2 Tiimōti 2

1Wēēriinyuun, Tiimōti, ikiil, āmu inkēt kilē chāmiin akutiiriin :Yēēsu Kiriistō. 2Tukun chaa chaangʼ choo kiiteer :inyēēn aneet :aneen piich chaa chaangʼ ku āmāraa nyuun ineet :inyēēn piich choo tiirēē keey Iriin choo muukēy kuuneet piich walak. 3Ikiringʼ nyaril ākōō achaan kilēē chiich nyoo āmēy pooryoot nyaa karaam akipō Yēēsu Kiriistō. 4Nēē chuut keey :chiich nyēpō luk pāyiisyōōn walak, ku maakuumuukēy kuupaypaay chiitō nyoo ōōw nyoo pāytooy lukēē. 5/Mākuutēnii chiich kuutwō nyēpō kiiripō ākōy kutuup ngʼātuut chēpō kiiripō. 6Pāliin nyoo kiilēy keey kwoomēy pareek chēpō taay. 7Tiimōti, ipkooti keey kiyoo āmwooraa, āmu maraat ku-irin :Kiptaayaan isōwu ngʼaleechu tōkōl. 8Makaat inamee mēt kilē kiingʼeeta meerat :Yēēsu Kiriistō nyoo kiichōōnēē kōpō Tāwuti. Āmu ā-āmtootēyaa lōkōōy choo kāroomēēn, 9/keenyariilan ākōy /keeratan kilēē yoo kaanyeeraa ngʼal. Aku mēēmuukēē nyuun /keerat ngʼālyoontoo Iriin. 10Ārānēy akiringʼ kir aka tōkōl akipō piich choo kiikulēwēn :Iriin, sikusāru akwaaneek :Yēēsu Kiriistō akunyōōru sopoon nyēpō kwōngʼuut nyēpō ākōy. 11Pō man ngʼālyoontooni. "Nēē kakumēērō mu Kiriistō kēēmāngʼiisyēy ākōō inyeentee. 12Ku nēē kukiringʼ :achaan, ku pākēēpāytooy ākōō inyeentee. Ku nēē kutay inyeentee, kiwō kutāyēēch mpō :inyeentee. 13Mpō ntā mā kupō man, kupō man inyeentee, āmu mēēmuukēy kutay keey." 14Makaat ipkooti piich ngʼaleechu āmwooruun. Imwoochi nkōō taayuu Iriin kilē moopooryēēchinii ngʼal. Moomii :kir mpō kiitēēn nyoo toorētēy kwiintaanichoochēē, akuumuukēy kuululuuk kāāpkootuut chēpō pichu tēērēy. 15Ityam wōloo imuuytooy i-ir pāyiisyēēngʼuungʼ nkōō oor nyaa karaam nyoo chāmēy :Iriin siiryoongʼēē taayuu Iriin kumēētingʼēy kāāwāriisyō. Makaat ineet ngʼālyoon nyēpō man kilēē paani lēē. 16Istoorēē keey imwoorootēy ngʼal choo mānāmēy keey ākōō ngʼālyoontoo Iriin. Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu, piich choo chuutēy keey ngʼal choo lēē choochēē, kutāsēy taay kulōōwiituuy nkōō wōloo mii :Iriin. 17Āmootēy :koonēētiisyoo pichoochēē piich kilēē paani āmootēy :chēēsēērkēēch kēēlpō chiich. Walak nkōō pichoochēē ku Umeenaayo ākōō Pilēētō 18choo kichuunnyēērō ngʼālyoon nyēpō man. Mwoorēy :pichu kilē ki-ira kēny :ngʼeetataa meerat kululuukaata kaarana nyēpō piich walak. 19Mpō ntā lēē nyoonēē, kutākuuryoongʼoot :kiptēlēny nyēpō Iriin ākēērōōtēē siruutēchu mwoorēy kilē, "Nkēt :Iriin piich choo lēē chaachiich." Aku "Chiich aka tōkōl nyoo chāmēy Kiptaayaan ku maraat kuwala nkōō rāyiityō." 20Nkōō kō aka tōkōl nyoo ōōw ku miitō :kikoompeen choo /kiku-irtaara ta-aapu ākōō chēpō peeteen. Miitō mpō choo kiiku-irtaara keet ākōō chēpō tangʼat. /Kupāyiisyēērēē kikoompeen chēpō koonyit /kēēpāyēy too, ku chu mā pō koonyit /kēēpāyiisyēērēē pērēētuu aka tōkōl. 21Kunyuun, nēē tiliil keey :chiich aka tōkōl, kulēkuuy kikoompō nyoo tiliil nyoo muukēy :chiich nyēpō koot kupāyiisyēērō nkōō pāyit aka tōkōl nyaa karaam. 22Tiimōti, istoorēē keey mākuut chēpō pōōrpō naran chēpō rāyiityō akiituup oor nyēpō man, nyēpō kaarana, nyēpō choomnyoot ākōō kaalya. I-ir kilēē nyoonēē ākōō piich choo sooyēy Iriin nkōō moo nyoo tiliil. 23I-istoorēē keey kwiintaan chēpō sālwoonti. Inkēt inyēēn kilē āpuuy :ngʼaleechoochēē riiri. 24Machamaat nkōō kipāyityoon nyoo irēy pāyiisyoo Kiptaayaan ku-ir riiri. Makaat kutalayiit nkōō wōloo mii :chiich aka tōkōl, kuuneet nyaa karaam akimurtooy ngʼal chaa chaangʼ. 25Ku nēē mii :piich choo kwiintoochinii inyeentee, ku maraat ku-isu pichoochēē muutyō akutingʼēē moo kilē muukēy :Iriin ku-ir akwaaneek kuwāliisyō tākusōwu man. 26Kuumuukēy nyuun :akwaaneek kusōwu man sikuchirila ngʼērēpoo Syeetaani nyoo kiikunam siku-ir kiyoo mārēy :inyeentee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\