Pāyiisyōōnik 24

1Kii nēē kaakusiirtō :pērēētuus choo lēē muut kungʼeetee /keemut Paawulō kiwō wōloo mii :Pēēliisi, kiwō :Tisiintēē nyoo Ōōw nyoo /kiikukuurēē Ananiiya ākōy Kayisareeya. Kiiwō ākōō kāāntōōy walak ākōō chiich aka nyoo /kikukuurēē Tērtuulō nyoo kii ngʼālooliin nyēpō kwōngʼuut. Kyoopchi riiruutēkwaak chu kiimwoortoorēē Paawulō pāytooyiintēē Pēēliisi. 2Kii nēē /kaakēēkuur Paawulō kiwō kō, kutoowu :Tērtuulō kumwoochi Pēēliisi riiruutēkwaak akipō Paawulō kilē, "Pāytooyiintooni koonyitoot, kiikēēpāypāchi pāyuunātēēngʼuungʼ nyēpō kaalya nkōō pērēētuus chaa chaangʼ. Kii-ir mpō nyaa karaam paani kiisip iiroo taay akiwalaawal ngʼal walak sukutas taay :kōōrooni kukaraam. 3Pāytooyiintooni koonyitoot, kichāmēēchaan pāyuunātēēngʼuungʼ nkōō wōltō aka tōkōl nkōō oor aka tōkōl nkōō pāypooyō nyoo /mākyoomu. 4Kunyuun oo, pāytooyiintooni, kir nyoo ōōw ku āsoomiin kile meechaas itēērwēēch kiyoo kumārēy kēēmwooruun nkōō nwookin akipō chiichi. 5Kiikeeroo kilē mii :chiichi kwoopuuy nyaril kōōrooni. Ngʼēētinii :chiichi riiri Yāwuutik tōkōl nkōō kōōrēē tōkōl. Inyeentee mpō nyi ntōrōōrchinii piich choo kuurēē keey Naasareetik. 6Kiityam mpō :chiichi kuululuuk Kōpō Iriin. Kii-ir :ngʼālyoontoonoonēē /keenam chiichi. 8Kunyuun oo, paani kēērwoochi chiichi, isōwuuy :inyēēntēē kilē koo man :kiyoo kumwoorēēchaan akipō chiichi." 9Kiiran :Yāwuutik tōkōl akimwa kilē kii man ngʼaleechoochēē. 10Paani kāmwoochi :pāytooyiintoonoonēē Paawulō kungʼalaal, kilē :Paawulō, "Ānkēt :aneen kilē nkōō kēnyiis chaa chaangʼ choo kiikusiirtō, inyēēn nyoo kitilchinii piich ngʼal nkōō kōōrooni. Apaypay atuuk keey nkōō taayuungʼuungʼ. 11Imuukēy mpō isōwu kilē nkōō pērēētuus taman nkōō ārēēny choo kiikusiirtō, ku kyoowō Chēērusālēēm āwooloosu Iriin. 12Maanyōōrwoon mpō :murēchu rwookoon nkōō kōōkwooni ākwiintoochinii keey nkōō chiich aka tōkōl nkōō Kōpō Iriin, ntā ā-irēy riiri mu sinakōōki, ntā nkōō mpō wōltō aka tōkōl nkōō Chēērusālēēm. 13Māmii mpō :kiyoo ngʼuutuunēē :murēchu kilē man :ngʼaleechu mwoorēy :akwaaneek akipō aneen. 14Wōloo nyuun, ārānēy nkōō taayuungʼuungʼ kilē āloosuuy Iriintoo paapatiinēchooch kilēē chiich aka tōkōl nyoo tuupēy araanoonēē mwoorēy :pichu kilē mā pō man. Ārānēy mpō tukun choo /kiikeesir nkōō kitaapuu ngʼātuut chēpō Muusa ākōō kitaapuu ōōrkooy. 15Āmii ākēnēy Iriin kilēē paani kēnēy :murēchu kilē ngʼēētyēērēē meerat :piich tōkōl choo tiliilēēn nkōō choo tingʼēy ngʼōōki. 16Kunyuun oo, āmii ātyāmēy nkōō pērēētuu aka tōkōl āriip keey ku maa-ir ngʼālyoon nyaa ra nkōō taayuu Iriin ākōō piich. 17Kyoowēērēē Chēērusālēēm ākoowō amangʼ saangʼ kēnyiis chaa chaangʼ. Nēē ityō, āchōōn Chēērusālēēm ā-āpchi piichuuch tukun sukuutoorētō keey ākoo-irchi Iriin kōrōs. 18Paani kyoo-irēy ngʼaleechoochēē kinyōōrchoon :murēchoochēē piriiruu Kōpō Iriin. Kimoomii :piich chaa chaangʼ nkōō aneen, akiimoomii riiri aka tōkōl. 19Kiimii :Yāwuutik walak chēpō Eesya choo kiimii yoonēē. Kā :akwaaneek chu kātāmii taayuungʼuungʼ kumwooruun ngʼaleekwaak nēē tingʼēy ngʼālyoon akipō aneen. 20Ntā nēē mālēē nyoonēē, ikany kumwooru :pichu mii yēēnyi nēē mii ngʼālyoon nyaa ra nyoo kinaman āti kyoomii taayuu kāāntōōyiipō kaapkiirwook, 21kingʼātu kir ākoongʼo nyoo kyaamwaa nkōō taayuungʼwaangʼ kilē, '/Kākiirwookān āmu ārānēy kilē ngʼēētyēērēē meerat :piich choo kiikumēērō.' " 22Nēē mii lētuun, kumwooru :Pēēliisi nyoo kiinkēt araa Yēēsu kukaraam /keekar kōōk. Kumwa kilē, "Kaakar :aneen kōōkwooni ākōy ku-itu Lusiya nyoo ryoonchinii askari si nēē ngʼat atil :aneen ngʼaleekwook." 23Kumwoochi :Pēēliisi āskāriintēē aka nyoo ōōw nyoo kiimii yoonēē kilē /kēēriip Paawulō /ākēētē pārooyin kuwēētii saangʼ, /ākēēchāmchi mpō choorweeyichiich kwoopchinii kir nyoo kiimārēy. 24Kii nēē siirtō :pērēētuus choo ngʼērin kuchō :Pēēliisi ākōō cheepyooseenyiin Turusiila nyoo kii Chēēpyāwuutyoon akuuyooytō /pākēēkuurchi Paawulō. Kii nēē itu :Paawulō kungʼalaala kilē mārēy kutiirō keey :piich Yēēsu Kiriistō. Kiteer :Pēēliisi ngʼaleechoochēē. 25Paani katas taay :Paawulō kungʼalaal akipō /kee-ir man, wōloo mārēy kuriiptō keey piich, ākōō mpō pērēētuu nyoo kipa /kēērwoochinii piich, kuwāriisyō :Pēēliisi akilēēchi Paawulō, "Kanya kuyam choochēē aniinee. Imuukēy iwēēchi keey ākōy pērēētuu aka nyoo kookuuriin." 26Kii nēē irēy :Pēēliisi kilēē nyoonēē, ku kiimārēy kilē kunyir :Paawulō inyeentee kuut. Kiiyooytooy /pākēēkuurchinii Paawulō kuumēn akwoomēy lōkōōy. 27Kii nēē siirtō :kēnyiisyēk ārēēny, kuukeer :chiich aka Pēēliisi nyoo /kiikukuurēē Pōrkiiyō Pēēstō kilēē pāytooyiintoo kōōroonoonēē. Āmu kiimārēy :Pēēliisi kuupaypaay Yāwuutik, kumētō Paawulō ku rataat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\