2 Kōōriintō 2

1Apkaat :aneen nyuun kilē moomāraa areer āruutoowook saanyiteenaak ngʼal. 2Nēē anyiteenaak ngʼal oo, ku ngʼoo nyoo iraa apaypayiit? 3Kyaasirwaak nyuun parwanōōnēē nyoo kātoochōōnēy. Ntā kāāchōōn ku koo-iimoon nyoo kātoopāypooyoon. Ātingʼēēnook man kilē kupāypāyiituuy :tōkōl akipō pāypooyeenyuun. 4Kyoosirwook āriirēy, akungʼwaanaa :moo. Kiimoo-iraa kilēē nyoonēē saa-iraak ānyitiisyēē, kyoomāraa nyuun āsōwuukwaan wōloo āchāmtooyook. 5Chiichi kiikunyit piich ku mēēlē kiinyitaa kitya, nku kiinyitaakwaan kusiir aneen. Āpkootēy kilē ānkēt :akwaan ngʼaleechu. 6Kiikuyam chiichoonēē ngʼala choo kiitilchi chaa chaangʼ nkōō akwaan paani /kiikiirwoochinii. 7Ku maraat nyuun paannyēēnyi ānyōōchii kaat akaacheer simama :moonyiin nēē nareek kusiir. 8Āsoomook nyuun kilē achama chiichoonēē. 9Kyoosirwook āmāraa āsōwu nēē āmuukēy atuup kir aka tōkōl nyoo kyoomwooraa. 10Nēē koonyōōchi chiichōōnēē kaat, ānyōōchinaa mpō kaat nkōō taayuu Kiriistō akipō akwaan nēē kāmii :kir nyoo mārēy /kēēnyōōchi kaat. 11Kyaa-ir kilēē nyoonēē simēēmēlmēēlēēch :Syeetaani āmu kiinkēt oortineechiich. 12Nēē mii paani kaa-it Turoowa kilē saa-amta lōkōōy choo kāroomēēn akipō Kiriistō aroo kilē kiikiikuyootwoon :Kiptaayaan oor. 13Aku kimootingʼēy nyuun kaalya āmu kitoomō ku-ituuna tuupcheenyuun Tiitō wōloonēē amiikwaan. Āmwoochaa nyuun piich saaysērē ākoowaa Makeetoonnya. 14Loosuunoot nyuun :Iriin nyoo kiikuupēlwēēch Syeetaani kupunuunō Kiriistō. Pāyiisyēērēēnēēch :Iriin kēēmwoochinootō piich walak akipō pāypooyō nyoo tingʼēy :chiich nyoo nkēt inyeentee. Itinii :pāypooyoonoonēē kāmōōs tōkōl kilēē kir nyoo ngʼuutooy nyaa anyiny. 15Kiikarkeey :achaan nkōō taayuu :Iriin nkōō kir nyoo ngʼuutooy nyaa anyiny paani kingʼuutinii ngʼaleepō Kiriistō piich choo mii /kēēsāruuy nkōō choo mii kupētsōōt. 16Nkōō wōloo mii :choo mii kupētsōōt, kisāsēēch aku-ir nyoonēē akwaaneek kumēērō. Ku nkōō wōloo mii piich choo mii /kēēsāruuy, kichāmēēch aku-ir nyoonēē akwaaneek kunyōōru sopoon nyēpō ākōy. Ara, ngʼoo nyoo yamaat kwaamtaata lōkōōyichu kāroomēēn? 17Mākuwāsēēchaan ngʼālyoontoo Iriin rōōpiyō kilēē wōloo wāsēē piich chaa chaangʼ. Āmu Iriin nyuun nyoo kiiyookwēēch, kēēmwoorēy ngʼal chēpō man choo kinyōōrchinii wōloo mii :Kiriistō kilēē piich choo kēēyooku :Iriin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\