beusia. 7Zarea b̶ʌa ẽberã jipa b̶ʌ carea ab̶aʌba ara idjida idu beabida. Ãĩbẽrã ẽberã bia carea ab̶aʌba ara idjida idu beabisicada. 8Baribʌrʌ Ãcõrẽba dadjirãra bio quĩrĩã b̶ʌda unubisia wad̶i cadjiruad̶e panʌne Critora dadjirã carea beud̶a bẽrã. 9Crito oa erozoad̶ad̶eba Ãcõrẽba dadjirãra jipa unu b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã Critod̶eba dadjirãra Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada wãrãda ẽdrʌd̶ia. 10Dadjirã wad̶ibid̶a Ãcõrẽ ume dji quĩrũda b̶easid̶e idji Warra beud̶ad̶eba dadjirãra idji ume bia b̶ʌsia. Mãwã dadjirãra wãrãda ẽdrʌd̶ia Critora zocai b̶ʌ bẽrã. 11Maʌ̃ awara dadjirã Boro Jesucritod̶eba Ãcõrẽ ume bia panʌ bẽrã idjid̶eba Ãcõrẽ ume b̶ʌsrid̶a panʌa. 12Ẽberã ab̶aʌd̶eba cadjiruara naʌ̃ ẽjũãne zesia. Idjab̶a maʌ̃ cadjiruad̶eba dadji beud̶ira zesia. Jũmarãba cadjiruada obada bẽrã beubadaa. 13Ãcõrẽba Moisea idji ley diai naẽna ẽberãrãba naʌ̃ ẽjũãne cadjiruara obadjid̶aa. Baribʌrʌ maʌ̃ ley neẽ́ b̶ad̶a bẽrã jaraca basía ẽberãba cadjirua o panʌ carea bed̶ead̶e panʌda. 14Mãwãmĩna Adaʌ̃ ewarid̶eba ab̶a Moise ewarid̶aa ẽberãrãda beusid̶aa cadjiruara obadjid̶a bẽrã. Baribʌrʌ Adaʌ̃ba cadjirua od̶a quĩrãca od̶aẽ́ basía. Adaʌ̃ba igarasia Ãcõrẽba idjía ebud̶a jarad̶ara baribʌrʌ ãdjirãba mãwã od̶aẽ́ basía. Adaʌ̃neba jũmarãda biẽ́ panena quĩrãca dji zeida b̶ad̶ad̶eba jũmarãda poya bia panesid̶aa. 15Wãrãda ẽberã ab̶aʌba cadjirua od̶a carea jũmarãda beusid̶aa. Baribʌrʌ ẽberã ab̶aʌd̶eba Ãcõrẽba idji biad̶eba zocai b̶aida bari diasia jũmarãda zocai b̶ead̶amãrẽã. Jesucritoba idji biad̶eba dadjirã itea od̶ara Adaʌ̃ba cadjirua od̶ad̶eba zed̶a cãyãbara ʌb̶ʌara b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba bari dia b̶ʌra Adaʌ̃ba cadjirua od̶ad̶eba zed̶a quĩrãca b̶ʌẽ́a. Maʌ̃ awara Adaʌ̃ba cadjirua ab̶abe od̶a carea Ãcõrẽba cawa oped̶a jũmarãda bed̶ead̶e panʌana asia. Baribʌrʌ ẽberãrãba cadjiruada zocãrã oped̶ad̶amĩna Ãcõrẽba ni cãrẽ sid̶a obiẽ́ne idji biad̶eba ãdjirãra jipa unubaria. 17Wãrãda ẽberã ab̶aʌba cadjirua od̶ad̶eba jũmarãda beubadaa. Baribʌrʌ dewara ẽberãda b̶ʌa, Jesucritoda. Idjid̶eba Ãcõrẽba ni cãrẽ sid̶a obiẽ́ne ẽberãrãra jipa unubaria. Idji biad̶eba bio carebabaria. Ãcõrẽba mãwã erob̶ʌra Jesucritod̶eba ewariza idji ume zocai panania. 18Wãrãda ẽberã ab̶aʌba cadjirua od̶a carea Ãcõrẽba cawa oped̶a jũmarãda bed̶ead̶e panʌana asia. Idjab̶a ẽberã ab̶aʌba jipa od̶a carea Ãcõrẽba jũmarãda poya jipa unuya ewariza idji ume zocai pananamãrẽã. 19Wãrãda ẽberã ab̶aʌba Ãcõrẽba jarad̶ara ĩjã od̶aẽ́ bẽrã zocãrã ẽberãra dji cadjiruarãda panesid̶aa. Idjab̶a ẽberã ab̶aʌba jũma ĩjã od̶a bẽrã zocãrã ẽberãra Ãcõrẽba jipa unuya. 20Ãcõrẽba Moisea idji leyra diasia ẽberãrãba cawad̶amãrẽã cadjiruara zocãrã obadada. Baribʌrʌ ẽberãrãba cadjiruara biara osid̶ad̶e Ãcõrẽba idji biad̶eba biara quĩrã djuburiasia. 21Wãrãda ẽberãrãba cadjiruada obada bẽrã beubadaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idji biad̶eba ẽberãrãra jipa unubaria dadjirã Boro Jesucritod̶eba ewariza idji ume zocai pananamãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\