ROMANO 6

1¿Maʌ̃nebemada sãwã crĩcha panʌ? ¿Dadjirãra wad̶ibid̶a cadjiruad̶e nĩbad̶ica Ãcõrẽba idji biad̶eba biara quĩrã djuburiamãrẽã? 2¡Wãrãda mãwã od̶iẽ́ panʌa! Dadjirãra cadjiruad̶ebemada beusid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ¿sãwã cadjiruad̶e nĩbad̶i? 3Bãrãba cawa panʌa borocuesid̶ad̶e unubisid̶ada Crito ume ãbaa panʌda. Mãwã unubisid̶aa idji ume beusid̶ada idjab̶a jousid̶ada. Maʌ̃be dadjirã Zeza Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌa waib̶ʌa b̶ʌd̶eba Crito ʌ̃rẽbabid̶a quĩrãca dadjirã sid̶a ʌ̃rẽbabisia zocai b̶ai djiwid̶id̶e nĩbad̶amãrẽã. 5Dadjirãra Crito ume beusid̶a bẽrã idji ʌ̃rẽbad̶a quĩrãca zocai b̶ai djiwid̶id̶e nĩbad̶ia. 6Dadjirãba cawa panʌa dadji crĩcha drõãra beusida Crito ume crud̶e cachid̶a quĩrãca. Mãwãbʌrʌ dadjirã crĩcha drõãba naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda waa poya obiẽ́a. Dadjirãra waa cadjirua nezocarãẽ́a. 7Wãrãda ab̶aʌda Crito ume ãbaa beusibʌrʌ, cadjiruad̶ebemada ẽdrʌsia. 8Dadjirãra Crito ume ãbaa beuped̶ad̶a bẽrã ĩjã panʌa idji ume zocai pananida. 9Dadjirãba cawa panʌa Critora beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbad̶a bẽrã waa beuẽ́da. Beuba idjira waa poyaẽ́a. 10Crito b̶arima ab̶a beud̶aba jũma cadjiruada poyasia. Idjira waa beuẽ́a ãtebʌrʌ Ãcõrẽ itea zocai b̶ʌa. 11Ara maʌ̃ quĩrãca cawad̶ida panʌa bãrãra cadjiruad̶ebemada beusid̶ada idjab̶a dadjirã Boro Jesud̶eba Ãcõrẽ itea zocai panʌda. 12Maʌ̃ bẽrã cadjiruara idu bãrã boro babirãnadua. Mãwã bãrã cacua beuida b̶ʌba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda od̶aẽ́a. 13Bãrã cacuaa idu cadjiruara obirãnadua. Ãtebʌrʌ ara bãdjida Ãcõrẽa diad̶adua. Bãrãra cadjiruad̶e beu pananada Ãcõrẽ itea zocai panesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã bãrã cacuada Ãcõrẽa diad̶adua jipa od̶i carea. 14Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra ẽdrʌ b̶ʌd̶a bẽrã idjab̶a Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶eba panʌẽ́ bẽrã, cadjiruara bãrã boroda b̶aiẽ́ b̶ʌa. 15¿Maʌ̃nebemada sãwã crĩcha panʌ? Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãra ẽdrʌ edad̶a bẽrã idjab̶a dadjirãra Moisea diad̶a leyd̶eba panʌẽ́ bẽrã ¿cadjiruada od̶ida panʌca? ¡Mãwãẽ́a! 16Bãrãba cawa panʌa ara bãdjida djãrã nezocada b̶ead̶i carea diad̶ibʌrʌ, dji boroba jarabʌrʌra jũma ĩjã od̶ida panʌa. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba cadjiruara bãrã boroda b̶ʌd̶ibʌrʌ, cadjiruara od̶aped̶a beud̶ia. Baribʌrʌ Ãcõrẽda bãrã boroda b̶ʌd̶ibʌrʌ, idji bed̶ea ĩjã obʌdad̶e jipa nĩbad̶ia. 17Naẽna bãrãra cadjirua nezocarã basía. Baribʌrʌ jũma Ãcõrẽnebema jaradiaped̶ad̶ara sod̶eba ĩjã o panʌ bẽrã mʌ̃a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abaria. 18Bãrãra cadjiruad̶ebemada ẽdrʌd̶aped̶a Ãcõrẽ nezocarãda panesid̶aa jipa od̶i carea. 19Mʌ̃a mãwã nezocad̶ebemada bed̶ea b̶ʌa naʌ̃ crĩchada jaradiai carea. Ara bãdjid̶eba cawad̶ida zarea b̶ʌ bẽrã mãwã jaradia b̶ʌa. Wãrãda naẽna bãrãba ara bãdjida b̶ʌsid̶aa cadjirua nezocada b̶ead̶i carea. Mãwã bãrãba mĩã peraid̶ebemada, jũma cadjirua sid̶a ewariza wetara o panabadjid̶aa. Baribʌrʌ id̶ira Ãcõrẽ nezocarã bẽrã ara bãdjida b̶ʌd̶adua jipa od̶i carea. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽ itea bia b̶ead̶ia. 20Bãrãra cadjirua nezocarã basid̶e jipa od̶ida crĩchad̶aca basía. 21Baribʌrʌ cadjirua o panʌneba ¿cãrẽ biada edasid̶a? ¿Mãwã o panana carea id̶ira quĩrã pera panʌẽ́ca? Cadjirua o panʌ carea ẽberãrãra beud̶ia. 22Id̶ira bãrãra cadjiruad̶ebemada ẽdrʌped̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽ nezocada panesid̶aa. Mãwã bãrãra Ãcõrẽ itea bia panesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã idji ume ewariza zocai panania. 23Wãrãda cadjirua o panʌ carea ẽberãrãra beud̶ia. Baribʌrʌ dadjirã Boro Jesucritod̶eba Ãcõrẽba ewariza zocai b̶aida bari dia b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\