TITO 2

1Baribʌrʌ bʌabʌrʌ wãrã bed̶eara jipa jaradia b̶aida b̶ʌa. 2Drõãrãa jaradiadua ãdji cacuara jipa erob̶ead̶amãrẽã, quĩrãipa b̶ead̶amãrẽã, crĩcha biad̶eba nĩbad̶amãrẽã, Critora bio ĩjã b̶ead̶amãrẽã, wãrã quĩrĩãneba b̶ead̶amãrẽã, idjab̶a jũma droad̶amãrẽã. 3Idjab̶a djorarãa jaradiadua Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶amãrẽã, nẽbʌra orãnamãrẽã idjab̶a beu nĩbarãnamãrẽã. Ãtebʌrʌ ne jũma biada jaradiad̶ida panʌa. 4Ãdjirãba awẽrãrãa jaradiad̶ida panʌa ãdji quimara, ãdji warrarã sid̶a quĩrĩãnamãrẽã, crĩcha biad̶eba jipa nĩbad̶amãrẽã, wẽrã biada b̶ead̶amãrẽã, ãdji dera bia wagad̶amãrẽã, sobia b̶ead̶amãrẽã, idjab̶a ãdji quimaba jara b̶ʌra ĩjã od̶amãrẽã. Mãwãra ni ab̶aʌba Ãcõrẽ bed̶eara biẽ́ jarad̶aẽ́a. 6Cũdrarãa jaradiadua crĩcha biad̶eba jipa nĩbad̶amãrẽã. 7Jũma bia o b̶ʌd̶eba jũmarãa unubi b̶adua sãwã nĩbad̶ida panʌda. Crĩcha biad̶eba jipa jaradia b̶adua. 8Wãrã bed̶eada jaradia b̶adua ni ab̶aʌba bʌra biẽ́ jararãnamãrẽã. Mãwã jaradia b̶aibʌrʌ, bʌ ume dji quĩrũra perad̶ia. Ãdjia ni maãrĩ bid̶a dadjirãra poya biẽ́ jarad̶aẽ́a. 9Nezocarãa jaradiadua ãdji boroba jara b̶ʌra jũma ĩjã od̶amãrẽã. Ne jũmada bia od̶ida panʌa ãdji boroba bia unumãrẽã. Ãdji boroba jarabʌrʌra daucha panuniẽ́ panʌa. 10Ãdji borod̶eda drʌad̶iẽ́ panʌa, ãtebʌrʌ unubid̶ida panʌa ãdjia ne jũmada jipa o panʌda. Mãwãra ẽberãrãba cawad̶ia Ãcõrẽ dadji Ẽdrʌ Edabari bed̶eara bio bia b̶ʌda. 11Ãcõrẽba jũmarãa unubisia idji biad̶eba ẽberãrãra ẽdrʌ edabarida. 12Maʌ̃gʌba dadjirãa cawabi b̶ʌa ne jũma cadjiruara, naʌ̃ ẽjũãnebemarãba quĩrĩãbada sid̶a igarad̶ida panʌda. Idjab̶a cawabi b̶ʌa dadjirã naʌ̃ ẽjũãne panʌne crĩcha biad̶eba jipa nĩbad̶ida panʌda Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. 13Dadjirã bia panani ewari jʌ̃ã panʌmisa mãwã pananida panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e dadjirã Ẽdrʌ Edabari Jesucritora zeya. Maʌ̃ne idji quĩrãwãrẽãra ununia. Idjira dadjirã Ãcõrẽ dji dromaa. 14Dadjirã carea Jesucritoba ara idjida idu beabisia ne jũma cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ edai carea. Dadjirãra ara idji itea bia b̶ʌsia idji puruda b̶ead̶amãrẽã idjab̶a ne jũma biada o quĩrĩã pananamãrẽã. 15Jũma maʌ̃gʌra jaradia b̶adua. Carebadua djabarãba maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶amãrẽã. Ãĩ o b̶eara quẽãdua, Ãcõrẽba bʌra b̶ʌd̶a bẽrã mãwã omãrẽã. Djabarãa bʌra idu igarabirãdua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\