Kalatiya 5

1Kiikuutyaayteech :Kiriistō, simaakupāytooyēēch :ngʼātuut. Kunyuun, aroo kilē kāātyookiisyō amataakany kuureer kupaytaak :ngʼātuut. 2Ātēērwoon ngʼaleechuuch. Āmwoorwook :aneen Paawulō kilē nēē kaakany /kēēmurook kilē sukuchamaak :Iriin, kumēēlē toorētook kir mpō kiitēēn :meeraa Kiriistō. 3Akanya āmwoorwook kuureer kilē chiich aka tōkōl nyoo chāmtooy keey /kēēmur, ku maraat kuriip ngʼātuut tōkōl chēpō Yāwuutik. 4Ku akwaan choo āmārēy kuchamaak :Iriin kilē ātiliilō āmu ātuupēy ngʼātuut chēpō Yāwuutik, ku kyoo-istoorēē keey wōloo mii :Kiriistō. Kyaachuchuukee keey chamataa Iriin. 5Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu kutingʼēēchaan man kupunuunō Toomirmiir nyoo Tiliil kilē kunyōōruuy kir aka tōkōl nyoo kiiyoomiis :Iriin piich choo tiirēē keey Yēēsu. 6Nēē /kākumur chiich ntā nēē /mākumur, ku moomii ngʼālyoon nkōō wōloo mii :Yēēsu Kiriistō. Kir nyoo maraat ku kutiirō keey :chiich Yēēsu akutingʼēy choomnyoot. 7Kyoomiikwaan ātāsēy taay nyaa karaam. Ara ngʼoo :nyi kiingʼamaak ku maacham ngʼālyoon nyēpō man? 8Māchōōnēē :ngʼamwa nyoo lēē nyoonēē wōloo mii :Iriin nyoo kiikuurook ālēkuu laakōōchiich. 9Irēy :kimeera choo ngʼērin mayya chaa chaangʼ kukuutu. Kuumuukēy nyuun mpō :ngʼālyoon nyoo miningʼ kuwalaak tōkōl. 10Ātiirēēyaa keey Kiptaayaan akipō akwaan kilē mootingʼēēkwaan kāāpkootuut walak choo ngʼulēy. Ngʼwoonchinii chiich nyoo kēēpootook, mpō ntā ngʼoo :chiichoonēē. 11Tuupchēēnichuuch, ntā toomii aneen ānēētook kilē maraat /kēēmur chiich sikilēku chiich nyēpō Iriin, ntā /maakēē-usoon. Ntā kiilēē nyoonēē, ntā moomii :riiri nēē aneet :aneen akipō meeraa Yēēsu nkōō kimurtooyoon. 12Āsoomaa kilē ntā til keey :pichoochēē mii kuu-iimook mētēwēy kilē ntā /kumurook. 13Tuupchēēnichuuch, /kiikēēlēwēnook /akeetyaaytaak nyoo maakupāytooyook :ngʼātuut. Kilēē paani /kiikeetyaaytaareenaak ngʼātuut, kumaa-ir nyuun kir aka tōkōl kilēē wōloo mārtooy pōōrwēyiikwook. Ātoorētēy keey nkōō choomnyoot. 14Rumēy ngʼātuut tōkōl :ngʼātuutyoonoonēē mwoorēy kilē, "Icham piich walak kilēē wōloo ichāmtooy keey." 15Akaaman maasur keey nyuun aku maa-am keey akutaan, āmu āmuukēy awaangʼ keey. 16Āmwoorwook nyuun kilē āmāngʼiisyēē kilēē wōloo mārtooy :Toomirmiir nyoo Tiliil simaa-ir tukun choo mārēy pōōrwēyiikwook. 17Tukun choo mārēy :pōōrwēyiichooch kilē kee-ira, ku māmārwēēch :Toomirmiir nyoo Tiliil kilē ntā ku-ir. Ku tukun choo mārwēēch :Toomirmiir nyoo Tiliil kilē ntā ku-ir, ku māmārwēēch :pōōrwēyiichooch kee-ira. Mā-itinii keey :Toomirmiir nyoo Tiliil ākōō mākuut chēpō pōōrwēyiichooch. Moomuukēēkwaan nyuun a-ir kir nyoo āmārēy. 18Ku nēē ntōrōōrwook :Toomirmiir nyoo Tiliil, ku maakupāytooyook :ngʼātuut. 19Tookunoot :tukun choo irēy chiich nyoo pāyuuy makuut chēpō pōōr. Ngʼaleechoochēē ku kusiir karwa murēnō ntā ku cheepyooso, sopoon nyoo mā tiliil, takalanat, 20/kēēkutunchi kaanaamōōn, pan, keesas keey, pōlāt, ngʼat koongʼ, nārēēkyō, suuynoonti, pēēsyoot, 21tuurinpō moo, pōōkitō, kimoo, nkōō walak choo karkeey nkōō choochēē. Lēyyē, akanya āmwoorwook kuureer kilēē paani kyoomwoorwook kilē chiich aka tōkōl nyoo tuupēy ngʼaleechoochēē, ku mānyōōruuy kuchuut Kaa Iriin. 22Ku nēē pāyu nyuun :Toomirmiiryēē nyoo Tiliil sopoonwēchooch, kēēnyōōru choomnyoot, pāypooyō, kaalya, kirintaar, riirataa keey, kāroomin, kaarana, 23tāloosyō ākōō /kēēriip keey. Moomii :ngʼātuut aka tōkōl nyoo tāyēy tukun choo lēē chu. 24Piich chēpō Yēēsu Kiriistō ku kiikumētō mākuut chēpō pōōrwēyiikwaak nkōō tukun chaa raacheen choo mārēy :mootinēēkwaak. 25Kilēē paani kiikukōōnēēch :Toomirmiir nyoo Tiliil sopoon nyoo rēēl, akanya kee-ira tukun choo mwoorwēēch Toomirmiiryoonoonēē kee-ira. 26Kunyuun, amaakany keelasa keey, mākukwiintoochi piich amaakany kutuuriityēēch moo tukun chēpō piich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\