Pāyiisyōōnik 28

1Kii nēē ku-it araarayta tapan āmoomii :chiich nyoo kyaam :kir, keepa kēēsōwu kilē /kiikukuurēē kōōroonoonēē kiikwēēn pēr Maalta. 2Kitaakeech :piich chēpō kōōroonoonēē nkōō oor nyaa karaam akuuloorwēēch mā āmu kiikiikutoowu kurōōpēn akukartitiit :kōōrēē. 3Kiwō :Paawulō kukwaraata kween. Paani mii kuutēnii kweenik maat, kuchōōnō :kipaangʼwa kweenichoochēē āmu kāsyool :mā akunoornoorchi keey ēēruu Paawulō. 4Kii nēē ro :piich chēpō kōōroonoonēē kipaangʼwaanoonēē kānoornoorchi keey ēēruu Paawulō, kumwoochi keey kilē, "Ākōy ku rumiin :chiichi. Āmu nēē kaakuumuuk mpō kuchirila meerat nyoo kātānyōōruuy mu araaray, ku tākutuupēy :nyaril inyeentee nyoo maakuumuukēy kuchirila meerat." 5Kilēlēchi :Paawulō kipaangʼwee mā amaa-irta :kir inyeentee. 6Kiipkootēy :piich kilē pkoonēy pōōrtanyiin ntā kuuput akima. Kikānyiisyō :pichoochēē kulōōwiit kilē kuurō kiyoo irēē nkōō wōloo mii :Paawulō. Kii nēē ro kilē moomii :kiyoo kyaam Paawulō, kuwal :pichoochēē kaapkootuutēkwaak akilē, "Pō Iriin :chiichi." 7Kiimii :paraatina choo kiilēēkitēē yoonēē kii iriisyēērēē ngʼaleechoochēē choo kiipō Pupliiyō. Kii chiich Pupliiyō nyoo kii pāytooyiintoo Rooma mu kōōroonoonēē kiikwēēn pēr. Kitaakeech nkōō katanyiin kēētēpi kaayoonēē pērēētuus sōmōk. 8Kiimnyoonēy :āpootaa Pupliiyō akiimii rwoon kitōōk. Kiilārēē :mā akumāntēērēē :moo kērēti. Kiwō :Paawulō kō kuukonoor ēēruunēchiich poontoonoonēē akusoochi, kusop :poontoonoonēē. 9Kii nēē kaaku-iriisyō :ngʼaleechoochēē, kupka :piich tōkōl chēpō kōōroonoonēē choo kimnyoonsōōt, kuusoop :Paawulō. 10Kiikoonyitēēch :pichu nkōō oortin chaa chaangʼ nyoo kii nēē it :pērēētuuni kiikumārēy kēēpēēchii keey, kukōōnēēch :pichoochēē tukun tōkōl choo kiikumārēy. 11Kii nēē rook āroo sōmōk, keenam paan keepeeree mēēlii aka nyoo kiimuungʼō kōōroonoonēē kilē kusiirtō :āroo chēpō kērtiityō. Kiichōōnēē :mēēliinoonēē Aleekisaantrya /ākiikukuurēē 'Saram Kastoor ākōō Polukis.' 12Kiikupa ākōy kee-it ārii aka yoo /kiikukuurēē Sirakuusa wōloo kiikutēpi pērēētuus sōmōk. 13Keengʼeetee yoonēē pō Sirakuusa akeepa ākōy Rēkiyō. Nēē mii pērēētuuni kiituupēy nyoonēē, kuchōōnō :yoomēt kamas pō ēēruu taay. Keepa nyuun ākōy kee-it Putēyōōli nkōō pērēētuu nyēpō ārēēny. 14Kēēnyōōrchi wōloonēē pō Putēyōōli tuupchēēnik walak choo kiitaakeech kēētēpii nkōō akwaaneek pērēētuus tisap. Kēēmēti yoonēē mēēlii akeepeeree keel ākōy Rooma. Lēē nyoonēē nyuun wōloo kiiku-itita yoonēē. 15Kii nēē tākēēmii Putēyōōli, kiteer :choo kituupchō nkōō Rooma kilē kiikimii kēēpēētii wōliinēē. Kuutōrōōkwēēch :walak Siiroo Āpiiyō, kupka :walak kukānyiisyō nkōō Koorin sōmōk choo /kiimuungʼēē. Kii nēē ro :Paawulō pichoochēē, kumwoochi Iriin kōōnkēy akicheera. 16Kii nēē ku-it Rooma, /kēēchāmchi :Paawulō kimangʼ inyeentee ākityōōn ākēētō āskāriintēē ākoongʼo nyoo riipēy. 17Kii nēē siirtō :pērēētuus sōmōk kungʼeetee kee-ita Rooma, kukuur :Paawulō kāāntōōy chēpō Yāwuutik kupka tuuyoot. Kii nēē kaakuutuuyō keey :pichoochēē, kumwoochi :Paawulō akwaaneek kilē, "Murēchu, /kiikunaman nkōō Chēērusālēēm /ākēēmētyoon ēēruunēpō Rooma, aku maamwaa kir nyaa ra akipō piichooch, aku maangʼalaalee mpō ku ra ātēpuut chēpō paapatiinachooch. 18Kuurwookwoon :piich chēpō Rooma akimar kuutyaaytaan, āmu kiimoomii :kir aka tōkōl nyoo kyaa-ir nyoo kiirookēē /keekeetan. 19Kii nēē tay :Yāwuutik kilē /mākiityooktoon, aroo kilē kaykay /kēērwookwoon nkōō taayuu kōōkwoo Kayisaari mpō tāmoomii :kir nyaa ra nyoo āchōōnēy āmwoorēy kilē kii-irwaan :piichuuch. 20Ngʼālyoontoonyēēnyi nyoo ka-iran āsoom ānyōōrwook sikeengʼalaalee tōkōl. Arataat :aneen nkōō āngʼōōchu pō kāriin akipō Meesaaya nyoo kēnēy :piich chēpō Israayeel tōkōl." 21Kuwālchi :pichoochēē Paawulō kilē, "Toomō kēēnyōōruuchaan ngʼālyoon aka tōkōl nyoo chōōnēē Chuuteeya akipō inyēēn. Aku maamwoorwēēch :mpō piichooch choo pkoonēē wōloonēē kir aka tōkōl nyaa ra akipō inyēēn. 22Kumārēy keeteera kilē ipkootēēnyēēn nee, āmu kiinkēt :achaan kilē mii :piich chaa chaangʼ kumwoorootēy ngʼal chaa raacheen akipō pichu pō Yēēsu." 23Kutēērchiinō nyuun :pichoochēē nkōō Paawulō pērēētuu nyoo pēētiiy kutuusōōt. Kii nēē it pērēētuunoonēē, kutuuyēēchi :piich chaa chaangʼ yi kitēpuunēē :Paawulō. Kiirārchi :Paawulō pichoochēē ngʼal kungʼeetee koorōōn ākōy kosoliny. Kimwoochi :Paawulō pichoochēē lōkōōy chēpō pāyuunātoo Kaa Iriin akupāyiisyēērō siruut chēpō Muusa ākōō chēpō ōōrkooy kungʼuutiinō piich kilē kii Meesaaya :Yēēsu. 24Kiiran :piich walak kiyoo kiimwoorēy :Paawulō, kimaakucham :walak. 25Kuchuunchuunnyō akitoowu kupēēchi keey. Kitoomō kupēēchi keey, kilēēchi :Paawulō, "Kiimwoochi :Toomirmiir nyoo Tiliil paapatiinakwook man, paani kiimwoorēy kupunuunō Isaaya kilē, 26'Wiyō wōloo mii :pichu akiiwēēmwoochi kilē: Ātēērtooy ākootēērēy, amoosōwuuy nyuun kir aka tōkōl, āmārārtooy ākoomārārēy, amoorōōsēy nyuun kir aka tōkōl. 27Āmu kii-ururiituuy pichu :mētēwēy, akiikukāriisyō :iitiikwaak, akukōryō :koonyiikwaak. Ntā kēēmuukēē kuumararta :koonyiikwaak, akuyootisyō :iitiikwaak, akusōwu nkōō mētēwēyiikwaak, tākiikuwāliisyō akichaman āsoop :aneen akwaaneek.' " 28Kitas taay nyuun :Paawulō kumwoochi pichoochēē kilē, "Kaykay nyuun āsōwuu kilē kiikucham :Iriin kusāru piich choo mālēē Yāwuutik akitēērtooy :akwaaneek." 30Kitēpō :Paawulō wōloonēē kēnyiis ārēēny. Kiitēpuunēē koonyiin nyoo kiitētooy rōōpiyō. Kiitookēy piich tōkōl choo kāruutoochi inyeentee, 31akwoomchinii akipō pāyuunātoo Kaa Iriin nyoo kiimēēwāriisyēy. Moomii :chiich nyoo kiitaya inyeentee kuuneet piich akipō Kiptaayaan Yēēsu Kiriistō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\