Pāyiisyōōnik 5

1Kiingʼeet nyuun :chiitō aka nyoo /kiikukuurēē Ananiiya ākōō cheepyooseenyiin Sapiira kwaalta pareengʼwaangʼ. 2Kuchoomnyēēchi kuutuuchi keey rōōpiyēēk walak. Kyoop :Ananiiya rōōpiyēēk chuuchō walak akiwō kuutē kāāyooytooyiik. 3Kumwoochi :Pēētērō Ananiiya kilē, "Āmu nee sēēchāmchii keey Syeetaani kuti imēlmēēl Toomirmiir nyoo Tiliil, akiituuchi keey rōōpiyēēk walak choo kēēnyōōrchi paree? 4Kitoomō i-aalta paree, ku kii nyoongʼuungʼ paree, i-aalta ntā kumee-alta kilēē yoo ichāmēy. Paani kyaalta, ku kii chookuuk :rōōpiyēēk. Āmu nee tee-ira ngʼal choo lēē chu? Mēēmēlmēēl inyēēn chiich, kēēmēlmēēl Iriin." 5Paani kateer :Ananiiya ngʼaleechu, kuuput akima. Kiiwāriisyō :piich tōkōl choo kiiteer kiyoo kii-ira. 6Kupka :murēn akupa kurata anka pōōrtanyiin akupa kutup. 7Paani kāsiirtō :saayitiisyak sōmōk, ku-itu :cheepyoosoo Ananiiya nyoo kiimēēnkēt kiyoo kiikiiku-ira. 8Kuteepa :Pēētērō cheepyoosoonoonēē kilē, "Mwoorwoon, rōōpiyēēk chu tōkōl choo koonyōōru paani kaa-alta paree?" Kilē :cheepyoosoonoonēē, "Ēē, tēēnō choochēē." 9Kumwoochi :Pēētērō inyeentee kilē, "Āmu nee saachama ākōō poontēēngʼuungʼ atyam Toomirmiir nyēpō Iriin? Roo kee, mii kurkat :piich choo kātākutupēy poontēēngʼuungʼ, akukālāpiin mpō." 10Kuuputi :cheepyoosoonoonēē kēēlyēēpō Pēētērō akima. Kupka kō :pichoochēē kātākutupēy Ananiiya. Kunyōōru cheepyoosoonoonēē kaakima. Kusut saangʼ akupa kutupchi yoo lēēkitēē poonteenyiin. 11Kichōōnchi :nyōkōōryō kaaniisee tōkōl ākōō mpō piich tōkōl choo kiiteer akipō ngʼaleechoochēē. 12Kii-ir :kāāyooytooyiik ngʼal chaa chaangʼ chēpō kwongʼuut nkōō wōloo kiimii piich, akuururuuchi keey :tōkōl Sōpōōtwoo Sōlōmōōn. 13Kii moomii :chiich nyoo kiitakukany kuunaamta keey kāāyooytooyiik, mpō ntā kiingʼāloolēē :piich akwaaneek kuutōrōōrēy. 14Kitas taay :piich chaa chaangʼ, murēn ākōō chēēpyōōsōōy, kusiku akicham Kiptaayaan, akuutuuyō keey ākōō walak choo kiikuuran. 15Kii-ir :ngʼaleechoochēē pō kāāyooytooyiik /keemutu piich saangʼ choo kiimnyoonsōōt ākēēmōkōōnchi kitōōktiin ākōō muurtin nkōō oortin kilē si nēē siirtō :Pēētērō kulap kitōōntōryēēnyiin pichoochēē walak kusopyō. 16Kupkaana :piich chaa chaangʼ kōōrootin choo kii lēēkitēē Chēērusālēēm kupka yoonēē. Kiimutu :pichoochēē piikwaak choo kiimnyoonsōōt ākōō choo kii-iimēy :Toomirmiirēy chaa raacheen. /Kēēsoop pichoochēē tōkōl. 17Kyoomchi ngʼat koongʼ :Tisiintēē nyoo Ōōw ākōō choorweeyichiich choo kiilēē Satukaay kiyoo kii-ir :kāāyooytooyiik. 18/Keenam kāāyooytooyiik /akeerat. 19Nēē mii langʼatuunoonēē, kuchō :malayka nyēpō Iriin akichō kuyaat kurkoot chēpō korkoreet akuyootu kāāyooytooyiik. Kimwoochi :malaykayaantee pichoochēē kilē, 20"Apee ākōy Kōpō Iriin ākoopoomwoochi piich ngʼaleek tōkōl akipō sopooni rēēl." 21Kii nēē yyeech :kōōrēē, kupa :kāāyooytooyiik ākōy Kōpō Iriin kilēē paani /kiikumwoochinii akitoowu kuunēētiisyō. Kii nēē itu :Tisiintēē nyoo Ōōw ākōō piichiich, kukuur kāāntōōy tōkōl chēpō Yāwuutik kilē kupka kōōkwoo kāāntōōy tōkōl chēpō Israayeel. Kuuyooytō /keepa /keemutu kāāyooytooyiichoochēē nkōō korkoreet. 22Kii nēē it :askariik wōli kiipa /kēērāti kāāyooytooyiichoochēē, kumākunyōōru. Kuwārākiisyō akupa kumwaarta kilē, 23"Kā nēē ku-it korkoreet, keepa kēēnyōōru kukaraat kōōt nyaa karaam akimii :askariik kuriipēy kurkootiik. Kii nēē kiyaat kurkee, ku maakinyōōrchi :chiich mpō ākoongʼo koot." 24Paani kateer :chiitō nyi kiipāytooy askariik chēpō Kōpō Iriin, akuteer mpō :tisiik choo ēēchēēn ngʼaleechoochēē, kwootyō, akipō ngʼaleechoochēē. 25Kuchō :chiich aka kumwoochi akwaaneek kilē, "Ateera! Miitō :pichoochēē koorātēy kuunēētiisyēy nkōō piriiruu Kōpō Iriin." 26Kiwō :chiichoonēē kiipāytooy askariik ākōō piichiich akupa kuumutu kāāyooytooyiik. Kiimāpāyiisyēērō takat sukuumutu kāāyooytooyiik āmu kiiwar :akwaaneek kilē kiimuukēy kuwiira :piich akwaaneek korin. 27Paani kapa /keemut kāāyooytooyiichoochēē taayuu kōōkwoo Yāwuutik, kiteepa ngʼal Tisiintēē nyoo Ōōw. 28Kumwoochi :Tisiintoonoonēē Ōōw kilē, "Kiikiikēēmwoorwook kilē mātoonēētiisyootō nkōō kaarinaani pō chiichi. Aroo nyuun kiyoo kaa-ir. Kyaamta koonēētiisyēēngʼwoongʼ kuyāmu Chēērusālēēm tōkōl ākoomwoorēy kilē achaan chu kiikupārēy chiichi." 29Kuwālchi :Pēētērō ākōō kāāyooytooyiik walak kilē, "Maraat keewara Iriin kusiir piich. 30Kiingʼeeta :Iriintoo paapatiinēchooch Yēēsu meerat nyoo kyaakeet paani kyoopārchi kimurtooyoon. 31Kaakuutōrōōr :Iriin kiwō im akimii ēēruunyiin nyēpō taay sukupayta akusāru piich. Sukunyōōru pārooyin :piich chēpō Israayeel kuwāliisyō sukunyōōchi :Iriin kaat ngʼōōkiikwaak. 32Achaan chu kimwooruuy ngʼaleechu akumwooruuy mpō :Toomirmiir nyoo Tiliil nyoo kiitē :Iriin piich choo tēērēy iit ngʼālyoonteenyiin." 33Kii nēē teer :kōōkwoonoonēē ngʼaleechoochēē, kungʼwoonchi nyoo kiipkaat kuukeet kāāyooytooyiichoochēē. 34Kiimii nyuun :Pārisooyiintēē aka kōōkwoonoonēē nyoo /kiikukuurēē Kaamalyeel. Kii koonēētiin nyēpō ngʼātuut nyoo kiikoonyitēy :piich tōkōl. Kingʼeet :chiichoonēē nkōō kōōkwoonoonēē akimwaarta /keemut kāāyooytooyiik kupa saangʼ kipōk. 35Paani kaakupa saangʼ :kāāyooytooyiik, kungʼāloolchi :Kaamalyeel pichoochēē kilē, "Pichu pō Israayeel, apkaat kukaraam kiyoo mārēy ā-irchi pichu. 36Nkōō kēnyiis choo ngʼērin choo kaakusiirtō, kiichō :aka nyoo /kiikukuurēē Teewuutaas nyoo ki-irta keey kilē inyeentee ku chiich nyoo ōōw. Kutuup :piich chaa chaangʼ inyeentee choo kiimuukēy ku-it pokol angʼwan. /Keekeet inyeentee /akeesareet piichiich tōkōl. Kungʼata yoonēē :ngʼaleechiich. 37Kuureer kichō :Chuuta nyēpō Kalilaaya nkōō pērēētuus choo /kiikuu-iitēy piich tōkōl. Kituup :piich inyeentee. /Keekeet mpō inyeentee /akeesareet piichiich. 38Kunyuun oo, nkōō ngʼaleechu, āmwoorwook kilē āmētēē pichu āmoo-irchi kir nyaa ra. Akanya kupēēchi keey āmu nēē chōōnēē :kiyoo mwoorēy :pichu wōloo mii :piich, ku mā-irēy kir. 39Ku nēē chōōnēē wōloo mii :Iriin, ku moomuukēy akarta pichu, āmu āmuukēy ānyōōru keey āpooryēērēē Iriin." Kiiwarak :ngʼaleechoochēē pō Kaamalyeel kaapkootuut chēpō pichoochēē. 40/Kēēkuur kāāyooytooyiik kupa kō /ākēēpir. Paani /kaakēēpir, /kēēmwoochi ku matakungʼalaalaateera kaarinaa Yēēsu, /akeengʼunta kupēēchi keey. 41Kipeera kōōkwoonoonēē :kāāyooytooyiik kupāypāyō āmu kii ngʼālyoon :nyoonēē nyēpō koonyit kilēē paani kiicham :Iriin kilē kunyaril :akwaaneek akipō kaarinaa Yēēsu. 42Kitas taay :kāāyooytooyiik kwaamta pērēētuu aka tōkōl nkōō piriiruu Kōpō Iriin kilē Yēēsu ku Meesaaya, kupa kō ākōō kō kuunēētiisyootēy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\