ROMANO 8

1Id̶ira dadjirãra Jesucrito ume panʌ bẽrã ni maãrĩ bid̶a bed̶ead̶e panʌẽ́a. Ãcõrẽ Jaureba dadjirãa zocai b̶ai djiwid̶ida Jesucritod̶eba diasia. Dadjirãra cadjiruad̶ebemada idjab̶a beud̶id̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌsia. 3Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba dadjirãra cadjiruad̶ebemada poya ẽdrʌ b̶ʌẽ́ basía. Naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnaba maʌ̃ ley ĩjã od̶i cãyãbara cadjiruada obadaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idji Warrada diabuesia dadjirã dji cadjiruarã quĩrãca b̶amãrẽã. Maʌ̃ne idji Warrara dadjirã cadjirua carea beusia. Mãwã Ãcõrẽba idji Warrad̶eba dadjirãra cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌsia. 4Idjia mãwã osia dadjirãba poya jipa od̶amãrẽã idji leyba jara b̶ʌ quĩrãca. Id̶ira dadjirãra poya jipa nĩbad̶ia naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnaẽ́ bẽrã, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩna bẽrã. 5Naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnaba ab̶abe naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌdrʌ crĩchabadaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩnaba Ãcõrẽ Jaureba quĩrĩã b̶ʌdrʌ crĩchabadaa. 6Naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌda ab̶aʌba crĩcha b̶aibʌrʌ beuya. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba quĩrĩã b̶ʌda crĩcha b̶aibʌrʌ necai b̶aya idjab̶a ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶aya. 7Ab̶aʌba naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌda crĩcha b̶aibʌrʌ, Ãcõrẽ ume dji quĩrũa. Ãcõrẽ leyra ĩjã o quĩrĩãẽ́a, ni poya ĩjã oẽ́a. 8Naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnara Ãcõrẽba bia unucaa. 9Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureda wãrãda bãrã sod̶e b̶ʌbʌrʌ, idjid̶eba nĩnaa. Naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnaẽ́a. Wãrãda Crito Jaure neẽ́ b̶ʌra Critod̶eẽ́a. 10Baribʌrʌ Critoda bãrã sod̶e b̶ʌbʌrʌ, bãrã jaurera zocai b̶ʌa Ãcõrẽba bãrãra jipa unu b̶ʌ bẽrã. Mãwãmĩna bãrãba cadjirua o panana carea naʌ̃ djarad̶e beud̶ia. 11Baribʌrʌ idji Jaureda bãrã sod̶e b̶ʌ bẽrã, idjid̶eba bãrã cacua beuida b̶ʌra ʌ̃rẽbabiya Jesu ʌ̃rẽbabid̶a quĩrãca. 12Djabarã, dadjirãra wãrãda Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩbad̶ida panʌa. Naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩbad̶iẽ́ panʌa. 13Bãrãda naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩbad̶ibʌrʌ beud̶ia. Baribʌrʌ naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda Ãcõrẽ Jaured̶eba igarad̶ibʌrʌ, ewariza Ãcõrẽ ume zocai panania. 14Jũma Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩnara Ãcõrẽ warrarãa. 15Bãrãba Ãcõrẽ Jaure edasid̶ad̶e nezocada b̶ʌẽ́ basía. Ãtebʌrʌ b̶ʌsia Ãcõrẽ warrarãda b̶ead̶amãrẽã. Idjid̶eba ne wayad̶acaa ãtebʌrʌ Ãcõrẽa “mʌ̃ Zeza” abadaa. 16Dadjirã sod̶e Ãcõrẽ Jaureba cawabi b̶ʌa wãrãda Ãcõrẽ warrarãda. 17Idji warrarã bẽrã Crito ume ãbaa idjia erob̶ʌd̶ebemada edad̶ia. Dadjirãda wãrãda Crito bia mĩgad̶a quĩrãca bia mĩga pananibʌrʌ, Ãcõrẽba Crito ume ãbaa bio bia b̶ʌya. 18Dadjirã naʌ̃ ewarid̶e bia mĩga panʌnebemada mʌ̃a mãcua crĩchacaa, nocoarebema ewarid̶e Ãcõrẽba dadjirãra bia b̶ʌi bẽrã. 19Ne jũma Ãcõrẽba ocuad̶aba quĩrĩã b̶ʌa idji warrarã bia panebʌdada isabe unubida. 20Naẽna ne jũma Ãcõrẽba bia ocuad̶ara biẽ́ b̶esia. Baribʌrʌ idub̶a mãwã biẽ́ b̶eẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽba biẽ́ b̶ʌsia. Mãwãmĩna ne jũma biẽ́ b̶ed̶aba jʌ̃ã b̶ʌa Ãcõrẽba idji warrarã bia b̶ʌi quĩrãca bia b̶ʌmãrẽã. Maʌ̃be waa b̶erawaẽ́a. 22Dadjirãba cawa panʌa wẽrãba warra tobʌrʌd̶e pua carea isabe to quĩrĩãbarida. Ara maʌ̃ quĩrãca ne jũma Ãcõrẽba ocuad̶ara puad̶eba b̶eaca b̶ʌa. Maʌ̃ carea isabe bia b̶e quĩrĩã b̶ʌa. Ãcõrẽba ocuad̶a biẽ́ b̶ed̶a ewarid̶eba ab̶a id̶id̶aa mãwã b̶ʌa. 23Maʌ̃ awara Ãcõrẽba dadjirã cacuara bia b̶ʌmãrẽã jʌ̃ã panʌmisa dadjirã sid̶a puad̶eba panʌa. Idji warrarã edabʌrʌd̶e mãwã oya. Idji Jaureda dadjirãa naãrã diasia wãrãda idji warrarãda cawad̶amãrẽã. 24Ãcõrẽba dadjirãra ẽdrʌ edad̶a bẽrã maʌ̃gʌra jʌ̃ã panʌa. Dadjia jʌ̃ã panʌra wad̶ibid̶a neẽ́ panʌa. Eropanʌbara ¿cãrẽ cãrẽã jʌ̃ã panacasid̶a? ¿Caiba idjia erob̶ʌ edai carea jʌ̃ã b̶ai? 25Baribʌrʌ dadjirãba jʌ̃ã panʌra wad̶ibid̶a neẽ́ panʌ bẽrã jũma droa panʌneba cawa panʌa wãrãda edad̶ida. 26Maʌ̃ awara ara dadjidub̶a ʌb̶ʌaẽ́ panʌ bẽrã Ãcõrẽ Jaureba dadjirãra careba b̶ʌa. Wãrãda adua panʌa sãwã Ãcõrẽa arid̶e iwid̶id̶ida. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba dadjia poya jarad̶aca bed̶ead̶eba dadjirã carea Ãcõrẽa iwid̶ibaria. 27Maʌ̃ne Ãcõrẽ dadji so acʌbariba idji Jaureba iwid̶i b̶ʌra cawa b̶ʌa, idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca idjid̶erã carea iwid̶ibari bẽrã. 28Ãcõrẽba crĩcha b̶ad̶a quĩrãca idji quĩrĩã b̶eada trʌ̃sia. Dadjirãba cawa panʌa maʌ̃gʌrã itea Ãcõrẽba ne jũmaneba biada obarida. 29Idjia naẽnaed̶a cawa b̶asia cairãda idjid̶erã baida. Ãdjirãra b̶ʌsia idji Warra Jesu quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Mãwã idji Warra Jesura djabarã zocãrã panʌnebemada dji nabemaa. 30Ãcõrẽba idji Warra Jesu quĩrãca b̶ead̶amãrẽã naẽnaed̶a b̶ʌd̶ara idjimaa trʌ̃cuasia. Idjia trʌ̃cuad̶ara jipa unusia. Idjia jipa ununarãa idji biya quirud̶ebemada diaya. 31¿Maʌ̃gʌd̶ebemada sãwã crĩcha panʌ? Ãcõrẽra dadjirãare b̶ʌ bẽrã ¿caiba dadjirãra poyai? 32Wãrãda Ãcõrẽba idji Warra arada wãgaẽ́ basía ãtebʌrʌ jũma dadjirã carea idu beabisia. Maʌ̃ bẽrã ¿idjia dadjirãa ne jũma biada Crito ume ãbaa diaẽ́ca? 33¿Caiba Ãcõrẽa idjia edad̶arãda poya biẽ́ jarai? Ãcõrẽba dadjirãra jipa unubaria. 34¿Caiba dadjirãra bed̶ead̶e panʌana ad̶i? Ni ab̶aʌba mãwã jarad̶aẽ́a Jesucritora dadjirã carea beud̶a bẽrã. Idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasia. Id̶ira Ãcõrẽ jʌwa araare b̶ʌa. Mama dadjirã carea Ãcõrẽa bed̶ea djuburia b̶ʌa. 35¿Caiba dadjirãra Crito quĩrĩãnebemada poya ãyã b̶ʌi? Ewari zarea zebʌrʌd̶e, bia mĩga panʌne, ẽberãrãba dadjirã biẽ́ od̶i carea ẽpẽ panʌne, jarraba zebʌrʌd̶e, cacuad̶e jʌ̃ni carea neẽ́ panʌne, minijĩchiad̶e panʌne, ẽberãrãba bea quĩrĩã panʌne ni ab̶aʌba dadjirãra Crito quĩrĩãnebemada poya ãyã b̶ʌẽ́a. 36Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ewariza bʌ carea daira bea quĩrĩã panʌa. Oveja beabʌda quĩrãca bead̶ida crĩcha panʌa. 37Baribʌrʌ Critoba dadjirãra quĩrĩã b̶ʌa. Idjid̶eba jũma maʌ̃gʌra dadjirãba poyabadaa. 38Maʌ̃ carea mʌ̃a cawa b̶ʌa dadjirãda beud̶ibʌrʌ wa zocai pananibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrĩãnebemada jĩga pananaẽ́da. Naʌ̃ ewarid̶e, nubema ewarid̶e bid̶a jĩga pananaẽ́a. Idjab̶a bajãnebema nezocarãba, jairãba, dji droma b̶eaba, naʌ̃ ded̶aad̶e ʌ̃tʌara b̶eaba, naʌ̃ ded̶aad̶e jewed̶aara b̶eaba, ni cãrẽ Ãcõrẽba od̶ad̶ebema bid̶a dadjirãra idji quĩrĩãnebemada poya ãyã b̶ʌd̶aẽ́a. Ara maʌ̃ quĩrĩãra dadjirã Boro Jesucritod̶eba unubisia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\