TITO 1

1Mʌ̃ra Pauloa, Ãcõrẽ nezocaa idjab̶a Jesucritoba diabued̶aa. Mʌ̃ra diabuesia Ãcõrẽba edad̶arãba idjida ĩjãnamãrẽã idjab̶a wãrã bed̶ea cawad̶aped̶a Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. 2Ãdjirãba ewariza Ãcõrẽ ume zocai panani carea jʌ̃ã panʌa. Naʌ̃ ẽjũã oi naẽna Ãcõrẽ sewa ocaba maʌ̃ zocai b̶aira diaida jarasia. 3Maʌ̃be idjia b̶ʌd̶a ewarid̶e mʌ̃a jaradia b̶ʌd̶eba idji bed̶ea Critod̶ebemada ebud̶a cawabisia. Maʌ̃ bed̶eara Ãcõrẽ dadji Ẽdrʌ Edabariba mʌ̃́a jaradiabisia. 4Tito, mʌ̃a naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Dadjia ab̶ari quĩrãca Critora ĩjã panʌ bẽrã bʌra wãrãda mʌ̃ warra quĩrãca b̶ʌa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba, dadji Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bʌra careba pananida, necai b̶ai sid̶a dia pananida. 5Mʌ̃a bʌra Creta morro dromane amesia ota o b̶ed̶ara jũma omãrẽã. Mʌ̃a jarad̶a quĩrãca djabarã wagabadada puruza b̶ʌcuadua. 6Djabarã wagabarira biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶aida b̶ʌa. Quima ab̶a erob̶aida b̶ʌa. Idji warrarãba Critora ĩjã b̶ead̶ida panʌa idjab̶a jipa nĩbad̶ida panʌa. Mãwãra ẽberãrãba jarad̶aẽ́a cadjirua o panʌda wa cʌwʌrʌ zarea panʌda. 7Djabarã wagabariba Ãcõrẽ trajura obari bẽrã biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶aida b̶ʌa. Idjira cawaara b̶ʌ quĩrãca b̶aiẽ́ b̶ʌa, caicaya b̶aiẽ́ b̶ʌa, beu nĩbaiẽ́ b̶ʌa, jʌwaichia b̶aiẽ́ b̶ʌa idjab̶a parata awua b̶aiẽ́ b̶ʌa. 8Ãtebʌrʌ idji ded̶e jũẽbʌdara jũma bia edaida b̶ʌa, ne jũma biada o quĩrĩã b̶aida b̶ʌa, crĩcha biad̶eba b̶aida b̶ʌa, jipa b̶aida b̶ʌa, Ãcõrẽ itea b̶aida b̶ʌa, idjab̶a idji cacuara jipa erob̶aida b̶ʌa. 9Wãrã bed̶ea idjía jaradiaped̶ad̶ara bio ĩjã b̶aida b̶ʌa. Mãwã idjia wãrã bed̶ea jipa jaradia b̶ʌd̶eba ẽberãrãra poya carebaya biara ĩjãnamãrẽã, idjab̶a wãrã bed̶ea biẽ́ tab̶ʌad̶a abadarãa poya cawabiya ãĩ crĩcha panʌda. 10Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌa wãrã bed̶ea quĩrĩãnacada, dadji carebaca bed̶ea jaradiabadada, djãrã cũrũgabada sid̶a bara bẽrã. Dadji umaquĩrã cacua wẽãgod̶ida panʌana abadara maʌ̃ ẽberãrãnebemaa. 11Ãdjia jaradiaiẽ́ b̶eada jaradia panʌneba deza ẽberãrã crĩchara jũma ãrĩbadaa. Ab̶abe parata carea jaradiabadaa. Maʌ̃gʌrãa idu jaradiabirãdua. 12Cretad̶ebema drõã naẽnabema dji dromaba nãwã jarasia: “Cretad̶ebemarãra sewaid̶a b̶eaa, animarã cadrʌa quĩrãca b̶eaa, ne coya b̶eaa, djuburia b̶eaa.” 13Maʌ̃ba jarad̶ara wãrãa. Maʌ̃ carea maʌ̃ ẽberãrãra quẽã b̶adua wãrã bed̶eada ĩjãnamãrẽã, judiorãba drõã naẽna nẽbʌrʌbadara igarad̶amãrẽã, idjab̶a wãrã bed̶ea ĩjãnacaba jaradia panʌda ĩjãrãnamãrẽã. 15Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶eamaarã ne jũmada Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eamaarã ni cãrẽ sid̶a bia b̶ʌẽ́a. Ãdji crĩchara, ãdji so sid̶a cadjiruaba jũma ãrĩ b̶eaa. 16Ãdjia jarabadaa Ãcõrẽra cawa panʌda, baribʌrʌ ãdjia o panʌneba unubibadaa idjira igara panʌda. Ãdjirãra cʌwʌrʌ zarea b̶eaa idjab̶a ne bia od̶i carea b̶ead̶acaa. Ãdjia obadara Ãcõrẽba quĩrĩãcaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\