1 Kōōriintō 13

1Mpō ntā angʼalaal :aneen nkōō kuut aka tōkōl nyēpō kimukuul mēt ntā nyēpō malaykeen amootingʼēy choomnyoot, ku āmii :aneen āpōloopōlēy kilēēn. 2Ntā nēē ātingʼēy kōōnunō āngʼālooltoochi Iriin ākoonkēt :aneen kir aka tōkōl nyoo ungʼaat ntā ātingʼēy kaarana nyoo muukēy ku-ir tul ku-uur, āmootingʼēy choomnyoot, ku kilēēn. 3Nēē ātō piich choo lēē mēēy tukuuchuuch tōkōl ntā ku nēē ātētō mpō sāpoontanyuun kilē /sikēēkoonyitān, āmootingʼēy choomnyoot, ku moomii :kir nyoo ānyōōruuy aneen. 4Murtooy :choomnyoot aku tala. Choomnyoot ku mātingʼēy ngʼat koongʼ, māmēēnēy, amālāsēy keey. 5Choomnyoot ku ma-awees, mātingʼēy suuynoonti, māsip kunārēēkēy amā-āpēēy ngʼal mukulēr. 6Māpāypāychinii :chiich nyoo tingʼēy choomnyoot tukun chēpō ngʼōōki, pāypāychinii tukun chēpō man. 7Nēē tingʼēy :chiich choomnyoot kulukurtooy ngʼal, kuurānēy, akutiirēē keey Kiriistō ākōy, akimurtooy. 8Māngʼātēy :choomnyoot ākōy. Aku ituuy pērēētuu nyoo maakungʼālooltoochinii :piich Iriin, amaakungʼāloolēy :piich nkōō kuut nyoo mēēnkēt, /amaakēēngʼoonchinii chiich ngʼal. 9Mākiinkēt :achaan paannyēēnnyi tukun tōkōl amākungʼālooltoochiniichaan Iriin kilē siiny. 10Paani kawaraka :Yēēsu, kēēsōwuuchaan kir aka tōkōl aku pētsōōt kōōnunēy tōkōl. 11Paani kyoominingʼ ku kyoongʼāloolēy ākoopkootēy ngʼal chēpō laakwaanti. Ku paani kyoo-ōōwiitu āmētō ngʼal choo kiipō laakwaanti. 12Kumii nyuun paannyēēnyi kēērōōtēē ngʼal mirmirōōn, aku pākēērōōtēy nyuun nkōō pērēētuunoonēē kukaraam. Kiinkēt :achaan paannyēēnyi kareeran chēpō ngʼaleechoochēē, aku pākēēsōwuuy nyuun nkōō pērēētuunoonēē ngʼal kukaraam kilēē wōloo nkētitēēch :Iriin kukaraam. 13Wōloo nyuun choo ēēchēēn nkōō ngʼaleechu tōkōl ku kēētiirēē keey Iriin, kēēmoongʼuu inyeentee akeecham chiich aka tōkōl. Ku kir nyēpō koomānuut nkōō tōkōl ku nyi: 'Choomnyoot.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\