Kolosaay 1

1Aneen nyi Paawulō kaasirwaak parwaani kilēē paani kiikulēwēnān :Iriin ālēku kāāyooytooyiin nyēpō Yēēsu nyoo Meesaaya ākoomii nkōō tuupchēēnyoon Tiimōti. 2Kiitookwēēsookwaan piich chēpō Kiriistō choo āmii Kolosaay choo ātiliilō ākootiirēē keey Kiriistō. Kusooyēy kilē kuupēēruurook :Paapa Iriin akukōōnook kaalya. 3Kimwoochinii kōōnkēy Iriin Paapaa Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō pērēētuu aka tōkōl nēē kimii kēēsoowook. 4Kupāypāyō āmu kaakeeteer :achaan wōloo ārāntooy Yēēsu nyoo Meesaaya ākōō wōloo āchāmtooy piich tōkōl chēpō Kiriistō. 5Ā-irēēkwaan kilēē nyoonēē āmu mii ākēnēy kiyoo /kiikuusiintoowook nkōō kipsēnkwēt. Kiisip ateereekwaan ngʼālyoontooni wōloo mii :lōkōōy chēpō man. Choochēē ku lōkōōy choo kāroomēēn 6choo /kiikēē-āmwook. Kilēē paani kaakwoopchi piich pēēruur :lōkōōyichu kāroomēēn akimii kutāsēy taay kuyāmuuy ngʼwēny tōkōl, kilēē mpō paani mii ku-irēē nkōō kwēēnuungʼwoongʼ kungʼeetee pērēētuunoonēē kyootēērēy ākoosōwu man wōloo chāmtooyook :Iriin. 7Kyaateereekwaan lōkōōyichoochēē kāroomēēn Eepapuura, nyoo kupāyiisyēy tōkōl ākēēchāmēy. Inyeentee ku chiich nyoo ranaat akupāyiisyēēchinii Kiriistō sukuutoorētook atuup inyeentee. 8Inyeentee nyi kiimwoorwēēch wōloo āmii āchāmtooy keey nkōō choomnyoot nyoo kiikōōnook :Toomirmiiryēē nyoo Tiliil. 9Kunyuun oo, kungʼeetee pērēētuuni kiikutēērēy akipō akwaan, keetas :achaan mpō taay kēēsoowook pērēētuu aka tōkōl kilē toosōwuu kiyoo mārwook :Iriin nkōō sopoontongʼwoongʼ, ākoonyōōru ngʼoroomnyō nyoo ōōw nyēpō Toomirmiir. 10Paani kaa-ir kilēē nyoonēē, ātēpi nkōō ātēpuut choo mārwook :Kiptaayaan akaa-ir kir aka tōkōl nyoo pāypooyēy inyeentee, ā-irēy ngʼal choo kāroomēēn ākootāsēy taay āsōwu Iriin. 11Kusooyēy kilē ākiilyō nkōō kaamuukeenyiin tōkōl soomuuytooy ākoomurtooy ngʼal tōkōl nkōō tāloosyō ākōō pāypooyō 12āmwoochinii kōōnkēy Paapa nyoo ki-iraak ānyōōru kiyoo /kiikēēchēpchi piich chēpō Kiriistō choo māngʼiisyēy nkōō lēpooyin. 13Kiikusārwēēch :Iriin nkōō pāyuunāt nyēpō Syeetaani akuumuteech keepa pāyuunāt nyēpō Wēēriinyiin nyoo chāmēy. 14Kupunuunō Wēēriinyiin nyoonēē ku /kikeetyaayteech akunyōōwēēch kaat :Iriin ngʼōōkichooch. 15Moomii :chiich nyoo kiikuumuuk kuurō Iriin, aku nyuun itōōntanyiin Kiriistō. Inyeentee nyoo pāytooy tukun tōkōl. 16Tōrōōr :Wēērii āmu /kiiku-ir tukun tōkōl kupunuunō inyeentee, choo mii ngʼwēny ākōō choo mii im, choo /kuurōōtēy ākōō choo /mākuurōōtēy. Ki-irta pāytooyik ākōō toomirmiirōōy choo pāytooyiisyēy aku tingʼēy kaamuuka. /Kiiku-ir tukun tōkōl kupunuunō Wēērii /ākiiku-irēy tukuuchoochēē akipō inyeentee. 17Kiimii :inyeentee kitoomō /kee-ir kir aka tōkōl akutāsēy taay :tukuuchoochēē tōkōl nkōō kaamuukeenyiin. 18Inyeentee ku mētit nyēpō kaaniiseenyiin nyi lēē pōōrtanyiin. Inyeentee nyoo kiitoowunō keey :tukun tōkōl aku inyeentee nyēpō taay kungʼeetee meerat si nēē ngʼat kutōrōriit nkōō tukun tōkōl. 19Kiicham :Iriin nyuun kungʼuutuunō keey Wēēriinyiin nkōō oor aka tōkōl. 20Kiimārēy :Iriin kuuchoomnyō kir aka tōkōl nkōō inyeentee kupunuunō Wēēriinyiin, tukun choo mii ngʼwēny ntā ku tukun choo mii im. Kyoopu kaalya kupunuunō kērētiipō Wēēriinyiin choo /kiikutarta nkōō kimurtooyoon. 21Kyoolōōwēēkwaan ākōō wōloo mii :Iriin akyoorōōtēy Iriin kilēē puunyoontēēngʼwoongʼ āmu kyoo-irēy ngʼal chaa raacheen. 22Paannyēēnyi nyuun, ku kiikuuchoomnyook :Iriin ākōō inyeentee kupunuunō meeraa Kiriistō si nēē ngʼat apa wōloo mii :Iriin ātiliilō nyoo mootingʼēy ngʼālyoon. 23Si nēē ngʼat ā-iti ngʼaleechu, ku mārēy atas taay aran Kiriistō akaanam ngʼālyoonteenyiin kumēētimtiimook :chiich. Maakany /kēēchuutook nkōō kir nyoo mii ākēnēy nyoo kyaateeree lōkōōy choo kāroomēēn. Lōkōōyichoochēē kiikwoomwook ku choo /kiikyoomchinii piich tōkōl nkōō ngʼwēny aku lōkōōyichoochēē choo ā-āmtootēy :aneen. 24Āmii :aneen paannyēēnyi ānyārilēy āmu kyoo-āmwook lōkōōy choo kāroomēēn akwaan choo mā Yāwuutik. Aku nyuun, mpō ntā āmii ānyārilēy, ku āchō paypay. Kyaacham aneen anyaril aku tākumii nyāriluut chaa chaangʼ choo tākēēkirintooy kilēē piich chēpō Kiriistō. Ku āmii nyuun ānyārilēy kilēē paani kiinyaril Kiriistō akipō piichiich choo karkeey nkōō pōōrtanyiin. 25Kiikulēwēnān :Iriin ālēku kipāyityoonteenyiin ākiikukōōnān pāyiisyōōni āmwoochi piich choo mā Yāwuutik :ngʼālyoontēēnyiin kukaraam. 26Ki-ungʼaat ngʼālyoontooni taay nkōō āpēnuut choo kiikusiirtō /akaakēēngʼoongʼchi piichiich paannyēēnyi. 27Kicham :Iriin kungʼuuti piichiich wōloo tēēnō tōrōōrintō ākōō pēēruur nyēpō ngʼālyoontoonoonēē ki-ungʼaat. Pēēruurtonoonēē ku pō piich tōkōl. Kunyuun oo, ngʼālyoontoonoonēē ki-ungʼaat ku nyi: Mii :Kiriistō kwēēnuungʼwoongʼ aku nyoonēē nyoo irook ākēn ānkēt kilē āpoomāngʼiisyēy nkōō tōrōōrin nyēpō Iriin. 28Kunyuun oo, ārii aka tōkōl yoo kakupa, kēē-āmchinii piich tōkōl akipō araa Kiriistō, kēērwoochinii ākēēnēētēy chiich aka tōkōl nkōō ngʼoroomnyō nyoo chōōnēē wōloo mii Kiriistō si nēē ngʼat keemut :achaan chiich aka tōkōl nyoo kiikukiil :kaaraneenyiin kiwō taayuu Iriin. 29Kiyēēnyi nyoo āmii āpooryēērēē ākookiilēy keey nkōō kaamuuka tōkōl nyoo kōōnoon :Kiriistō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\