Kalatiya 3

1Akwaan piich chēpō Kalatiya sālwēy nyaa tyaan kēny! Kiipanaak :ngʼoo? Nku /kiikungʼuutwook kukaraam wōloo kiimeerta :Yēēsu nkōō kimurtooyoon. 2Lēyyē, akanyaan ateepeenaak kir ākoongʼo. Kyoonyōōruukwaan Toomirmiir nyoo Tiliil āmu kyaatuup :akwaan ngʼātuut chēpō Yāwuutik aa, ntā kyoonyōōru āmu kyaaran kiyoo /kiikumwoorwook? 3Akwaan sālwēy nyoo matingʼ /keemwa. Nku kyootoowunēē sopēēngʼwoongʼ nyēpō araa Kiriistō Toomirmiir nyoo Tiliil. Āmu nee nyuun paannyēēnyi saamar āmāngʼiisyēē nkōō kaamuukeengʼwoongʼ? 4Āmārēēkwaan āmwoorwoon kilē kyoonyārilyō akipō tukun choo tēēnō chu nyēpō kilēēn? Man, kiimāpō kilēēn. 5Kiikōōnook :Iriin Toomirmiiryeenyiin aku-ir tukun chēpō kwōngʼuut nkōō wōloo āmiikwaan āmu kyaaran kiyoo kyaateer, amaapkaat kilē āmu kyaatuup ngʼātuut chēpō Yāwuutik. 6Aroo kee Apraam. /Kiikutilchi inyeentee kilē chamaat nkōō taayuu Iriin āmu kiitiirō keey inyeentee. 7Mārēy nyuun āsōwu kilē piich choo rānēy Iriin kilēē Apraam ku piipō Iriin :choochēē chēpō man. 8Kiisip kungʼuutu :siruut chēpō Iriin kilē chāmēy :Iriin piich choo mā Yāwuutik kilēku piich choo tiliilēēn nēē tiirō keey inyeentee. /Kiikungʼuutu paani kiimwoochinii :Iriin Apraam kilē "Kuupēēruurēy :piich tōkōl choo mii ngʼwēny kupunuunēēniin." 9Pēēruuroot nyuun :piich tōkōl choo tiirēē keey Iriin kilēē paani kiitiirō keey :Apraam. 10Ku pānootēēn nyuun :piich tōkōl choo tiirēē keey ngʼātuut. Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu mwoorēy :siruut chēpō Iriin kilē, "Panaat :chiich aka tōkōl nyoo mēēkoonyitēy ngʼātuut tōkōl choo /kiikukōōnu kupunuunō Muusa." 11Man nyuun kilē moomii chiich nyoo chāmēy :Iriin kilē tiliil āmu tuupēy ngʼātuut :chiichoonēē. Āmwooraa kilēē nyoonēē āmu mwoorēy :siruut kilē, "Nyōōruuy :chiich nyēpō man sopoon nēē tiirō keey Iriin." 12Nēē tuupēy :chiich ngʼātuut ku mamakaat :chiichoonēē kutiiro keey Iriin. Ku chiich nyoo kiilchinii keey ngʼātuutēchoochēē, kurātēy :ngʼātuut chiichoonēē ākōy. 13Kiiwaleeneech keey :Kiriistō akuutyaaytaareeneech pan nyoo kyoopkēēch :ngʼātuut paani kiima akipō achaan. Āmwooraa kilēē nyoonēē āmu mwoorēy :siruut kilē, "Panaat :chiich aka tōkōl nyoo /kākuukārkooti keet." 14Paani kiiwaleeneech keey :Meesaaya Yēēsu, /kēēpēēruur mpō piich choo mā Yāwuutik kilēē paani /kiikuupēēruur Apraam. /Kiiku-ir kilēē nyoonēē sikēēnyōōru Toomirmiir nyoo Tiliil nyoo kiiyoomiisēēch nēē kutiirēē keey inyeentee. 15Tuupchēēnichuuch, ānkēt akwaan kilē nēē kaakwaam :piich ārēēny miis nkōō kir nyoo kātēērchi keey, ku moomii :chiich nyoo muukēy kusiir. Kilēē nyoonēē nyuun mpō miis nyoo kyaam :Iriin nkōō Apraam 16Kiiyoomiis :Iriin Apraam nkōō miistonoonēē kilē /kuupēēruurēy piich tōkōl choo mii ngʼwēny kupunuunō siintaaryeenyiin. Nku ngʼāloolēē chiich ākoongʼo paani mwoorēy kilē 'siintaaryeenyiin' aku chiichoonēē ku Kiriistō. 17Kir nyoo āmii :aneen āmwoorēy ku nyi: Ki-ir :Iriin miis nkōō Apraam. Ku mēēmuukēy nyuun :ngʼātuut choo /kiipākēēkōōnu kēnyiis pōkōl angʼwan nkōō sosom lētuun kuput miistonoonēē. Mēēmuukēy nyuun :ngʼātuut chēpō Muusa kuput kir nyoo kiikuuyoomiisēēch :Iriin. 18Nēē nyōōruuy :chiich pēēruur āmu tuupēy ngʼātuut, kupō kilēēn kooyoomiisō. Kiiyoomiis nyuun :Iriin Apraam kilē nyōōruuy :piich pēēruur kupunuunō kaaraneengʼwaangʼ. 19Kiipō nee nyuun :ngʼātuut? Akanya āmwoorwook. /Kiikukōōnu ngʼātuut āmu kiiku-ir :piich ngʼōōki. Kiimakaat kilē kutēpi :ngʼātuutēchoochēē ākōy paani kāchō :siintaaryaani pō Apraam nyi kiiyoomiis :Iriin. Ki-ir :Iriin ngʼātuutēchoochēē akuutē ōōrkooyoon kupunuunō malaykeen. 20Tingʼēy :chiich nyoo lēē āsiisiin kāmōōs ārēēny choo ryoonchinii nēē ir piich ārēēny miis. Iriin ku ākoongʼo amooyoomiis Apraam kupunuunō āsiisiin. 21Ara kārtooy :ngʼātuut kiyoo kiiyoomiis :Iriin Apraam? Acha, mālēē nyoonēē! Ntā /kiikukōōnu ngʼātuut sukukōōnu sopoon nyēpō ākōy, ntā kuumuukēy kēētililiitu akichameech :Iriin nēē kutuup ngʼātuut. 22Mwoorēy :siruut nyuun kilē rātootēēn piich tōkōl nkōō ngʼōōki. Piich nyuun choo tiirēē keey Yēēsu Kiriistō choo nyōōruuy kiyoo kiikuuyoomiis :Iriin. 23Kiikiirātootēēn :achaan Yāwuutik nkōō ngʼātuut akuriipēēch :ngʼātuutēchoochēē ākōy kuchō :Yēēsu nyoo /kutiirēē keey. 24/Kiikukōōnēēch ngʼātuutēchoochēē kuriipootēēch ākōy kuchō Yēēsu /sikeechameech kilē kutiliilō āmu kutiirēē keey inyeentee. 25Paani kiikēētiirēē keey nyuun Kiriistō kimaakēēmārēy kiriipootēēch :ngʼātuut. 26Kyoolēku :tōkōl laakōōpō Iriin āmu, ātiirēē keey Meesaaya Yēēsu. 27Paani /kapakeepaatiisanaak, āpoyiitu Kiriistō, ākoonyōōru sopoon nyoo rēēl nyēpō Kiriistō. 28Mātingʼēy kilē ngʼoo :ngʼoo, nēē kā Yāwuutik ntā ku mā Yāwuutik, nēē kā ōōtwookiin ntā ku mā ōōtwookiin, nēē kā murēn ntā ku cheepyooso. Āmiikwaan :tōkōl kipakoongʼo nkōō Yēēsu Kiriistō. 29Kilēē paani kyoopāyiitu Kiriistō, ku akwaan laakōōpō Apraam chēpō man akunyoolchinii /kēēkōōnook pēēruur nyoo kiiyoomiis :Iriin Apraam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\