2 Kōōriintō 7

1Tuupchēēnichuuch, kilēē paani /kiikiiyoomiisēēch tukuuchu ku maraat kēētiliilō keey nkōō wōloo mii :kir aka tōkōl nyoo nyēērēē pōōr nkōō sopoon nyēpō chiich. Kēēkiilō keey kēēlēku piich choo tiliilēēn ākēēkoonyitēy Iriin. 2Lēyyē, ātyookiisyēē akaachameech. Maaku-irchi chiich aka tōkōl kir nyaa ra amaakunyeeree ātēpuut chēpō chiich aka tōkōl amaakusaree chiich aka tōkōl kir. 3Mēēlē āmwooraa ngʼaleechu ārwookook. Kyoosip āmwoorwook kilē āchāmook kitya ākēēmii tōkōl nēē kāchōōnēy :sopoon ntā ku meerat. 4Āsirwook parwaani nyoo mootingʼēy koowāriisyō ākoolāsēy keey akipō akwaan. Kacheeran ngʼaleekwook choo /kaakēēmwoorwoon aku kōōnān apaypayiit mpō ntā kumii :nyaril. 5Nēē mii paani kaki-itu Makeetoonnya, ku maakunyōōru kiimuny. /Kikiinyariileech nkōō oor aka tōkōl. /Kēē-usēēch, ākēētingʼēy kāāwāriisyō akipō akwaan. 6Aku kiicheereech :Iriin nyoo chēērēy piich choo tingʼēy kāāwāriisyō paani kāwō kichō :Tiitō. 7Mēēlē kiikupāypāyiitu kipaat āmu kichō :Tiitō, aku kiikuchēēriisyō mpō āmu kyaacheer :akwaan inyeentee nkōō wōloonēē. Paani kāmwoorwoon :Tiitō kilē āmook :ēēmō kilē ntā kaarootaan, nkōō kāāwāriisyō nyoo kiinamaak akipō ngʼaleechu kii-irisyō, akuureer kumwoorwoon kilē ārānēy ākoochāmēēkwaan ngʼaleechu āmwoorwook, ānyōōru pāypooyō nyoo ōōw. 8Mpō ntā ki-iraak :parweenyuun āmuyēē, ku mēē-iimoon kilē kyooyooku. Kyoopkootēy kilē kyaa-ir kir nyaa ra paani kyooyookuuy āmu kyoonkēt kilē ngʼwoonchinook nyoo matyaan. 9Apaypay aniinee āmu kyooyookwook parwaanōōnēē. Mēēlē āmu kiingʼwoonchook, aku āmu kii-iraak āwāliisyēē. Kunyuun, /kiingʼwoonchook kilēē wōloo kiimārtooy :Iriin, ku maaku-ir :achaan nyuun kir nyoo ngʼāmook. 10Muukēy nyuun kupāyisyēērō :Iriin ngʼwoonin kuwal chiich, /ākēēsāruunō chiichoonēē ngʼōōki. Karaam :ngʼwoonin nyoo lēē nyoonēē. Aku ngʼwoonin nyoo mākōōnuuy walat ku-āpuuy meerat. 11Aroo kee mpō kiyoo kiikwoopkook :ngʼwoonintoni choonēē wōloo mii Iriin: Kiiku-iraak ātēē keey Iriin ākootililiitu. Kiiku-iraak ānārēēchii chiich nyoo kiiku-ir lēēluut ākoowāriisyō akipō kiyoo kiiku-ira. Kiiku-iraak ātēpi āmārēy kir nyēpō man ākoomārēy achuul ngʼālyoontooni, ākootō chiich nyoo kiikuleel siiteenyiin. Āmu kyaa-ir ngʼaleechu tōkōl kāroomēēn, kungʼuutuuy kilē kyootiliil keey. 12Kunyuun oo, paani kyoosirwook, mēēlē kyoosirēy kipaat akipō chiichi kiiku-ir ngʼal chaa raacheen ntā akipō nyoo /kiikēē-irchi ngʼal chaa raacheen. Kyoosirēy kilē soosōwuukwaan nkōō taayuu Iriin kilē kyookōōnēēch keey kilē siiny. 13Kiikucheereech :ngʼalēēchoochēē tōkōl. Kitas keey nkōō chēēruutēkwook, ku kiikupāypāyiitu keeroo kilē kyaapaypaay :akwaan Tiitō āmu kyaa-ir kukaalyan :mētinyiin. 14Kyoomwoochi Tiitō wōloo ālāstooy keey akipō akwaan, amēēlē kyaanyaaltaan nyuun. Kulēē paani kii man :kir aka tōkōl nyoo kiikumwoorwook, kupō man wōloo ālāstooy keey akipō akwaan. 15Chāmook :Tiitō nee pkaat kilē kyootēērchiikwaan tōkōl ngʼalēēchoochēē akaataak inyeentee nkōō koonyit. 16Apaypay :aneen kitya paannyēēnyi āmu ātiirēēnook keey kilē siiny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\