1 Kōōriintō 1

1Aneen nyi Paawulō nyoo kiilēwēnān :Iriin nkōō makeenyiin ālēku kāāyooytooyiin nyēpō Yēēsu Kiriistō. Kimiichaan ākōō tuupchēēnyoon Sōōstēēnēēs. 2Kiitookwēēsook kaaniisaa Kōōriintō nyoo /kiikuutapaanaak kupunuunō Yēēsu Kiriistō āpoyiitu Iriin. /Kumārwook kilē ātililiitu nkōō mpō piichiich tōkōl choo mii wōltō aka tōkōl choo mii kuukēnēy Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō nyoo Kiptaayaanteengʼwaangʼ mpō. 3Kuupēēruurook :Paapa Iriin nkōō Kiptaayaan Yēēsu Kiriistō akukōōnook kaalya. 4Āmwoochinaa Iriin kōōnkēy saayit aka tōkōl, āmu kiichamaak akukōōnook tukun chaa chaangʼ kupunuunō Yēēsu Kiriistō. 5Āmwooraa kilēē nyoonēē āmu kiiku-iraak inyeentee asiltee nkōō oor aka tōkōl kilēē wōloo āngʼālooltooy, nkōō mpō ngʼoroomnyō tōkōl. 6Lēē nyoonēē, āmu kyaanam ngʼal choo kiikingʼuutwook akipō Kiriistō akiikukiilchook :ngʼaleechoochēē kilē siiny. 7Kunyuun, toomō ararta nkōō kōōnu nēy tōkōl choo kōōnuuy :Toomirmiir paani āmii ākānyoonuuy pērēētuu nyoo wārākēē :Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō. 8Toorētook ākōy pērēētuu nyēpō lēt nyoo moomii kir aka tōkōl nyaa ra nyoo kipa kēērwoochinēēnook nkōō pērēētuuni rwoochinii piich :Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō. 9Iriin ku Iriin nyoo /kitiirēē keey. Kiikukuurook ālēku kir ākoongʼo nkōō Wēēriinyiin Yēēsu Kiriistō Kiptaayaantēēnyoon. 10Tuupchēēnichuuch, āsoomook nkōō kaarinaa Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō kilē ātēērchii keey :tōkōl simāchō pēēsyoot kwēēnuungʼwoongʼ. Makaat anam keey ālēku kir ākoongʼo nyoo ātēērchinii keey kaapkootuutēkwook. 11Tuupchēēnichuuch, kaateera ngʼal piich walak choo pkoonēē kōpō Kilōōyē kilē kyookwiintoochi keey. 12Kir nyoo āmwooraa ku nyi: mwoorēy :chiitō aka kilē, "Ātuupaa ngʼaleepō Paawulō" kumwoorēy :aka kilē, "Ātuupaa chēpō Āpōōlō" ku aka kumwoorēy kilē, "Ātuupēy chēpō Pēētērō." Kumwoorēy aka kilē, "Ātuupēy chēpō Kiriistō." 13Ara charaat sōō :Kiriistō? Ara Paawulō nyi /kiipākēēpārchi kimurtooyoon akipō akwaan? Ntā /kiikuupaatiisanaak āpoyiitu Paawulō? 14Āmwoochinii Iriin kōōnkēy āmu maapaatiisan :aneen chiich aka tōkōl nkōō akwaan kungʼātu Kiriispaas ākōō Kayaas kipaat. 15Moomii :chiich nyuun nyoo muukēy kumwa kilē /kiikiipaatiisan sokupoyiitwoon. 16Man soonyeen kilē kyaapaatiisan :aneen mpō Siteepaano ākōō piich chēpō katanyiin. Ku nēē apkaat aneen nyuun akaaroo, ku moomii :chiich aka nyoo kyaapaatiisan. 17Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu kiimooyookwoon :Kiriistō apaatiisan piich. Kiiyookwoon āchō a-amtaata lōkōōy choo kāroomēēn kupunuunō kaamuukaa Toomirmiir mā kupunuunō ngʼoroomnyoo kimukuul mēt. Ki-ir kilēē nyoonēē simoopoot kaamuuka nyēpō kimurtooyoontoo Kiriistō. 18Nēē /kwoomchi piich choo mii kupētsōōt ngʼālyoon nyēpō araa kimurtooyoon, kutēērēy kilēē ngʼālyoon nyēpō sōlwoonti. Ku nēē /kwoomwēēch achaan choo /kimii /kēēsārwēēch, kēētēērēy kilē kaamuuka nyēpō Iriin. 19Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu mwoorēy :siruut chēpō Iriin kilē, "Āluluukaa ngʼoroomnyō nyēpō piich choo ngʼoroomēēn ākootāngʼoorān piich choo pkootēy kilē ngʼoroomō." 20Inkwoo :choo ngʼoroomēēn? Inkwoo :kipsoomaniis? Inkwoo :choo tingʼēy ngʼoroomnyō nyēpō ngʼalaala? Akanya āmwoorwook, kiikumwooru :Iriin kilē :ngʼoroomnyō nyēpō kōōrooni ku sōlwoonti. 21Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu ki-ir :Iriin nkōō ngʼoroomnyeenyiin kimāsōwu :piich inyeentee kupunuunō ngʼoroomnyeengʼwaangʼ. Kiicham nyuun :Iriin kusāru piich choo tiirēē keey inyeentee kupunuunō lōkōōy choo mwoorēy :piich walak kilē pō sōlwoonti. Aku lōkōōyichoochēē chu kyoomtooy :achaan. 22Mārēy :Yāwuutik kilē ntā /kungʼuutinii ngʼal choo /kukwōngʼēy, ku piich choo mā Yāwuutik kumārēy kilē ntā /kungʼuutiinō oor nyēpō ngʼoroomnyō sikuuran. 23Ku nēē kyoomtooy :achaan nyuun kilē kiimēērchi :Yēēsu kimurtooyoon, ku ngʼālyoon nyoonēē nyoo iimēy Yāwuutik mētēwēy akukarkeey nkōō sōlwoonti nkōō wōloo mii :piich choo mā Yāwuutik. 24Akuunkēt nyuun :piich choo kiikusāru :Iriin kilē Kiriistō nyoo ngʼuutuuy kaamuuka nkōō ngʼoroomnyoo Iriin, nēē kā Yāwuutik ntā ku mā Yāwuutik. 25Mpō ntā mwoorēy :piich walak kilē sōlwoonti :ngʼaleepō Iriin kusiirēy :ngʼaleechoochēē ngʼoroomnyoo piich. Aku nēē /kuupkaat kilē kuskusō :ngʼaleepō Iriin, ku nyikiisō kusiir kaamuuka nyēpō piich. 26Tuupchēēnichuuch, apkaata wōloo kyoolēē paani /kiikusārwook. Kii machaangʼ nkōō akwaan choo kiingʼoroomō nkōō wōloo rōōtitooy :piich. Kii moopkoonēē :akwaan chaa chaangʼ kēēstoon choo tookunootēēn amoopkoonēē chaa chaangʼ koorin chēpō pāyuunāt. 27Kiisāru :Iriin piich choo /kiipkootēy kilē sālwēy nkōō kōōrooni, sikuusōōrnoon choo pkootēy kilē kungʼoroomō. Kisāru choo kuskusō sikuusōōrnoon mpō choo pkootēy kilē kutingʼēy kaamuuka. 28Kisāru piich choo rēēngʼēy :piich walak nkōō kōōrooni kilē kilēēn. Ki-ir kilēē nyoonēē sikulēku puch :koopkootuut chēpō piich choo āpēy keey im nkōō ngʼwēnyuuni. 29Ngʼuutuuy :yēēnyi kilē moomii :chiich nyoo muukēy kulas keey nkōō taayuu Iriin. 30Ku kiiku-iraak :Iriin āpoyiitu Yēēsu Kiriistō nyoo kilēku ngʼoroomnyēēnyoon kuchōōnō wōloo mii :Iriin. Irēēch :ngʼōrōōnyoonoonēē kēētililiitu nkōō taayuu Iriin, kēēlēku chaachiich, akuutyaayteech. 31Kunyuun, kilēē paani mwoorēy :siruut chēpō Iriin, "Nyoo mārēy kulas keey, kulas keey akipō kir nyoo kiku-ir :Iriin."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\