1 Tiimōti 1

1Aneen nyi Paawulō kāāyooytooyiintoo Yēēsu Kiriistō nyoo kiilēwēnān :Iriin Sāruuniintēēnyoon kupunuunō Yēēsu Kiriistō nyoo kuumoongʼuuy. 2Āsiruun inyēēn Tiimōti nyoo āchāmiin kilēē wēēriinyuun nyoo /kuurānēy ākēēpāyiisyēēchinii tōkōl Iriin. Kuupēēruurin :Paapa Iriin ākōō Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō. Kuriireeniin akiinyōōru kaalya. 3Kilēē yi kyoomwooruun, paani kyoomii āwēētii Makeetoonnya, ku mārēy itēpēē Ēpēēsō siimwoochi piich kukaaman keey meeneet tukun choo mā pō man. 4Ikany kukaaman keey kumārārchi piich siiyēēn chēpō Yāwuutik chēpō kēny choo mēētoorētēy kir aka tōkōl. Āpuuy :ngʼaleechoochēē kwiintaan. Mēētoorētēy piich kumāngʼiisyō sopoon nyēpō man akutiirō keey Iriin. 5Nēē kumii kēē-isuuy piich, kēēmārchinii kunyōōru choomnyoot nyoo chōōnēē moo nyoo rēēl, aku-ir kir nyoo nkēt kilē pō man akutiirō keey Iriin. 6Kiikuchuunnyō :piich walak maakutiirēē keey Iriin akunam ngʼal choo mēētoorētēy kir. 7Mārēy :pichoochēē kilēku koonēēt chēpō ngʼātuut amēēnkēt nyuun kir nyoo mwoorēy mpō ntā irtooy keey kilē kuunkēt. 8Kiinkēt kilē kāroomō :ngʼātuut, nēē /kupāyiisyēērō nkōō oor nyaa karaam. 9Kiinkēt mpō kilē /maakukōōnu ngʼātuutēchu akipō piich choo tiliilēēn. /Kiikukōōnu akipō piich choo mā tiliilō ākōō choo māchāmēy /keepayta. Pō :ngʼātuutēchu piich choo mēēwārēy Iriin ākōō kipngʼōōkiis. Pō :ngʼātuutēchu piich choo rumēy sikiikwaak ākōō piich walak. 10Pō murēn nyoo rwēēy nkōō cheepyooso nyoo mā cheepyooseenyiin ntā ku cheepyooso nyoo rwēēy nkōō murēn nyoo mā poonteenyiin. Pō murēn choo āpēy keey ākōō piich choo chōōrēy piich. Pō piich choo mēlmēēliisyēy ākōō choo toomchinii piich ngʼal ākōō kir aka tōkōl nyoo mānāmēy keey nkōō koonēētuut chēpō man. 11Miitō koonēētuutēchoochēē lōkōōy choo kāroomēēn choo /kiikukōōnaa a-amtaata. Kiipkoonēē :lōkōōyichoochēē pō kwōngʼuut wōloo mii Iriin nyoo loosunoot. 12Ā-ōōchinaa Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō kōōnkēy nyoo kiikōōnān kaamuuka, āmu kiirootaa kilē aneen chiich nyoo /kutiirēēnoon keey. Kiilēwēnān ā-irchi pāyiisyeenyiin, 13mpō ntā kyoongʼāloolēēyaa inyeentee nkōō oor nyaa ra ākoonyāriilootēy piichiich. Kiriireenaan :Iriin nkōō yoonēē āmu kiimoonkēt kir nyoo kyoo-irēy akiitoomō aran inyeentee. 14Kiinyōōwaa :Kiptaayaantēēnyoon kaat, āmu kiichamaa, mpō ntā kiimēērookēē /keechaman. Kii-iran acham inyeentee ākootiirēē keey. 15Pō man ngʼālyoontooni aku karaam kuuran :chiich aka tōkōl: Kiichōōnēy :Yēēsu nyoo Meesaaya ngʼwēny kusāru kipngʼōōkiis. Aku aneen :akoongʼo nkōō pichoochēē nyoo kyoochō kipngʼōōkiyoon nyoo mātingʼ /keemwa! 16Kiiriireenaan nyuun :Iriin nyoo kyoochō kipngʼōōkiyoon kwōngʼuut kusiir piich tōkōl choo kiikulēēlchi inyeentee sikungʼuutuunō :Yēēsu Kiriistō yoonēē murtaareenyiin tōkōl. Nēē muukēē /kēēsārwaa ākoonyōōru sopoon nyēpō ākōy, kuumuukēē mpō /kēēsāru piich walak. 17Kunyuun, loosunoot akuukoonyitoot :Iriin nyoo pāytooyiisyēy ākōy nkōō ākōy, aku nyoo mākuurōōtēy. Lēē nyoonēē. 18Wēēriinyuun, Tiimōti, āmwooruun ngʼaleechu kutuup keey nkōō ngʼal choo kiikumwooruun :ōōrkooy. Nēē tuupēy ngʼaleechoochēē, kuutoorētiin sii-ama pooryoot nyaa karaam 19akiitas taay itiirēē keey Iriin akii-ir kiyoo inkēt kilē karaam. Kiikutay :piich walak ku-ir kilēē nyoonēē ākiikupētyō. 20Walak nkōō pichoochēē kiiku-ir kilēē nyoonēē ku Umeenaayo ākōō Aleekisaanta. Kyootētō pichoochēē kupa ēēruun chēpō Syeetaani sikupa kusōwu kilē mā maraat kungʼalaala Iriin nkōō oor nyaa ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\