1 Kōōriintō 3

1Tuupchēēnichuuch, paani kyoomii nkōō akwaan, ku kiimoomuukaa āngʼāloolwook kilēē piich choo kiikukiilyō kupoyiit Kiriistō. Kyoongʼāloolwook kilēē piich choo kiicham sopoon nyēpō kōōrooni choo toomō kunāmchi keey sopoon nyēpō Kiriistō kukaraam. 2Kir nyoo kyaapayeenaak ku chē, mā āmiisyō nyaa wurur, āmu kitoomō kuurookēēnook a-ama āmiisyō nyaa wurur. Man, toomō kuurookēēnook, 3āmu, tākupāytook ātēpuut chēpō ngʼwēny. Nēē tootingʼēē keey tuurinpō moo aku tookwiintoochinii keey, ku tākupāytook ātēpuut chēpō ngʼwēny ātootuupēy kilēē piich choo mēēnkēt akipō Iriin. 4Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu nēē mwa :chiich kilē, "Ātuupaa ngʼaleepō Paawulō" kumwa aka kilē, "Ātuupaa chēpō Āpōōlō," ālēku piich choo mēēnkēt akipō Iriin. 5Koolaa oo, ngʼoo :Āpōōlō ku ngʼoo :Paawulō? Kiichaan kipaat piich choo irchinii Iriin pāyit aku achaan choo kiikuutoorētook arana Yēēsu. Kiiku-ir :achaan kipaat kiyoo kimwoorwēēch :Kiptaayaan. 6Kyaatoot :aneen kōsuryoon, kuupisō :Āpōōlō pēr, wōloo nyuun, :Iriin nyoo ki-ir kupiit. 7Kunyuun, mā kir :chiich nyoo tōōtiisyēy ntā ku nyoo pisiisyēy, nyēpō :ngʼaleek tōkōl ku Iriin :nyoo irēy kupiit. 8Karkeey :chiich nyoo tōōtiisyēy nkōō nyoo pisiisyēy ākēētēnii chiich aka tōkōl mālāktanyiin kutuup keey nkōō wōloo ka-irta pāyiisyeenyiin. 9Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu kupāyiisyēy tōkōl nkōō Iriin, :akwaan paraa Iriin. :Akwaan mpō Kōpō Iriin. 10Kiitoorētaa :Iriin alak kipēr nyaa karaam. Miitō aniinee nyuun :piich walak kutēēkēy kō nkōō kipēroonoonēē. Mārēy :chiich aka tōkōl nyuun kuriip keey wōloo tēēktooy. 11Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu kipēroonoonēē ku Yēēsu Kiriistō. Moomii nyuun :chiich nyoo muukēy kumil akuukeera nyaanyiin. 12Muukēy :walak kuteeka kōyoonēē tuukuuk choo kārōōmēēn chēpō rōōpiyō chaa chaangʼ, kuteeka walak tukun choo ngʼāsngʼāsēēn chēpō rōōpiyō choo ngʼērin. 13Tookuuy nkōō pērēētuu nyēpō lēt :wōloo ki-irta :chiich pāyiisyeenyiin, āmu ngʼuutuuy keey nkōō pērēētuuni rwoochinii :Iriin piich. Chōōnēy :ma nyoo ngʼuutuuy wōloo lēē :pāyiisyoo chiich aka tōkōl. 14Nēē chō :mayoonēē akingʼātu :kiyoo kiikuteek :chiich /kēētēnii chiich mālāktanyiin. 15Ku nēē lar kurook kir nyoo kiiteek :chiich, ku mānyōōruuy :chiichoonēē mālāktānoonēē /ākēēsāruuy nyuun inyeentee kilēē yoo kachirila ma. 16Moonkēt :akwaan kilē akwaan Kōpō Iriin wōloo māngʼēy :Toomirmiiryeenyiin? 17Nēē ngʼam :chiich kōyoonēē, ku kaakungʼam :Iriin chiichoonēē, āmu tiliil :koonyiin aku akwaan Kōpō Iriin. 18Moomēlmēēl keey! Nēē pkootēy :chiich nkōō akwaan kilē angʼoroom kutuup keey nkōō ngʼoroomnyō nyēpō ngʼwēny, ku mārēy kupōk kutaya keey ngʼoroomnyō nyēpō ngʼwēny sikunyōōru ngʼoroomnyoo Iriin. 19Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu kir nyoo āpēy :piich nkōō ngʼwēny kilē pō ngʼoroomnyō ku puch nkōō wōloo mii :Iriin. Kulēē paani mwoorēy :siruut chēpō Iriin kilē, "Nāmēy :ngʼērēpoo Iriin choo pkootēy kilē ku ngʼoroomō nkōō ngʼoroomnyēēngʼwaangʼ." 20/Kiikusir mpō kilē, "Nkēt :Iriin kilē puch :kaapkootuut chēpō piich choo ngʼoroomēēn." 21Kunyuun, kimeelas keey :chiich kilē ipō ngʼoo. Chookwook :piich tōkōl, 22nēē kā Paawulō ntā ku Āpōōlō ntā ku Pēētērō ku kipāyitiinēkwook tōkōl. Nēē kā ngʼwēny, nēē kā sopoon ntā ku meerat, nēē kā aniinee ntā ku pērēētuus choo pkoonēy, ku maakupāywook :tōkōl. 23Āpookwaan Kiriistō akipō mpō Kiriistō Iriin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\