2 Kōōriintō 11

1Asoomook amurta nēē atas :aneen taay angʼalaal kilēē sālwō. 2Āriipook kilēē wōloo riiptooyook Iriin. Ālēēkwaan cheeroos nyoo kyoomārchaa saan aku saantaanoonēē ku Kiriistō. 3Aku āwārchinii kilē muukēē /kēēchuunyookwaan ataya areengʼwoongʼ nyoo karaam nyoo kyoonāmchi keey Kiriistō kilēē paani kiimēlmēēlēy :kipaangʼwa Aawa. 4Lēē yoo āchāmēēkwaan nēē chō :chiich aka wōloo āmii aku-āmwook akipō chiich aka nyoo makarkeey nkōō Yēēsu nyoo kyoomtoochaan, ntā mpō nēē amwook akipō toomirmiir aka nyoo ngʼulēy nkōō nyoo kyoonyōōru, ntā nēē āmwook lōkōōy walak choo makarkeey nkōō choo kyaaran. 5Moopkootaa kilē amanangʼ kusiir akwaaneek choo toroorēy keey kilē kāāyooytooyiik. 6Moomuukēy akarkeeyiit nkōō ngʼālooliin nyoo /kikiineet wōloo /kungʼālooltooy, aku ātingʼēy nyuun ngʼoroomnyō. Āpkootēy kilē kyaarookwaan ngʼoroomnyoonoonēē āmu kikēēngʼuutwook nkōō oortin chaa chaangʼ. 7Kyoo-āmwook lōkōōy choo kāroomēēn chēpō Iriin nyoo maraakaak kir. Kyoo-āp keey ngʼwēny /sikēē-āpkook parak. Ara kyaa-iraa kir nyaa ra? 8Kyaamar :aneen rōōpiyō chēpō kaaniiseen chēpō kōōrootin walak saamuuk ā-āmwook lōkōōy choo kāroomēēn. 9Aku paani kiikumii nkōō akwaan, akurārwoon rōpiyō ku kiimootō chiich aka tōkōl nkōō akwaan nyikiisin āmu kikōōnān choo kutuupchō choo kiipkoonēē Makeetoonnya kiyoo kyoomārēy. Kyooriip keey kilē mookōōnook nyikiisin nkōō oor aka tōkōl ākootāsēy taay ā-irēy kilēē nyoonēē. 10Kilēē paani miitēēnoon :man nyēpō Kiriistō, ku moomārēy kukōōnān rōpiyō :chiich mpō ākoongʼo nkōō kōōroo Akaaya. 11Āmu nee saa-ir :aneen kilēē nyoonēē? Ara, āmu moochāmook? Nkēt :Iriin kilē āchāmook. 12Ātāsēy taay ā-irēy :aneen kilēē nyōōnēē simanyōōru :pichu pārooyin nyoo tēēnēēnēēch keey. 13Mā kāāyooytooyiik :pichoochēē chēpō man. Ngʼoolook :pichu, aku-irēy keey akwaaneek kilē kāāyooytooyiipō Kiriistō. 14Mākwōngʼuut ngʼālyoontoonoonēē āmu irēy keey mpō Syeetaani kilēē malayka nyoo āpuuy lēpooyin. 15Kunyuun, mā ngʼālyoon nyēpō kwōngʼuut nēē ka-ir keey :piich choo pāyiisyēēchinii Syeetaani kilēku choo irēy pāyit nyēpō man. Pēētii kunyōōruuy siitēēngʼwaangʼ pichoochēē kutuup keey nkōō wōloo lēē :ātēpuutēkwaak. 16Āmārēy nyuun alas keey kiitēēn. Moo-irēy kilēē nyoonēē soo-āpoon kilēē :chiich nyoolēē sālwō. Ntā nēē āpkootēy kilē aneen sālwō, ataakaan kilēē wōloo /kutooktooy sālwō. 17Nēē āngʼāloolēy ālāsēy keey kilēē nyi, ku moongʼāloolēy kilēē wōloo kātāngʼālooltooy :Kiptaayaan, aku āngʼāloolēy kilēē chiich nyoo lēē sālwō. 18Kilēē paani lāsēy keey :piich chaa chaangʼ kilēē wōloo lāstooy keey :piich chēpō ngʼwēny, akany alasaa keey mpō kilēē nyoonēē. 19Kyaacham :akwaan nyuun choo āngʼōrōōmō kitya ātēērēy choo lēē sālwēy. 20Āchāmēēkwaan āmurtoochinii pichoochēē irook ōōtwook, akusārēēnook tukuukwook, mēlmēēlook, aku āpēy keey parak ntā kumuulook mpō. 21Muutyō āmu kiimākitingʼēy kaamuuka nyoo yāmēy kee-irwaak kilēē nyoonēē. Nēē lāsēy keey :pichoochēē, akany alasaa keey, mpō ntā sālwoonti :nyoonēē. 22Epuraanik :pichu? Aneen mpō nyoonēē. Israayeelik :akwaaneek? Aneen mpō nyoonēē. Pō kōpō Apraam? Nku āpaaneen mpō. 23Pāyiisyēēchinii :akwaaneek Kiriistō? Nku ā-irchinaa mpō kusiir akwaaneek. (Āngʼāloolēy kilēē chēēpkōōsoot.) Kyookiil keey nyēpō kwōngʼuut. /Kiikeerataanwaan asip chaa chaangʼ, kēētwooroonwoon choo mēē-iitiisyēy, aku kyaachirila meerat kunyil akunyil. 24Kiitwoorān :Yāwuutik kunyil muut sitiit choo lēē sosom nkōō sokool. 25/Kiikeelapeenaan kaarya kunyil sōmōk /akeewiireenaan mpō pērēētuu aka korin. Kyoowēērō mēēliin choo kiiputiisyō nkōō araaray kwēēn asip sōmōk. Ātēpō pērēētuu aka araaray kwēēn langʼa ākōō pērēēt. 26Āmii oor pērēētuus tōkōl. Kyaachirila meerat mu ēēnwoon, chēēlōsōōs, piich chēpō kōōrēēnyuun ākōō mpō piich walak, mu kōōrootin, mu suur kwēēn, mu araaray, ākōō mpō piich choo kuurēē keey tuupchōōsyēk. 27Kyoopāyiisyō ākiilēy keey āmoorwēēy pērēētuus walak. Kiikwaaman piri nkōō maral akyaarukuutaanu keey. Kiikwaaman yoomēt āmu kiimootingʼēy sirooy choo yāmēy. 28Aku kitas keey nkōō choochēē tōkōl, ku ā-iimchinii keey kitya wōloo tāstooy taay :kaaniiseen nkōō wōltō tōkōl. 29Nēē miitō :chiich nyaa tawarar, ku aneen tawarar kitya, aku nēē mētō :piich kaaraneengʼwaangʼ, ku paanta āmētooy mpō. 30Aku nēē āmārēy alas keey, ku ālāsēē keey tāwārāryēēnyuun. 31Nkēt :Iriin nyoo loosunoot ākōy, nyoo paapaa Kiptaayaan Yēēsu Kiriistō kilē āmwooraa man. 32Kiimii :chiich aka ngʼwēnyuu pāytooyiin Areeta nyoo kiiryoontooy Tamaskaas. Kimwooru :chiichoonēē kilē /kēēriip koopooruu kōōroonoonēē /sikeenaman, 33/kiikuuchuutan nyuun soompur /akēēkoortoorēēnoon koongʼ nyoo kiimii tēēnkō nyēpō kōōroonoonēē. Achirilaa nyuun ēēruunēchiich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\