Pāyiisyōōnik 6

1Nēē mii lētuun, paani kiimii kichoongʼiituuy :piich choo kiicham kutuup Iriin, kukwiintoochi keey :Yāwuutik choo kiingʼāloolēy kuutii Kirik ākōō choo kiingʼāloolēy kuutii Epuraan. Kiikwiintoochi keey āmu kiimwoorēy choo kiingʼāloolēy Kirik kilē /kusāsēy mōsōōkiikwaak /kēēchārēy āmiisyō. 2Kukuur nyuun :kāāyooytooyiik choo kii lēē taman nkōō ārēēny piich tōkōl choo kiicham kutuup Iriin akimwoochi kilē, "Mā pō man kēēmētēē :achaan kee-amta ntā keeneet ngʼālyoontoo Iriin akeecharta āmiisyō. 3Kunyuun oo tuupchēēnichooch, akwara piich tisap choo tookuunoot kilē /kiikiinyiriit Toomirmiir nyoo Tiliil akungʼōrōōmō, sikēētēē pichoochēē kipāyu ngʼaleechwēēchu. 4Sikēēkōōnuuchaan keey nkōō saayeet akee-amta ngʼālyoonteenyiin." 5Kipāypāchi :piich tōkōl ngʼaleechoochēē pō kāāyooytooyiik. /Keekwar Siteepaano, chiich nyoo tiirēē keey Yēēsu akiinyir Toomirmiir nyoo Tiliil. Walak choo kiikukwar ku: Pilip, Prokoraas, Nikanoora, Timoon, Parmeena ākōō Nikoolaas nyoo kiipō Antyookya, chiich nyoo kiicham ātēpuut chēpō Yāwuutik. 6/Kēēmuti pichoochēē kāāyooytooyiik. Kisoochi :kāāyooytooyik pichoochēē akuukonoor ēēruunēkwaak. 7Kuyāmu nyuun :ngʼālyoontoo Iriin kōōrēē akutas taay kuchaangʼiit :piich choo kiicham Iriin nkōō Chēērusālēēm. Kucham :tisiik chaa chaangʼ kuuran lōkōōy choo kāroomēēn. 8Kiipēēruur :Iriin Siteepaano nyoo kiitingʼēy kaamuuka nyoo ōōw. Kitoowu :Siteepaano ki-ir ngʼal chēpō kwōngʼuut akungʼuuti piich tukun chēpō kwongʼuut. 9Kiitoowu :piich walak kupōlchi keey nkōō Siteepaano. Kiikuurēē keey :pichoochēē "Piich chēpō sinakōōki choo /kiikeetyaayta." Kii Yāwuutik :pichu chēpō Kurēēnō ākōō Aleekisaantrya. Kiipkoonēē walak Kiliikya ākōō Eesya. 10Aku nyuun, kiimaamuuk :pichoochēē ngʼoroomnyoo Siteepaano āmu kii-ir :Toomirmiir nyoo Tiliil Siteepaano kungʼalaal nkōō ngʼoroomnyō. 11Kunyir kuut :pichoochēē piich walak kumwa kilē, "Kiikuteer kumwoorēy :Siteepaano ngʼal chaa raacheen akipō Muusa ākōō Iriin." 12Kii-ir :pichoochēē piich, kāāntōōy ākōō mpō koonēēt chēpō ngʼātuut, kuroochiituuy nkōō wōloo mii Siteepaano. /Keenam Siteepaano /akeemut ākōy kōōkwō. 13/Keemutu piich choo kiipa kuutoomchi ngʼal choo maa-ir. Kiimwoorēy :pichoochēē kilē, "Māmētooy :chiichi kungʼāloolēē nyaa ra akipō koonyoon nyi tiliil ākōō ngʼātuut chēpō Muusa. 14Kaakeeteer kumwoorēy :chiichi kilē syoorēy :chiichi /kukuurēē Yēēsu nyēpō Naasareet kōyi akuwal ātēpuut choo kiikōōnēēch :Muusa." 15Kiiroot :kōōkwoonoonēē tōkōl kiimii yoonēē Siteepaano. Kuuro kilē karkeey :tokochtiinyiin nkōō nyēpō malayka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\