Pāyiisyōōnik 8

1Kiichamta :Sāwulō meeraa Siteepaano. Nkōō pērēētuunoonēē, keenyariil kaaniisee mu Chēērusālēēm nyēpō kwōngʼuut. Kiiryātoochi :piich chaa chaangʼ choo kiikucham Iriin kōōroo Chuuteeya ākōō Samariya. Kingʼātu :kāāyooytooyiik akwaaneek nkōō Chēērusālēēm. 2Kiitup Siteepaano :piich walak choo kiikoonyitēy Iriin aku-uur inyeentee. 3Kungʼeetee yoonēē, kutoowu :Sāwulō kuwasaata piich chēpō Kiriistō. Kiiwēētootēy kō aka tōkōl kunāmootēy murēn ākōō chēēpyōōsōōy aku-ir akwaaneek keerat. 4Kyaamtaata :pichoochēē /kiikuuryeeta ngʼālyoontoo Iriin nkōō wōltō aka tōkōl yoo kiipa. 5Kiwō :Pilip ākōy kōōr nyēpō Samariya akiwō kwaamtaata lōkōōy kilē Yēēsu ku Meesaaya mu wōloonēē. 6Kii nēē teer :piich ngʼal choo kyoomu Pilip nkōō tukun chēpō kwongʼuut choo ki-irēy, kuyēpchi iit kukaraam kiyoo kimwoorēy. 7Kipkaana :toomirmiirēy chaa raacheen piich chaa chaangʼ akuunchōōsōōt. Kiisāpyō :piich chaa chaangʼ choo kiimēērtooroot pōōrwēy ākōō choo kiingʼwoolsōōt. 8Kipāypāyiituuy nyuun :piich tōkōl chēpō kōōroo Samariya. 9Kiimii :chiich nyoo /kiikukuurēē Siimnyōn nyoo kiimāngʼēy yoonēē pō Samariya. Kiicham ku-irēy tukun chēpō kwōngʼuut choo kii-ir piich chēpō Samariya kukwōngʼyō. Kiilāsēy keey kilē inyeentee ku chiich nyoo ōōw. 10Kiitēērchi :chiich aka tōkōl chiichoonēē ngʼaleechiich, choo ēēchēēn nkōō choo mēnkēēchēēn, akiimwoorēy kilē, "Tingʼēy :chiichi kaamuuka nyoo chōōnēē wōloo mii :Iriin." 11/Kiikuyēpchi iit ngʼaleepō chiichoonēē āmu kiikiiku-ir ngʼal chēpō kwōngʼuut kunyil chaa chaangʼ. 12Kii nēē ran :pichoochēē ngʼaleepō Pilip paani koo-āmchi :Pilip lōkōōy choo kāroomēēn chēpō Kaa Iriin nkōō chēpō Yēēsu Kiriistō, /keepaatiisan murēn ākōō chēēpyōōsōōy. 13Kiiran :mpō Siimnyōn Yēēsu /akeepaatiisan. Kii nēē /kakeepaatiisan :Siimnyōn, kutuupaata Pilip wōltō aka tōkōl nyoo kiiwō. Kikwongʼ nkōō tukun chēpō kwongʼuut choo kiiro ku-iriisōōt. 14Kii nēē teer :kāāyooytooyiik nkōō Chēērusālēēm kilē kaakucham :piich chēpō Samariya ngʼālyoontoo Iriin, kuuyooytō Pēētērō ākōō Chowaana kupa wōloonēē. 15Kii nēē it :akwaaneek wōloonēē pō Samariya, kusoochi piich kilē kunyōōru Toomirmiir nyoo Tiliil. Kiisa kilēē nyoonēē, 16āmu kitoomō kuchōōnchi pichoochēē :Toomirmiir nyoo Tiliil. /Kikiikeepaatiisan akwaaneek taay nkōō kaarinaa Kiptaayaan Yēēsu kipaat. 17Kuukonoor :Pēētērō ākōō Chowaana pichoochēē ēēruunēkwaak. Kunyōōru :pichoochēē Toomirmiir nyoo Tiliil. 18Paani keero :Siimnyōn kilē kiitē :Iriin piich Toomirmiir nyoo Tiliil paani keekonoor :kāāyooytooyiik ēēruunēkwaak, kuutyam kuutē kāāyooytooyiichoochēē rōōpiyō akimwoochi kilē, 19"Ākōōnoon mpō kaamuukaani si nēē akonoor chiich aka tōkōl ēēruunēchuuch, kunyōōru Toomirmiir nyoo Tiliil." 20Kuwālchi :Pēētērō kilē, "Ipēt nkōō rōōpiyēēkuuk, āmu ipkootēy kilē imuukēy i-alee rōōpiyō kōōnunēywoontoo Iriin. 21Māyāmēy keey i-ir :inyēēn pāyiisyōōni, āmu mākāroomō :kaapkootuut choo itingʼēy nkōō taayuu Iriin. 22Kunyuun oo, walee nkōō rāyiityēēngʼuungʼ akiisoom Iriin kunyōōwuun kaat nkōō kaapkootuut choo lēē choochēē itingʼēy nkōō mukulērtōngʼuungʼ. 23Āmwoorēy kilēē nyoonēē āmu ārōōtēy tuurin pō moo nyoo itingʼēy aku kiikukarteen koongʼ :ngʼōōki." 24Kimwoochi :Siimnyōn Pēētērō nkōō Chowaana kilē, "Āsoomwoon Iriin sumā-iriisyō ngʼaleechu kāāmwoorēy nkōō wōloo āmii." 25Kii nēē kaakwoomchi :Pēētērō ākōō Chowaana piich ngʼālyoontoo Iriin, kuwārākiisyō kuutangʼ Chēērusālēēm. Kimii kupēētii Chēērusālēēm, kwaamtaata lōkōōy choo kāroomēēn nkōō kēēstoon chaa chaangʼ chēpō kōōroo Samariya. 26Nēē mii lētuun, kumwoochi :malaykayaantee aka Pilip kilē, "Wiyō kamas pō taay ākōy inyōōru aree nyoo wēērēy suur kwēēn kungʼeetee Chēērusālēēm ākōy Kaasa." 27Kunam :Pilip paan akitoowu kiwō, nēē mii aree, kutuuyō nkōō chiitō aka nyēpō kōōroo Eetoopya. Kii chiich :chiichi nyoo ōōw nkōō kōōroo Eetoopya, akuuryoonchinii kamas pō rōōpiyō chēpō cheepyoosee aka nyoo kipāytooy kōōroonoonēē nyoo /kiikukuurēē Kantaakee. Kiichōōnēē :chiichoonēē Chēērusālēēm wōloo kiiwō kusooyēy Iriin. 28Paani mii kuurēērēy wōli pō kōōrēēnyiin, kuyaat kitaapuu ōōrkooyoontoo Iriin Isaaya akusooman kimii kariinyiin nyoo kiichuutēy paraasiin. 29Kumwoochi :Toomirmiir nyoo Tiliil Pilip kilē, "Wiyō wōloo mii :kariiniinō akiiriichi." 30Kuurip :Pilip ākōy yoonēē kiimii :chiichoonēē pō Eetoopya. Kiteer :Pilip chiichoonēē mii kusōōmānēy lōkōōy choo mii kitaapuu ōōrkooyoontoo Iriin Isaaya. Kuteep :Pilip chiichoonēē kilē, "Isōwuuy kiyoo mwoorēy ngʼaleechoochēē isōōmānēy?" 31Kuwālchi :chiichoonēē kilē, "Āsōwuuntooy ānō nēē moomii :chiich nyoo kāmwoorwoon?" Kumwoochi :chiichoonēē Pilip kulaangʼ karii sukutēpō nkōō inyeentee. 32Kiimii :chiichoonēē kusōōmānēy siruut choo kiimwoorēy kilē, "/Kiikuurēētō kilēē keecha nyoo /pākēēyēēngʼēy, akiilēē waawaa keecha nyoo mēēritēy paani mii /kēētilēy puut. Amaamwa kir. 33/Kiikumuul /amaakii-irchi man. Moomii :chiich nyoo tākungʼoloolēē koongʼwaangʼ, āmu /kiikēē-āp sāpoontanyiin nkōō ngʼwēny." 34Kumwoochi :chiichoonēē kiipō Eetoopya Pilip kilē, "Mwoorwoon kee, mii kungʼāloolēē keey :ōōrkooyoontooni ntā mii kungʼāloolēē chiich aka?" 35Kutoowuunō :Pilip siruutēchoochēē akimwoochi chiichoonēē lōkōōy choo kāroomēēn chēpō Yēēsu. 36Paani mii :tōkōl kupēētii, ku-it yoo kiimii :pēr. Kumwoochi :chiichoonēē Pilip kilē, "Roo kee pērēēchu. Kārtooyoon :nee tamakuupaatiisanan?" 38Kumwoochi :chiichoonēē chiichi kiiroongʼēy karii nyoo kiichuutēy paraasiin kukany kuuryoongʼ karii. Kurēytō :akwaaneek tōkōl ngʼwēny akupa een akuupaatiisan :Pilip chiichoonēē. 39Paani kāwō kuchōōnō pēr :Pilip nkōō chiichoonēē kii pō Eetoopya, kunam Pilip :Toomirmiir nyoo Tiliil akwoop. Kumaatakuurō :chiichoonēē Pilip kuureer. Kitas taay nkōō paantanyiin, kupaypay. 40/Keepakēērōōti :Pilip yoo /kiikukuurēē Asooto. Kimanaateeree kōōroonoonēē tōkōl, kwoomtootēy lōkōōy choo kāroomēēn ākōy ku-it Kayisareeya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\