1 Tiimōti 3

1Pō man ngʼālyoontooni. Nēē mārēy :chiich kuuntōrōōrchi piich chēpō Kiriistō, ku kaakulēwēnchi keey pāyit nyēpō koonyit. 2Ku maraat nyuun, :kāāntōōyiintoonoonēē ku chiich nyoo mātingʼēy lēēluut. Mārēy ku chiich nyēpō cheepyooso ākoongʼo aku chiich nyaa chikanaat, nyoo nkēt kiyoo irēy, nyoo koonyitoot, nyoo tookēy too aku chiich nyoo muukēy kuunēētiisyō. 3Mā maraat ku chiich nyoo lēē kipōōkityoon ntā ku kipriiriyoon. Makaat ku chiich nyoo tala amākwiintoochinii chiich, aku mā chiich nyoo chāmēy :rōōpiyō. 4Makaat ku chiich nyoo nkēt kuriip katanyiin kukaraam. Mārēy kuuro kilē koonyitēy akutēērēy inyeentee :laakōōchiich. 5Nēē mēēmuukēy :chiich kuriip katanyiin kukaraam, oo, kuumuukēy kuriip kilē nee kaaniisaa Iriin? 6Mā maraat /kēēlēwēn chiich nyoo toomō kukiil nkōō ngʼālyoontoo Iriin kuuntōrōōrchi piich walak. Nēē /kilēwēn chiich nyoo lēē nyoonēē, kuumuukēy kulas keey, /Kēērwoochi nyuun kilēē wōloo kiikuurwoochiintō Syeetaani. 7Makaat kāāntōōyiintoonoonēē ku chiich nyoo koonyitoot nkōō wōloo mii :piich choo toomō kuuran Iriin simachuut ngʼērēpoo Syeetaani /akeengʼalaala nkōō oor nyaa ra. 8Makaat :toorētiipō piich chēpō Kiriistō ku piich choo koonyitootēēn choo māsākēy ngʼalyap, mā kipōōkitiis, ama piich choo chāmēy :rōōpiyō. 9Mārēy kuukiilchi keey ngʼālyoon nyēpō man nyoo /kiikēēngʼoongʼwēēch aku-irēy kir nyoo nkēt kilē pō man. 10Kutoomō /keekwar kilēku toorētiipō piipō Kiriistō, kumārēy /keetyamta. Ku nēē /kaakeero kilē mātingʼēy ngʼālyoon, /kēēchāmchi kilēku toorētiik. 11Mārēy :mpō chēēpyōōsōōy choo lēē toorētiik ku piich choo koonyitootēēn, choo māmwoorootēy seemseem. Mārēy ku chēēpyōōsōōy choo chikānootēēn /ākēērānēy nkōō kir aka tōkōl. 12Makaat toorētiik kutingʼēy cheepyooso ākoongʼo aku chiich nyoo riipēy laakōōchiich ākōō katanyiin nkōō oor nyaa karaam. 13Chiich aka tōkōl nyoo kaaku-ir nyaa karaam kuuloongʼuuy keey nkōō wōloo mii ngʼālyoontoo Iriin akunyōōru koonyit akukiil nkōō man nyēpō Yēēsu Kiriistō. 14Kaasiruun ngʼaleechu ākoopkootaa soonyeen nkōō moonyuun kilē lēēkit āchō wōloonēē, 15si nēē koo ratan :ngʼala nkōō wōli, ku ānkēt wōloo maraat kutēptō :piich chēpō Kiriistō. Pichoochēē ku choo kiikwar :Iriin nyoo sopoot kilēku kaaniiseenyiin. Pichoochēē ku kiptālēny aku tiiriir choo tiirēy man. 16Ngʼālyoon nyēpō man kilē ōōw :kiyoo kiikungʼoongʼwēēch :Iriin ku nyi: /Kiikunam inyeentee kilēē chiich aka tōkōl, kingʼuutu :Toomirmiir nyoo Tiliil kilē pēērēy keey. Kiiro :malaykeen. /Kiikyaamtaata inyeentee nkōō kōōrootin. /Keeran inyeentee mu ngʼwēny, /ākēē-āp kiwō im wōloo mii :tōrōōrin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\