1 Pēētērō 3

1Kumārwook :mpō chēēpyōōsōōy ākoonyit pooyikwook, si nēē tāyēy :akwaaneek ngʼālyoontoo Iriin, kuurēēwu :ātēpuutēkwook choo kāroomēēn kucham Iriin mpō ntā maangʼalaal kir, 2āmu rōōtēy kilē tiliilō ātēpuutēkwook ākoowārēy Iriin. 3Āmootiirēē keey tukun choo irook ālēku pukatay, kilēē paani ā-irtooy puutēkwook ntā ku ālookēy kariipō kaat chēpō kōōlti ntā ku sirōōy choo lēē pukatay. 4Karaam nyuun pukataanti nyēpō ōr kusiir nyēpō saangʼ, tala akuuminiingʼiitēy keey. Nyoonēē ku mārookēy akichāmēy :Iriin kitya. 5Kiisālēy keey nkōō oor nyoo lēē nyoonēē :chēēpyōōsōōy choo tiliilēēn choo kiipō taay choo kiitiirēē keey Iriin. Kiikoonyitēy pooyikwaak, 6kilēē paani kiikoonyitēy :Saara Apraam ākiikuurēy kilē kiptaayaanteenyiin. Akwaan tiipiipō Saara, nēē ā-irēy ngʼal choo kāroomēēn kumoowārēy. 7Akwaan pooy, ātēpii nkōō chēēpyōōsōōkwook nkōō oor nyoo karaam ākookoonyitēy kilēē piich choo kuskuso, āmu ārāmtooy tōkōl sopoon nyoo rēēl. A-ira kilēē nyoonēē /simakukarta soowuutēkwook. 8Mārēy nyuun ātingʼēēkwaan tōkōl kāāpkootuut choo karkeey ākootēērchinii keey riiruut. Āchoomsōōt kilēē piich choo tuupchō, āriirēē keey ākoominiingʼiitēy keey. 9Maaraayta rāyiityō nkōō rāyiityō, āmoomuulsyō nēē /kumuulook, wōloo nyuun āsoomchii pēēruur pichoochēē muulook, āmu mwoorwook :Iriin kilē, nēē a-ir kilēē nyoonēē /kēēpēēruurook. 10Mwoorēy :Iriin nkōō siruut kilē, "Chiich nyoo mārēy kupaypayiit akuuro pērēētuus choo kāroomēēn, kuriip ngʼalyaptiinyiin mangʼalaal rāyiityō akuriip kuutiinyiin kimamwa ngʼuurnan. 11Akuwarakeera rāyiityō, aku-ir ngʼal choo kāroomēēn. Akuwas :inyeentee kaalya akituup. 12Rōōtēy koonyiipō Iriin choo irēy man, akitēērēy soowuutēpō pichoochēē. Aku nyuun tuuchinii patar choo irēy ngʼōōki." 13Ara ngʼoo nyoo irwook nyaa ra nēē ā-irēy choo kāroomēēn? 14Aku nēē anyaril akipō kir nyaa karaam nyoo kaa-ir, ānyōōruuy pēēruur. Āmoowāriisyō amaa-iim keey. 15Ākoonyitō Kiriistō kilēē Kiptaayaantēēngʼwoongʼ. Makaat ku āchēpootēēn ākōy, taamuuka āwālchi chiich aka tōkōl nyoo kateepeenaak akipō kiyoo āmoongʼuuy. 16Aku nēē ā-irēy kilēē nyoonēē, a-ir nkōō tāloosyō kimii koonyit. Akanya kutililiituuy :kaapkaatuutēkwook, sukunam :sōōrnān pichoochēē ngʼāloolēēnook nyaa ra akipō kiyoo karaam nyoo ā-irēēkwaan kilēē piipō Kiriistō. 17Kaykay /keenyariilaak, āmu kaa-ir kir nyaa karaam, nēē chāmēy Iriin, kusiir ku kaa-ir kir nyaa ra. 18Āmwoorēy kilēē nyoonēē āmu, mpō ntā kii-irēy man :Kiriistō, ku kiima akipō piich choo māpō man, tākuurēēwu :pichoochēē wōloo mii :Iriin. Kiima :inyeentee āsip ākoongʼo akipō ngʼōōkiipō piich tōkōl. /Kiikupar pōōrtanyiin, aku /kiikiisoop toomirmiir 19akiwō kwoomtoochi toomirmiirēy choo rātootēēn. 20Kii toomirmiirēy :chu choo kiimaakoonyit Iriin kēny, paani kiimurtooy :Iriin kitēēkēy :Noowa mēēli. /Kiikusāru piich choo ngʼērin choo kiimii mēēliinoonēē kupunuunō pēr akii sisiit :pichoochēē kipaat. 21Lēē :pērēēchoochēē pērēēpō kaapaatiisana, choo sāruuy piich paanyēēnyi nēē ran ngʼeetataa meerat nyēpō Yēēsu Kiriistō. Mēē-uuntooy :kaapaatiisana simnyoontoo pōōrpō chiich, aku kunyōōru kaapkootuut choo tiliilēēn akipō Iriin. 22Kiikiwō :Yēēsu kipsēnkwēt akimii ēēruu taay nyēpō Iriin kupāytooy malaykeen tōkōl ākōō pāytooyik kipootō choo tingʼēy kaamuuka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\