1 Pēētērō 1

1Aneen :nyi Pēētērō, kāāyooytooyiintoo Yēēsu Kiriistō. Āsirwookwaan choo kiikulēwēnook :Iriin, akwaan choo kyoosārāti kōōrootinēēpō Pōōntō, Kalatiya, Kapatookya, Eesya ākōō Piituunnya. 2Kiisip kulēwēnook :Paapa Iriin kēny, ku-isēēnook kērētiipō Yēēsu Kiriistō akuutiliilook :Toomirmiiryeenyiin, saateera iit Yēēsu. Kuupēēruurook :Iriin kitya ākoonyōōru kaalya. 3Kutōrōriit Iriin paapaa Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō nyoo kiiriireeneech kitya kuti ireech /kēētuumēēch nyēpō ārēēny tākēēnyōōru koomāāngʼunō nyoo sāpēy, āmu kiingʼeeta Yēēsu meerat. 4Kitingʼēy pēēruur mu kipsēnkwēt nyoo siintooroot akipō achaan nyoo māpētēy, amānunēy, amēēluluukēē. 5Āmu kiirānēy Iriin, kuriipēēch :kaamuukeenyiin ākōy pērēētuu lēt nyēpō sāruunō. 6Kunyuun āpāypāyiituu akipō ngʼaleechu, mpō nēē /ku-usook nyoo matyaan ākāānyōōruuy nyāriluut choo ngʼuloongʼulēy paannyēēnyi. 7/Kiityāmook /sikēēsōwu kilē ārānēy man Iriin. Kilēē paani /kiitiliilēy ta-aapu nyoo mātēpēē ākōy nkōō ma, /kēētiliilēē mpō kaaraneengʼwoongʼ nyāriluut sikukiil. Nēē /kakee-iraak kilēē nyoonēē, /kēēlooswook, /akēētōrōōrook, /ākēēkoonyitook pērēētuunoonēē wārākēē :Yēēsu. 8Āchāmēēkwaan Iriin, mpō ntā toomō aroo. Aku mpō ntā moorōōtēy inyeentee aniinee, ku ārānēy ākoonyōōruuy pāypooyō nyoo ōōw nyoo moomii kiyoo kuutēēnēē, 9nēē a-it lēt nyēpō kaaraneengʼwoongʼ nyoonēē ku pērēētuuni /kusārwook. 10Kiingʼoor :ōōrkooyiipō Iriin chēpō kēny wōloo sāruuntook :inyeentee nkōō chamateenyiin. Kiiwāsēy :ōōrkooyiichoochēē kitya akuusyookēy kusōwu ngʼaleechu. 11Kiiwāsēy kusōwu pērēētuu nyoo chōōnēē :Kiriistō ākōō wōloo chōōntooy. Kiingʼoor :Toomirmiiryoo Kiriistō nyoo kiimii āriingʼwaangʼ ngʼwoonin nyoo kiinyōōruuy :Kiriistō kupōk aku nēē mii lēt /kēētōrōōr. 12Kiingʼuuti :Iriin ōōrkooyiichoochēē kilē kiimā-iriisōōt ngʼaleechu nkōō pērēētuusyēkwaak, aku iriisōōt nkōō pērēētuusyēkwook. /Kiikwoomwook lōkōōyichu kāroomēēn kupunuunō kaamuukaa Toomirmiir nyoo /kiikuuyookuunō kipsēnkwēt. Ngʼal :chu choo mārēy mpō :malaykeen kisōwu. 13Kunyuun oo, anamee mēt kiyoonēē kyaateer. Āriip keey ākoomoongʼu pēēruur nyoo ānyōōruuy nēē kungʼoongʼu :Yēēsu Kiriistō. 14Kilēē paani akwaan laakōōpō Iriin, ateer iit inyeentee. Kimaatuup rāyiityō nyoo kyootingʼēy kitoomō /āsōwu inyeentee. 15Ātililiituu nkōō kir aka tōkōl nyoo ā-irēy, kilēē paani tiliil :Iriin nyoo kikuurook. 16Mwoorēy :siruutēpō Iriin kilē, "Ātililiituu, āmu ātiliil :aneen." 17Kitingʼēy Paapa nyoo mēēsyookēy chiich akutilchinii piich tōkōl kiirwook kutuup keey ākōō wōloo kiiku-irta. Kunyuun, awara inyeentee ākoomāngʼiisyō kilēē too mu ngʼwēny. 18Ānkēt :akwaan kilē /kiikee-alaak /akēētyookunēēnook ātēpuut choo mātoorētēy kir choo kyoonyōōrchi kuukōtiinēkwook. /Maaku-aleenaak tukun choo pētsōōt choo lēē peeteen ntā ku kōōlti, 19aku kērētiipō Kiriistō chēpō koomānuut, inyeentee ku waawaa keecha nyoo tiliil aku lipoop. 20/Kiikiikēēlēwēn /kitoomō /kee-ir ngʼwēny aku /kiikēēngʼoongʼu nkōō pērēētuusyēchu pō lēt akipō akwaan. 21Kiingʼeeta :Iriin Kiriistō meerat akuutōrōōr sootiirēē keey Iriin ākoomoongʼu inyeentee kupunuunō Kiriistō. 22Kunyuun oo, āmu kyookoonyit ngʼālyoontoo man akyootiliil keey ākāānyōōru chamat nyēpō man nkōō wōloo mii choo ātuupchō, āchoomnyō nyuun kitya nkōō moo ākoongʼo. 23/Kikeenamaak nyēpō ārēēny kupunuunō ngʼālyoontoo Iriin nyoo sāpēy ākōy. Sopooni rēēl ku māchōōnēē kāsuryoon nyoo rookēy, aku chōōnēē kāsuryoon nyoo mārookēy. 24Mwoorēy :siruut kilē, "Lēē :piich tōkōl suus, akilēē tōrōōrnātēēngʼwaangʼ taapta. Yoomsōōt :suusēk, akurarak :taapuk, 25aku mātilēē nyuun :ngʼālyoontoo Iriin ākōy." Ngʼālyoontooni ku lōkōōy choo kāroomēēn choo /kikēē-āmwook.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\