ROMANO 9

1Mʌ̃ra Critod̶e bẽrã wãrã bed̶eada jaraya. Sewa oẽ́a. Ãcõrẽ Jaureba mʌ̃ sod̶e naʌ̃ bed̶eara wãrã arada cawabi b̶ʌa. 2Naʌ̃da jaraya: mʌ̃ ẽberãrã judiorã carea ewariza bio sopua b̶abaria. Ãdjirãra Ãcõrẽ ume biẽ́ panʌnebemada poya bia b̶ʌibara, mʌ̃da ãdjirã cacuabari Critod̶ebemada jĩga b̶ecasia. 4Ãdjirãra Israeld̶ebemaa. Ãcõrẽba ãdjirãra naãrã edasia idji warrarãda b̶ead̶amãrẽã. Idji quĩrãwãrẽã dorrodorroada ãdjirãa unubisia. Ãdji drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌsia. Idji ley sid̶a Moised̶eba ãdjirãa diasia. Ãdjirãa cawabisia idji ded̶e cãrẽda od̶ida panʌda idjab̶a jũma idjia diai jarad̶ara ãdjirã itea b̶asia. 5Ãdji drõã naẽnabemarãra dji dromarãda b̶easia. Ãdjirãneba Critora naʌ̃ djarad̶e zesia. Idjidrʌ jũmarã Ãcõrẽa. Idjíabʌrʌ dadjirãba ewariza bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 6Mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa Ãcõrẽba israelerã itea oyad̶a ad̶ara oẽ́ b̶ʌda. Ãtebʌrʌ mʌ̃a jara b̶ʌa jũma Israeld̶eba yõped̶ad̶ara Ãcõrẽ quĩrãpita israelerãẽ́da. 7Idjab̶a jũma Abrahaʌ̃neba yõped̶ad̶ara Ãcõrẽ quĩrãpita Abrahaʌ̃ warrarã araẽ́a. Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a nãwã jarasia: “Mʌ̃a warrarã diai jarad̶ara bʌ warra Isad̶eba zed̶ia.” 8Maʌ̃ bed̶eaba dadjirãa cawabi b̶ʌa jũma Abrahaʌ̃neba naʌ̃ djarad̶e toped̶ad̶ara Ãcõrẽ warrarãẽ́da. Ãcõrẽba diai jarad̶a warrarãdrʌ Abrahaʌ̃ warrarã araa. 9Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a diai jarad̶a bed̶eara naʌ̃gʌa: “Za zei poad̶e ara naʌ̃ ewari quĩrãca mʌ̃ra wayacusa zeya. Maʌ̃ne Saraba warrada to erob̶aya.” 10Maʌ̃ awara Ãcõrẽba cawabisia idjia eda quĩrĩã b̶ʌda edabarida. Idjab̶a cawabisia ni ab̶aʌda edacada ãdjia o panʌra bia unu b̶ʌ bẽrã ãtebʌrʌ edabaria idjia trʌ̃na bẽrã. Nãwã cawabisia: Rebecaba mĩguisoda tosia. Dji zezara dadji drõã naẽnabema Isa basía. Baribʌrʌ maʌ̃ warrarã tod̶i naẽna idjab̶a biada ni cadjiruada od̶i naẽna Ãcõrẽba Rebecaa jarasia: “Dji nabemada dji tẽãbema jʌwaed̶a b̶aya.” 13Maʌ̃ carea Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃a Jacoboda quĩrĩãsia, maʌ̃ne Esaúra unu amasia.” 14¿Maʌ̃nebemada sãwã crĩcha panʌ? ¿Ãcõrẽba jipa ocada crĩcha panʌca? ¡Mãwãẽ́a! 15Ãcõrẽba Moisea nãwã jarasia: Mʌ̃a quĩrã djuburia quĩrĩã b̶ʌ ẽberãda quĩrã djuburiaya idjab̶a mʌ̃a quĩrĩãneba careba quĩrĩã b̶ʌ ẽberãda quĩrĩãneba carebaya. 16Wãrãda Ãcõrẽba edabʌrʌ ẽberãra edacaa maʌ̃ ẽberãba o b̶ʌda bia unu b̶ʌ bẽrã ni dji ẽberãba mãwã quĩrĩã b̶ʌ bẽrã. Ãtebʌrʌ idjia quĩrã djuburia quĩrĩã b̶ʌdrʌ edabaria. 17Ãcõrẽ Bed̶ead̶e idjia Egiptod̶ebema boroa jarad̶ada nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃a bʌra dji boroda b̶ʌsia bʌ mĩgabi b̶ʌd̶eba mʌ̃ ʌb̶ʌada unubi carea. Mãwã mʌ̃ra jũma naʌ̃ ẽjũãne trʌ̃ b̶ʌga b̶aya. 18Maʌ̃ba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba ab̶aʌda quĩrã djuburia quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ mãwã obarida idjab̶a ab̶aʌda cʌwʌrʌ zarea b̶ʌ quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ mãwã b̶ʌbarida. 19Maʌ̃ bed̶ea carea ab̶aʌba nãwã jaraisicada: “Ãcõrẽba mãwã obari bẽrã ¿cãrẽ cãrẽã dadjirãra bed̶ead̶e panʌana a b̶ʌ? ¿Idjia dadjirã b̶ʌd̶a quĩrãca panʌẽ́ca?” 20Baribʌrʌ dji mãwã bed̶ea b̶ʌra ¿cai mãwã Ãcõrẽa bed̶eai carea? Zocoba dji cad̶aa jaraida b̶ʌca: “Bʌa ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra jãwã osi?” 21¿Dji egoro cabariba o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca oiẽ́ b̶ʌca? ¿Ab̶ari egoroba zoco ewari droma careabemada, baridua ewari careabema sid̶a oida b̶ʌẽ́ca? 22Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba o quĩrĩãnada osia. Ẽberãrãba cadjirua o panʌ carea Ãcõrẽba idji quĩrũbid̶eba idjab̶a idji ʌb̶ʌad̶eba cawa oped̶a tʌbʌ uruad̶e b̶atabueida b̶asia. Baribʌrʌ ãdjia cadjirua o panʌra jũma droasia. 23Mãwã droasia idji biya quiru waib̶ʌa b̶ʌd̶ebemada idjia quĩrã djuburia b̶ʌ ẽberãrãa cawabi carea. Ãdjirãra idjia naẽna edasia idji bia quirud̶ebemada erob̶ead̶amãrẽã. 24Dadjirãra maʌ̃ ẽberãrãnebemaa. Ʌ̃cʌrʌ judiorãa idjab̶a ʌ̃cʌrʌra judiorãẽ́a. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jũma dadjirãra trʌ̃sia. 25Ãcõrẽba jarad̶ada Osea cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃ puruẽ́ bad̶ada mʌ̃ puruad̶a aya. Mʌ̃a quĩrĩãẽ́ b̶ad̶a puruda mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ puruad̶a aya. 26Idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃a jarasia bãrãra mʌ̃ ẽberãrãẽ́da. Mãwã jarad̶ama mʌ̃a bãrãra mʌ̃ warrarãana aya. 27Idjab̶a Isaíaba israelerãnebemada nãwã jarasia: Israelerãra zocãrã panʌa pusa ĩbʌ quĩrãca. Mãwãmĩna ãdjirãra zocãrãẽ́be ẽdrʌd̶ia dadjirã Boro Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãne b̶eara isabe jũma cawa oi bẽrã. 29Idjab̶a maʌ̃ naẽna Isaíaba nãwã jarasia: Dadjirã Boro jũma poya b̶ʌba dadji israelerãra ʌ̃cʌrʌ zocai b̶ʌd̶aẽ́bara, Sodomanebemarã, Gomorrad̶ebemarã quĩrãca ni ab̶a bid̶a neẽ́ bacasia. 30¿Maʌ̃ba cãrẽda jara b̶ʌ? Judiorãẽ́ba jʌrʌd̶aca basía Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶i carea. Baribʌrʌ Critora ĩjãped̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽba ãdjirãra jipa unusia. 31Maʌ̃ne israelerãba Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶i carea leyd̶eba jʌrʌ pananamĩna Ãcõrẽba jipa unuẽ́ basía. 32¿Cãrẽ cãrẽã ãdjirãra jipa unuẽ́ basi? Jipa unuẽ́ basía Crito ĩjãni cãyãbara ãdjia o panʌneba idji quĩrãpita jipa b̶ead̶i carea jʌrʌ panana bẽrã. Wãrãda ãdjirãba Critora ĩjãnaẽ́ basía mõgarad̶e tẽnedrʌbʌda quĩrãca. 33Ãcõrẽ Bed̶ead̶e maʌ̃nebemada nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ũrĩnadua. Mʌ̃a Sioʌ̃ purud̶e de oi careabema mõgarada b̶ʌbʌrʌa. Maʌ̃ mõgarad̶e ẽberãrãra tẽnedrʌd̶aped̶a b̶aed̶ia. Baribʌrʌ idji ĩjã b̶ʌba idji quĩrĩãbe ĩjã b̶aẽ́a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\